Foirm chuardtha

Ntendwa 25

Paolo egombela kwa Zumbe ywa Lumi

1Mazuwa matatu Fesito eze engile mwe isi, kalaila Kaisaliya kwita Yelusalemu, 2uko mlavyantambiko mkulu na vilongozi wa Chiyahudi wegala ulahi mwa Paolo. Wamlombeza Fesito 3kuwegaila Paolo Yelusalemu, kwaviya wamdamanyiza mwalo wa kumkoma mwe sila. 4Fesito ahitula, “Paolo kajelwa mwechifungo uko Kaisaliya, miye mwenye nanuye uko mazuwa majeche yakwiza. 5Walekeni vilongozi wenu chijesanye Kaisaliya chikamlahe mntu uyo hegu kadamanya dyodyose dihiye.”

6Fesito kekala mazuwa matuhu mnane hegu mlongo hamwenga nawo niyo aita Kaisaliya. Mwedizuwa ditimile kekala mwe chitala cha ulamuzi akamunga Paolo egalwe. 7Umo Paolo eze engile, Wayahudi walaile Yelusalemu wachimala wamzunguluka na kukonga kumlahisa, ulahi udunduge kulagisa ichindedi. 8Mna Paolo egombela mwenye, “Sidamanye dihiye mwe izisigilizi za Wayahudi hegu Nyumba nkulu ya Chohile hegu Uzumbe wa Chilumi.”

9Mna Fesito nakaunga ekombe mwa Wayahudi, ivyo amuza Paolo, “Naunge wite Yelusalemu kulahwa mwa meso yangu uko?”

10Paolo agamba, “Sichimala mwa meso ye chitala cha ulamuzi cha Zumbe mwenye, hungwa nilahwe. Siwadamanyize dyodyose dihiye Wayahudi, saviya wenye umanyize vyedi. 11Uneva sihigana ne isigilizi naungwa nikantilwe kubanika, sikuvilemela. Mna uneva sicho chindedi mwe mbuli ino wakunilaha, hahali akudaha kuninkiliza kwawo. Negombela kwa seuta ywa Chilumi.”

12Fesito eze ajike kulafya na walangilizi wakwe, ahitula, “Wonga ukegombele kwa Mkulu ywa Chilumi, hita kwa Mkulu ywa Chilumi.”

Paolo kwa Agilipa na Benike

13Mazuwa yatimile Zumbe Agilipa na Benike waita Kaisaliya kutalamka wamlamse Fesito. 14Weze watende uko kwa mazuwa yalozize, Fesito asimwila viya Paolo eli kwa Zumbe, “Hana mntu hano afungagwa ni Feliki, 15umo naitaga Yelusalemu, mlavyantambiko mkulu ywa Chiyahudi na wadalahale wanigaila ulahi mwakwe nakunilombeza nimkantile. 16Mna siwagamba kugamba suwe Walumi hachina mazwela kumlavya yoyose akulahwa hewenati wadya wakumlaha kudugana naye akegombela mwenye mwe yadya wakumlaha. 17Umo wengile hano, sazize muda, mna mwe zuwa ditimile sikala mwe chitala kumunga uyo mntu egalwe. 18Wakuhigana nawo wachimala, mna hawamlahile yehiye nahafanyanya nawamlahe. 19Wananavyo ni mahigano majeche mwe sila ya chiyahudi ya kumlonda Chohile na mwe mntu yumwenga akwitangwa Yesu abanikaga, mna Paolo agamba echei mjima. 20Nasina ulamuzi wa viya hunga nihokele chindedi cheimbuli ino, ivyo namlombeza Paolo hegu akaunga aite Yelusalemu akalahwe uko mo ulahi uwo. 21Mna Paolo konga egombele, kalombeza asinywe nakumlekeila Mkulu ywa Chilumi kulamula imbuli yakwe. Ivyo nalavya sigilizi asinywe kubula umo nanidahe kumsigila kwa Mkulu ywa Chilumi.”

22Agilipa amgamba Fesito, “Naunga nimwive mntu yuno mwenye.”

Fesito ahitula, “Naumwive luvi.”

23Zuwa ditimile Agilipa na Benike wengila kwa chinyemi mwe ngasu kuno wakengila mwe nyumba ye ngasu ya mkulu ywa chinkondo na vilongozi wo mzi. Fesito amunga Paolo egalwe. 24Fesito agamba, “Zumbe Agilipa na woseni mwihano naswi, Mwamwona mntu yuno akuhigana na wantu wose wa Uyahudi, woseni wa hano na wa Yelusalemu, wanigaila ulahi. Wagutila kugamba akomwe asekutenda mjima naho. 25Mna sibunkule chikumtenda akantilwe kukomwa. Kwaviya yeye mwenye konga ekegombele kwa Mkulu ywa Chilumi, siviwona nimsigile. 26Mna sina chakindedi cha kumwandikila Mkulu ywa Chilumi. Ivyo simwigala kulongozi kwenyu na kwako zumbe Agilipa! Chani ukaheza uzuza wako mwe mbuli yakwe nadaha kutenda nachintu cha kuwandika. 27Kwaviya sivyo vyedi kwangu kusigila mfungwa hehena icho chikumlaha.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index