Foirm chuardtha

Matiye 9:3

3Báyḭi lɛ, nzoɓ fére nzoɓri *bol kusol ha̰nɛri ká i laa ɓayke na, i ker ɓay ká ɓil law-ri í ɓaa mii: «Leɗban key na, ɓaa ɓay a tḭ̌irike riŋ Ŋgɛrɛwṵru .»