Foirm chuardtha

Salmo 60:5

5nagua ja na vi kaku niꞌnu ñayiu kutoo maa ni.

Konini ni joo tnoꞌo ka kaꞌan san, te skaku niꞌnu ña ni jin jakaꞌnu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index