Foirm chuardtha

Salmo 102:4

4Chi kuaꞌan ma kuita anu san, te ni yichi na kuinio yuku kuii,

te vini ja tu kokin san ja kaa san xtaa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index