Foirm chuardtha

लूका 7:18

बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी येशूला टि तङ्‍गुप

(मत्ती ११:२-१९)

18यूहन्‍नाकी लोमातिवी येशूकी क्‍या नङ्‍गुप तेरी ताम्‍ङेतिवा यूहन्‍नाला लाप्‍सुङ। तमा यूहन्‍नाकी खोरो लोमातिवी पर नेमा मिरा ङ्‍यीला पेनी