Foirm chuardtha

लोमा छ्‍येतिवी लाका 7:12

12मिश्र लुङ्‍बाला डु वे सिरुप ति याकूबकी थोनी खोरो पुज्‍युङतिवाला मिश्र लुङ्‍बाला डु ङ्‍योपला ताङ्‍सुङ।