Foirm chuardtha

Zan 8

Ba na jaanɩ ka-boro ba ja vu Zezi te te tɩn

1Kʋ daarɩ Zezi dɛɛn ma vu Olivi piu kʋm yuu. 2Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ puru tɩn, Zezi ma joori o vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. Nɔn-kɔgɔ kʋm maama ma ba kʋ gilim-o. O ma jǝni tɩga nɩ o wʋra o brɩ-ba. 3Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ dɩ Farizɩan tiinǝ ma ja kaanɩ wʋlʋ ba na pɩɩr-o boorim baŋa nɩ tɩn, ba ja ba ba zɩgɩ ba maama yigǝ nɩ. 4Ba ma ta dɩ Zezi ba wɩ: «Karanyɩna, dɩbam pɩɩrɩ kaanɩ wʋntʋ boorim baŋa nɩ mʋ. 5Moyisi na pɛ dɩbam Wɛ cullu tɩlʋ tɩn pɛ dɩbam ni sɩ, kaanɩ na kɩ kǝm dɩntʋ doŋ, sɩ dɩ́ dʋl-o dɩ́ gʋ mʋ. Kʋ nan na yɩ nmʋ, nmʋ wɩ dɩ́ kɩ ta mʋ?»

6Ba na bwe-o kʋntʋ tɩn, ba lagɩ sɩ ba maŋɩ Zezi mʋ ba nii, baá wanɩ ba saŋ-o na? Zezi ma tiiri o ma o nʋa o la tɩga nɩ. 7Ba maa ta joori ba bwe Zezi taan. O laan ma kwǝni wɛɛnɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Abam wʋlʋ na wʋ kɩ lwarɩm tɩn, sɩ o da yigǝ o kwe kandwɛ o ma dʋlɩ kaanɩ wʋm.»

8O laan ma joori o tiiri o wʋra o la tɩga nɩ dɩ o nʋa. 9Ba na ni o na tagɩ te tɩn, ba nakwa bam mʋ dɛ yigǝ ba nuŋi dɩdʋa dɩdʋa ba viiri. Ba maama ma nuŋi ba daarɩ Zezi yɩranɩ, yɩ kaanɩ wʋm daa ta zɩgɩ o yigǝ nɩ. 10O ma kwǝni wɛɛnɩ, yɩ o bwe kaanɩ wʋm o wɩ: «Balʋ na saŋɩ nmʋ tɩn wʋ yǝn? Ba nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ daarɩ sɩ o ŋɔɔnɩ o cɔgɩ nmʋ na?»

11O ma lǝri o wɩ: «Aye, a tu, ba nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ daarɩ.»

Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Amʋ dɩ nan bá di nmʋ sarɩya. Ve, nan daa n yɩ kɩ lwarɩm.»

Zezi na brɩ nɩ o jɩgɩ cɩga te tɩn

12Zezi dɛɛn ma ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: «Amʋ mʋ yɩ pooni a paɩ nabiinǝ maama. Wʋlʋ nan na tɔgɩ amʋ tɩn, kʋntʋ tu daa bá vu lim wʋnɩ. Kʋntʋ tu wʋ́ na pooni dɩlʋ na wʋ́ pa-o ŋwɩa cɩga cɩga tɩn.»

13Farizɩan tiinǝ bam ma ta dɩd-o ba wɩ: «Nmʋ na paɩ n tɩtɩ cɩga tɩn, n taanɩ dɩm ba jɩgɩ kuri.»

14O ma lǝri-ba o wɩ: «A na maŋɩ a paɩ a tɩtɩ cɩga dɩ, kʋ ta yɩ cɩga mʋ, bɛŋwaanɩ amʋ ye a na nuŋi mɛ tɩn. Abam nan yǝri amʋ na nuŋi mɛ dɩ mɛ a na maa ve tɩn. 15Abam yǝni á di nɔɔna taanɩ nɩ nabiinǝ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ. Amʋ nan ba di nɔɔn-nɔɔnʋ taanɩ. 16Kʋ daarɩ, amʋ na lagɩ a di nɔɔna taanɩ, amʋ taanɩ dim dɩm wʋ́ ta yɩ cɩga mʋ, bɛŋwaanɩ amʋ Ko mʋ tʋŋɩ-nɩ. O nan wʋra dɩ amʋ, kʋ daɩ amʋ yɩranɩ mʋ wʋ́ di nɔɔna taanɩ. 17Kʋ pʋpʋnɩ Moyisi cullu twaanʋ tɩm wʋnɩ kʋ wɩ, nɔɔna bale na jɩgɩ ni dɩdʋa, ba na tagɩ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ. 18Amʋ paɩ a tɩtɩ cɩga, yɩ a Ko wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn dɩ paɩ amʋ cɩga.»

19Ba ma bwe-o ba wɩ: «N ko wʋm bɛɛ?»

O ma lǝri-ba o wɩ: «Abam yǝri amʋ na yɩ wʋlʋ tɩn, yɩ á yǝri a Ko wʋm dɩ. Á ya na ye amʋ, á ya wʋ́ lwarɩ a Ko wʋm dɩ.»

20Zezi dɛɛn tagɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ o brɩ nɔɔna Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, jǝgǝ kalʋ nɔɔna na ve ba dɩ sǝbu da ba pa Wɛ tɩn mʋ. O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ nɛ cwǝŋǝ sɩ o ja-o, o maŋa kam ta na wʋ yi tɩn ŋwaanɩ.

21Zezi daa ma ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: «Amʋ wʋ́ viiri, yɩ abam wʋ́ beeri amʋ jǝgǝ á ga, bɛŋwaanɩ abam wʋ́ tɩ á lwarɩm dɩm wʋnɩ mʋ. A na maa ve mɛ tɩn, abam bá wanɩ da á vu.»

22Zwifǝ bam maa tɛ daanɩ ba wɩ: «O na tagɩ o wɩ, dɩbam bá wanɩ dɩ́ vu o na maa ve mɛ tɩn, kʋ brɩ nɩ o lagɩ o gʋ o tɩtɩ mʋ na?»

23O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam yɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna mʋ, amʋ nan nuŋi wɛyuu mʋ. Abam kugu je yɩ lʋgʋ baŋa yo mʋ. Amʋ kugu je nan daɩ lʋgʋ kʋntʋ. 24Kʋntʋ mʋ a tagɩ a brɩ abam nɩ, abam wʋ́ tɩ á lwarɩm dɩm wʋnɩ mʋ, bɛŋwaanɩ abam na wʋ sɛ nɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ wʋlʋ na wʋra maŋa maama tɩn, á wʋ́ tɩ á lwarɩm dɩm wʋnɩ mʋ.»

25Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nmʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

O ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ yɩ kʋlʋ a na maŋɩ a ta a brɩ abam tɩn mʋ. 26Amʋ ya jɩgɩ wǝǝnu zanzan sɩ a ŋɔɔnɩ a ma di abam taanɩ. Wʋlʋ nan na tʋŋɩ-nɩ tɩn tiini o yɩ cɩga tu mʋ. A na ni kʋlʋ o tee nɩ tɩn yɩranɩ mʋ a tɛ a brɩ nabiinǝ.»

27Zezi na tagɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ tɩn, ba wʋ lwarɩ nɩ kʋ yɩ o Ko Baŋa-Wɛ taanɩ mʋ o ŋɔɔnɩ dɩ ba. 28O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Maŋa wʋ́ ba, yɩ á kwe amʋ wʋlʋ na yɩ Nabiin-bu wʋm tɩn á zǝŋi wɛɛnɩ. Á laan wʋ́ lwarɩ nɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ wʋlʋ na wʋra maŋa maama tɩn. Abam ta wʋ́ lwarɩ nɩ amʋ ba kɩ kʋlʋkʋlʋ a tɩtɩ nɩ. A nan yǝni a tɛ wǝǝnu tɩlʋ a Ko wʋm na brɩ-nɩ tɩn yɩranɩ mʋ a brɩ nɔɔna. 29Wʋlʋ nan na tʋŋɩ-nɩ tɩn wʋ amʋ tee nɩ, o wʋ yagɩ-nɩ a yɩranɩ, bɛŋwaanɩ a yǝni a kɩ kʋlʋ na poli o wʋ tɩn mʋ maŋa maama.»

30Zezi dɛɛn na ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ tɩn, nɔɔna zanzan laan ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o.

Biǝ na tɔgɩ ba kwǝ kǝm te tɩn

31Zezi laan ma ta dɩ Zwifǝ balʋ na sɛ-o tɩn o wɩ: «Abam na sɛ amʋ zaasɩm dɩm yɩ á wʋ yagɩ, á wʋ́ sɩɩnɩ á ji amʋ karabiǝ cɩga cɩga. 32Abam laan wʋ́ ba á lwarɩ cɩga, yɩ cɩga kam wʋ́ vrɩ abam ka yagɩ sɩ á taá te á tɩtɩ.»

33Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩbam yɩ Abraham dwi tiinǝ mʋ, dɩbam maŋɩ dɩ́ wʋ jigi nɔɔn-nɔɔnʋ gambɛ. Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ n ta n wɩ, dɩ́ wʋ́ ta te dɩ́ tɩtɩ tɩn?»

34O ma ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wʋlʋ maama na kɩ lwarɩm tɩn yɩ lwarɩm gambaa mʋ. 35Kʋ nan na yɩ gambaa, kantʋ ba zʋʋrɩ ka tu sɔŋɔ nɩ maŋa maama. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ sɔŋɔ kʋm bu, wʋntʋ jɩgɩ kugu je sɔŋɔ kʋm wʋnɩ maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 36Kʋntʋ ŋwaanɩ, Wɛ Bu wʋm na vrɩ abam o yagɩ, á wʋ́ sɩɩnɩ á taá te á tɩtɩ. 37Amʋ ye nɩ abam yɩ Abraham dwi tiinǝ mʋ, yɩ abam ta kwaanɩ sɩ á gʋ amʋ, bɛŋwaanɩ á ba sɛ a zaasɩm dɩm. 38Amʋ ŋɔɔnɩ wǝǝnu tɩlʋ a na nɛ amʋ Ko tee nɩ tɩn mʋ. Abam dɩ nan kɩ kʋlʋ á na niǝ abam ko tee nɩ tɩn mʋ.»

39Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩbam ko mʋ Abraham.»

O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam ya na sɩɩnɩ á yɩ Abraham biǝ, á ya wʋ́ taá kɩ wǝǝnu tɩlʋ Abraham dɛɛn na kɩ tɩn mʋ. 40Amʋ tagɩ cɩga kalʋ a na ni Wɛ tee nɩ tɩn a brɩ abam, yɩ abam kwaanɩ sɩ á gʋ-nɩ. Abraham dɛɛn nan ba kɩ abam kǝm dɩm doŋ. 41Abam yǝni á kɩ kǝnǝ yalʋ á ko na kɩ tɩn mʋ.»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩbam daɩ tampirǝ. Wɛ tɩtɩ yɩranɩ mʋ yɩ dɩbam Ko.»

42O ma ta dɩ ba o wɩ: «Baŋa-Wɛ ya na yɩ abam Ko, á ya wʋ́ taá soe amʋ, bɛŋwaanɩ amʋ nuŋi Wɛ te mʋ a ba a wʋra dɩ abam. A wʋ tu a tɩtɩ nɩ. Wɛ mʋ tʋŋɩ-nɩ. 43Bɛɛ mʋ yɩ abam ba ni a taanɩ dɩm kuri? Kʋ yɩ abam na ba lagɩ sɩ á sɛ a taanɩ dɩm tɩn mʋ. 44Abam yɩ á ko sʋtaanɩ biǝ mʋ. Á maa lagɩ sɩ á taá kɩ dɩ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. Pulim nɩ tɩn sʋtaanɩ maŋɩ dɩ yɩ nɔn-gʋrʋ mʋ. Dɩ ba fɔgɩ dɩ tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ, bɛŋwaanɩ cɩga tǝri dɩ wʋnɩ. Dɩ na yǝni dɩ fɔ vwan, kʋ yɩ dɩ wʋbʋŋa na maŋɩ ya yɩ te tɩn mʋ. Dɩ yɩ vwa-fɔrʋ mʋ. Dɩntʋ nan mʋ yɩ vwa-nyɩna ko. 45Kʋ na yɩ amʋ, a yǝni a tɛ cɩga mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ abam ba sɛ amʋ. 46Abam wɔɔ mʋ wʋ́ wanɩ o brɩ nɩ amʋ kɩ a cɔgɩ? Amʋ nan na ŋɔɔnɩ cɩga tɩn, bɛɛ mʋ yɩ á ba sɛ-nɩ? 47Wʋlʋ na yɩ Wɛ nɔɔnʋ tɩn cǝgi Wɛ taanɩ mʋ. Abam nan na daɩ Wɛ nɔɔna tɩn mʋ paɩ á ba cǝgǝ.»

Zezi na brɩ nɩ o dwe Abraham te tɩn

48Zwifǝ bam ma lǝri Zezi ba wɩ: «Dɩbam jɩgɩ bʋra sɩ dɩ́ ta nɩ, nmʋ sɩɩnɩ n yɩ Samari tu mʋ. N yirisi mʋ.»

49O ma lǝri-ba o wɩ: «A ba yirisǝ. Amʋ paɩ a Ko mʋ zulǝ. Kʋ daarɩ abam nan gooni amʋ mʋ. 50A nan ba beeri a tɩtɩ zulǝ. Wɛ yɩranɩ mʋ pa-nɩ zulǝ, yɩ dɩntʋ mʋ di nabiinǝ taanɩ. 51A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wʋlʋ maama na sɛ yɩ o kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, tʋʋnɩ daa bá ja kʋntʋ tu.»

52Zwifǝ bam laan ma ta dɩd-o ba wɩ: «N taanɩ dɩm n na tagɩ tɩn pɛ dɩ́ lwarɩ nɩ n yirisi mʋ. Abraham dɛɛn tɩga, yɩ Wɛ nijoŋnǝ bam maama dɩ tɩ. Nmʋ nan ta tagɩ n wɩ, wʋlʋ na sɛ yɩ o kɩ n na tagɩ kʋlʋ tɩn, tʋʋnɩ daa bá ja kʋntʋ tu. 53Nmʋ yɩ nɔn-kamunu n dwe dɩbam ko Abraham mʋ na? Wʋntʋ nan tɩga. Wɛ nijoŋnǝ bam dɩ ma tɩ. Nmʋ bʋŋɩ n paɩ n yɩ wɔɔ?»

54O ma lǝri-ba o wɩ: «A ya na lagɩ yɩrɩ a pa a tɩtɩ, kʋntʋ ya yɩ kafɛ mʋ. Kʋ yɩ a Ko Wɛ mʋ zǝŋi a yɩrɩ, kʋ yɩ dɩntʋ mʋ abam yǝni á tɛ á wɩ: ‹Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩbam Wɛ tɩn.› 55Abam nan yǝri-DƖ, amʋ nan ye-DƖ. A ya na tagɩ a wɩ, a yǝri-DƖ, a ya yɩ vwa-nyɩm mʋ nɩnɛɛnɩ abam te. Amʋ nan sɩɩnɩ a ye-DƖ, yɩ a sɛ a kɩ kʋlʋ DƖ na tagɩ tɩn. 56Abam ko Abraham dɛɛn jɩgɩ wʋpolo sɩ o na maŋa kam a na wʋ́ ba tɩn. O nan sɩɩnɩ o na-ka, yɩ o wʋ poli.»

57Ba ma lǝri ba wɩ: «Nmʋ ta wʋ yi bɩna fiinnu, yɩ n kɩ ta mʋ n na Abraham?»

58O ma lǝri-ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ba dɛɛn ta na wʋ lʋgɩ Abraham tɩn, amʋ maŋɩ a wʋra mʋ, a nan ta wʋ́ ta wʋra maŋa maama.»

59Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba laan ma kwe kandwa sɩ ba ma dʋl-o ba gʋ. O ma sǝgi o nuŋi Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index