Foirm chuardtha

Zan 7

Zezi nu-biǝ na wʋ sɛ-o te tɩn

1Zezi dɛɛn maa wʋ Galile nɩ o beerǝ. O dɛɛn ba lagɩ sɩ o vu Zude o beeri da, bɛŋwaanɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ balʋ na wʋ dáanɩ tɩn lagɩ cwǝŋǝ mʋ sɩ ba gʋ-o. 2Kʋ dɛɛn ma daarɩ fɩɩn sɩ Zwifǝ bam di ba candiǝ kalʋ yɩrɩ na yɩ vwǝ candiǝ tɩn. 3Zezi nyaana ma ta dɩd-o ba wɩ, o yagɩ Galile je sɩm sɩ o daarɩ o vu Zude, sɩ o karabiǝ bam wanɩ ba na tɩtʋŋa yalʋ o na jɩgɩ o tʋŋɩ tɩn. 4Ba ta maa ta ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ sɩ ba taa ye-o lanyɩranɩ tɩn ba sǝgi kʋlʋ o na kɩ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ, nmʋ na kɩ wǝǝnu tɩntʋ tɩn, n maŋɩ sɩ n ta n kɩ-tɩ nabiinǝ maama yigǝ nɩ mʋ.» 5Ba na tagɩ te tɩn brɩ nɩ ba tɩtɩ ta wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o.

6Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «A maŋa kam ta wʋ yi sɩ a vu candiǝ kam. Kʋ nan na yɩ abam, maŋa maama lana dɩ abam. 7Nabiinǝ bá wanɩ ba taa culi abam. Ba nan culi amʋ, bɛŋwaanɩ amʋ yɔɔrɩ a tɛ-ba jaja mʋ, nɩ ba tɩtʋŋa ba tɔgɩ cwǝŋǝ. 8Abam nan ve-na á di candiǝ kam, sɩ amʋ ta bá vu lele, bɛŋwaanɩ a maŋa kam ta wʋ yi ka ti sɩ a vu.» 9O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma maŋɩ Galile nɩ.

Zezi na wʋ Zeruzalɛm nɩ o brɩ nɔɔna te tɩn

10Zezi nyaana bam na kɛ ba daar-o tɩn, o dɩ laan ma zaŋɩ o vu candiǝ kam. O na ve kʋntʋ tɩn, o wʋ ve jaja sɩ nɔɔna lwar-o. 11Zwifǝ yigǝ tiinǝ balʋ na wʋ candiǝ kam nɩ tɩn maa karɩ ba beer-o, yɩ ba bwe ba wɩ: «O wʋ yǝn mʋ?»

12Nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na wʋra tɩn maa tiini ba jɩgɩ o taanɩ ba waasa. Nɔɔna badonnǝ maa tɛ ba wɩ: «O yɩ nɔn-ŋʋm mʋ.» Badaara maa tɛ ba wɩ: «Aye, o daɩ nɔn-ŋʋm, sɩ o jɩgɩ nɔɔna bam o ganɩ mʋ.» 13Nɔɔn-nɔɔnʋ nan wʋ tagɩ o taanɩ jaja, bɛŋwaanɩ ba kwarɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam.

14Ba na di candiǝ kam ba yi ka da yam tɩtarɩ tɩn, Zezi laan ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm o wʋra o brɩ nɔɔna. 15Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam maa tiini ba yɩ yǝǝu dɩ o na brɩ nɔɔna bam te tɩn. Ba maa tɛ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ nan wʋ zaasɩ tɔnɔ nɔɔn-nɔɔnʋ tee nɩ, yɩ o yi kɩ ta mʋ dɩ pʋʋrɩ yɩ o ye Wɛ tɔnɔ kʋm kʋntʋ doŋ?»

16Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «A na brɩ kʋlʋ tɩn daɩ amʋ tɩtɩ nyɩm, kʋ yɩ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn nyɩm mʋ. 17Wʋlʋ nan na lagɩ sɩ o kɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ lwarɩ amʋ zaasɩm dɩm kuri na nuŋi mɛ tɩn, dɩ na yɩ Wɛ nyɩm mʋ, naa dɩ na yɩ a tɩtɩ dam mʋ a maa bra, oó lwarɩ. 18Nɔɔnʋ wʋlʋ na ŋɔɔnɩ dɩ o tɩtɩ dam tɩn, kʋntʋ tu kwaanɩ sɩ o na yɩrɩ mʋ o pa o tɩtɩ. Kʋ daarɩ wʋlʋ nan na kwaanɩ sɩ o lagɩ yɩrɩ o pa wʋlʋ na tʋŋ-o tɩn, kʋntʋ tu mʋ yɩ wʋlʋ na jɩgɩ cɩga tɩn, yɩ o ba tusi kʋlʋkʋlʋ baŋa nɩ. 19Moyisi nan maŋɩ o pa abam lwarɩ Wɛ cullu tɩm. Abam wʋlʋwʋlʋ nan ba tɔgɩ-tɩ. Bɛɛ mʋ yɩ abam kwaanɩ á lagɩ cwǝŋǝ sɩ á gʋ amʋ?»

20Ba ma lǝr-o ba wɩ: «N yirisi mʋ. Wɔɔn beeri nmʋ sɩ o gʋ?»

21Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «A tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunu dɩdʋ mʋ siun dɛ nɩ, yɩ kʋ sʋ abam. 22Moyisi dɛɛn pɛ abam ni sɩ á taá goni á bǝkǝri. Kʋ nan daɩ nɩ Moyisi mʋ puli-kʋ. Kʋ puli dɩ abam nabaara mʋ. Moyisi na pɛ abam ni dɩm kʋntʋ tɩn, abam maa goni á bǝkǝri dɩ siun dɛ nɩ dɩ, sɩ kʋ yɩ pa á cɔgɩ ni dɩm kʋntʋ. 23Abam na waɩ á goni bǝkǝri siun dɛ dɩm nɩ sɩ á yɩ cɔgɩ Moyisi culu kʋm, bɛɛ mʋ yɩ á bana zaŋɩ dɩ amʋ, dɩ a na pɛ yawɩɩnʋ na yazurǝ fasɩ siun dɛ nɩ tɩn ŋwaanɩ? 24Abam yɩ taá garɩ á yáalɩ nɔɔnʋ kǝm dɩ á yiǝ na nɛ kʋlʋ tɩn. Á nan maŋɩ sɩ á bʋrɩ dɩ cɩga mʋ.»

Ba na bwɛ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn taanɩ te tɩn

25Nɔɔna balʋ na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn badaara laan maa ŋɔɔnɩ Zezi taanɩ ba wɩ: «Kʋ daɩ nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ ba kwaanɩ sɩ ba gʋ tɩn na? 26Nii-na o na zɩgɩ o ŋɔɔnɩ jaja, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ba tɛ kʋlʋkʋlʋ sɩ ba cɩ-o. Dɩbam yigǝ tiinǝ bam laan bʋŋɩ nɩ wʋntʋ mʋ sɩɩnɩ o yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn naa? 27Kʋ nan na yɩ Krisi wʋm mʋ na tuǝ, nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o lwarɩ o na nuŋi mɛ tɩn. Kʋ daarɩ dɩbam maama ye wʋntʋ na nuŋi mɛ tɩn.»

28Zezi dɛɛn na wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ o brɩ nɔɔna tɩn, o ma ŋɔɔnɩ dɩ kwǝr-dɩa o wɩ: «Abam bʋŋɩ nɩ á sɩɩnɩ á ye amʋ, yɩ á kwǝri á ye a na nuŋi mɛ tɩn. A nan wʋ tu a tɩtɩ nɩ, wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn yɩ cɩga tu mʋ. Abam nan yǝr-o. 29Amʋ mʋ ye-o, bɛŋwaanɩ a nuŋi wʋntʋ te mʋ, yɩ wʋm mʋ tʋŋɩ-nɩ.»

30Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba laan ma lagɩ sɩ ba ja-o. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o kɩ-o kʋlʋkʋlʋ, o maŋa kam ta na wʋ yi tɩn ŋwaanɩ. 31Kʋ daarɩ nɔn-kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna zanzan ma kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o, yɩ ba tɛ ba wɩ: «Krisi wʋm na tuǝ, o bá wanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩla zanzan sɩ kʋ dwǝni wʋntʋ na maŋɩ o kɩ te tɩn.»

Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam na kwaanɩ sɩ ba ja Zezi te tɩn

32Farizɩan tiinǝ bam ma ni nɔn-kɔgɔ kʋm na jɩgɩ Zezi taanɩ ba waasa te tɩn. Ba dɩ Wɛ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam laan ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu ba ja Zezi.

33Zezi laan ma ta o wɩ: «Amʋ bá tiini a daanɩ abam tee nɩ. Kʋ na kɩ fɩɩn, aá vu wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn te. 34Abam nan wʋ́ ba á beeri amʋ je á ga, bɛŋwaanɩ amʋ na wʋ mɛ tɩn, abam bá wanɩ da á vu.»

35O na tagɩ kʋntʋ tɩn, Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam maa ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: «O lagɩ o vu yǝn mʋ yɩ dɩbam bá na-o? O ga lagɩ o vu Zwifǝ balʋ na zʋʋrɩ Grɛkɩ tiinǝ tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn te mʋ, sɩ o taa brɩ-ba na? 36O taanɩ dɩm kuri mʋ bɛɛ? O na tagɩ o wɩ, dɩbam wʋ́ ba dɩ́ beeri wʋm jǝgǝ dɩ́ ga, yɩ o ta o wɩ, wʋm na wʋ mɛ tɩn, dɩbam bá wanɩ da dɩ́ vu tɩn, kʋ kuri mʋ bɛɛ?»

Na balʋ na paɩ ŋwɩa tɩn

37Kʋ dɛɛn ma ba kʋ yi candiǝ kam tiim dɛ. Dɛ dɩm kʋntʋ mʋ yɩ candiǝ kam dɛ kamunu. Zezi maa zaŋɩ wɛɛnɩ o ŋɔɔnɩ dɩ kwǝr-dɩa o wɩ: «Na-nyɔm na jɩgɩ wʋlʋ maama tɩn, sɩ o ba amʋ te o nyɔ. 38Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn wʋ́ na ŋwɩ-dʋŋa Wɛ tee nɩ, nɩnɛɛnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ te kʋ wɩ: ‹Na balʋ na paɩ nabiinǝ ŋwɩa tɩn wʋ́ ta buri kʋntʋ tu bɩcarɩ nɩ.› »

39Zezi na tagɩ na bam taanɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ o brɩ Wɛ na wʋ́ kɩ DƖ Joro kʋm balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn bɩcara nɩ te tɩn mʋ. Kantʋ maŋa nɩ Wɛ Joro kʋm daa ta wʋ tu ba te, bɛŋwaanɩ Zezi daa ta wʋ tɩgɩ o joori o bi o na paarɩ-zulǝ Wɛ tee nɩ.

Nɔn-kɔgɔ na pɔɔrɩ daanɩ Zezi ŋwaanɩ te tɩn

40Nɔn-kɔgɔ kʋm dɛɛn na ni Zezi na tagɩ te tɩn, badaara maa tɛ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ sɩɩnɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu wʋlʋ ya na maŋɩ sɩ o ba tɩn mʋ.»

41Badaara dɩ maa tɛ ba wɩ: «O yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ.»

Kʋ daarɩ badonnǝ maa tɛ ba wɩ: «Kʋ da-o. Krisi wʋm na tuǝ, o bá nuŋi Galile. 42Bɛŋwaanɩ Wɛ tɔnɔ kʋm brɩ nɩ Krisi wʋm wʋ́ ta yɩ Pɛ Davidi dwi tu mʋ, yɩ o nuŋi Betelɩhɛm, tɩʋ kʋlʋ Davidi dɛɛn na zʋʋrɩ da tɩn.» 43Kʋntʋ ŋwaanɩ, kampwara dɛɛn ma ba nɔn-kɔgɔ kʋm wʋ Zezi ŋwaanɩ. 44Badaara lagɩ sɩ ba ja-o, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ nan wʋ nɛ cwǝŋǝ sɩ o kɩ-o kʋlʋkʋlʋ.

45Wɛ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ Farizɩan tiinǝ bam na tʋŋɩ nɔɔna balʋ tɩn ma joori ba ba ba te. Ba ma bwe-ba ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á wʋ jaan-o á ba?»

46Nɔɔna bam ma lǝri-ba ba wɩ: «Nɔɔn-nɔɔnʋ maŋɩ o wʋ ŋɔɔnɩ nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ na ŋɔɔnɩ te tɩn.»

47Farizɩan tiinǝ bam ma ta-ba ba wɩ: «Abam pɛ o ganɩ abam dɩ mʋ na? 48Abam yǝri nɩ dɩbam yigǝ tiinǝ dɩ Farizɩan tiinǝ bam wʋlʋwʋlʋ wʋ sɛ-o na? 49Kʋ nan na yɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, bantʋ yǝri Wɛ cullu tɩm Moyisi na tiŋi o pa dɩbam tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋʋ́ cɔgɩ-ba.»

50Farizɩan tiinǝ bam wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa dɛɛn maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Nikodɛm. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ ya na maŋɩ o vu Zezi te tɩn. O ma zaŋɩ o ta dɩ o donnǝ bam o wɩ: 51«Kʋ na yɩ Wɛ cullu tɩm Moyisi na brɩ tɩn, kʋ culǝ sɩ dɩ́ cɔgɩ nɔɔnʋ, yɩ dɩ́ daa ta wʋ bwe-o sɩ dɩ́ ni o na kɩ kʋlʋ tɩn.»

52Ba laan ma lǝri ba wɩ: «Nmʋ dɩ yɩ Galile tu mʋ na? Nan karɩmɩ Wɛ tɔnɔ wʋnɩ n nii, sɩ n na nɩ Wɛ nijoŋnu tǝrǝ o na wʋ́ nuŋi Galile nɩ.» 53Ba maama laan ma jagɩ ba vu sam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index