Foirm chuardtha

Matthew 21:16

16Baki ngajaka yali Jisus, “Manku kuna ninji nanda jangkurr, jala yalu kayangka bayamuku. Miku yalungi jangkurr kunyba.” Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Yi. Manku ngayu yalungi jangkurr. Nanda kunyba jangkurr yalungi barri. Miku kuna narriyanyi najba nanda jangkurr najana Kudkanyi. Miku kuna narriyanyi najba nanda jangkurr jala yanybaka, ‘Milidimbayi ninji bayamuku, yalu waykanyi ninya kunybanyi jangkurranyi yalunginkanyi.’ Miku kuna narriyanyi najba nanda jangkurr.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index