Foirm chuardtha

Matthew 19

Milidimbayi Jisuswanyi Miku Manjiykanyi Jibarri.

1Jali bukamba yanyba Jisus nani yalungi, baki yali barlba nanamunanyi yajinanyi Kalilinanyi, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali kula yingkayurri yajiyurri, niji Judiya. Birlbidamba yali bundal niji Jurdan, baki jilajba yali kula Judiyayurri. 2Kajamuku yali jilajba nangandu Jisusnyina, ngala nyuli jilajba. Kunymamba nyuli nanamuku jali yalu lunji. Kunymamba nyuli yalunya jali yalu jilajba nangandurri.

3Baki jawuda Barasimuku yali jilajba nangandurri. Balanja yali Jisus. Ngajaka yali Jisus Barasimukunyi, “Jaliyi nyulu yingkijba nangangi maninganja nganinyiwanyi, jaliyi muningka nyulu manjijba nanda jibarri nanganbunanyi, miku nyulu mili nangangi maninganja, baki jungkuka kuna nyulu kunybana yuwana. Wanyi ninji yanyba.” Nani barri yali ngajaka Jisus balanjanki. 4Jananganja yalunyi Jisuswanyi, “Miku kuna narrimi jingkijba nanda jangkurr najana Kudkanyi. Nayi barri yanybaka nanda jangkurr, ‘Juju wabula kamambarra, jala mikuyaji yajinyi, baki yabimbayi bukamba yaji Kudwanyi. Yabimba nyuli nganinyi marda jibarri. 5Baki yanybayi Kud, “Mardakimi nganinyiwanyi yingijba bulanya nijanganjinyi marda ngardanganja. Marda nyulimi maninganja wudumba, baki jabula malumba jungku yurrngumba. Maykarra bula. Waluku bula kujarra, ngala bayngkani barri bula maykarra, barrinani yingamali.’ ” 6Maykarra bula jungkuka malumba barrinani yingamali. Yanybaka Kud, ‘Jala nanankujarra maykarra jungkuka barrinani yingamali, baki mardakimi yingkawanyi miku nyalimba bulanya. Mardakimi miku nyalimba bulanya yingkawanyi.’ Nani barri yanybayi Kud, baki nanankardi marda nyulimi miku manjijba nangangi maninganja nganinyiwanyi.” Barriwa. Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

7Ngala mili barri yali ngajaka Jisus, “Ngala wanyingkanyi Musiswanyi wajbayi ngambalanya yinini yuwanyi maykarrayngka. Nanda nangangi yuwa yanybaka, ‘Yuku nyulu wajba nangangi maninganja najanyi nganinyiwanyi. Yuku nyulu wajba najanyi jala yanybaka, miku nanda jibarri mili nangangi maninganja. Yuku nyulu wajba jibarri nanankanyi najanyi, baki muningka manjijba nanda jibarri nanganbunanyi.’ Wanyingkanyi wajbayi ngambalanya nanankanyi yinini yuwanyi Musiswanyi.” 8Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Nani barri yanybayi Musis, jingkijbangangi nyuli narrinya, narri jardibirri kurdulu nangangi Kudkanyi. Miku narriyi kuyu nangangi jangkurr, jala nyulu milidimba narrinya Kudwanyi. Ngala jalannga barri jali yabimba nganinyi baki jibarri Kudwanyi, baki miku nyuliyanyi yanyba nani barri, manjiykanyi maninganja nanganbunanyi najayudi. Miku nyuliyanyi yanyba nani jalannga barri. 9Ngayu karungka narrinya, jaliyi muningka nyulu manjijba nangangi maninganja nanganbunanyi nganinyiwanyi, jaliyi muningka manjijba nanganbunanyi, ngala miku nyuliyanyi kuluka yingkana nganinyina nanda jibarri, baki nanda balki. Nyulu jungkuka balkina yuwana Kudkanyi nanda nganinyi. Baki jaliyi nyulu kuyu yingka jibarri nanganginkanyi maninganjanyi, baki nanda balki. Nyulu jungkuka balkina yuwana Kudkanyi, yuwajiwangangi nanda waluwinyi jibarri nangangi maninganja. Nani ngayu karungka narrinya manjiykanyi nanda nganyi maninganja. Barriwa.”

10Kamu barri yanybayi kandimuku Jisuskanyi nangangi, “Nanda yuwa jala ninji yanybayi bulangi maykarrayngka, nanda jardibirri yuwa ngambala durriykanyi. Jaliyi nyulu balki jibarri ngala miku nyuliyanyi kuluka yingkana nganinyina, baki miku nyuliyi manjijba nanganbunanyi nawinganjawanyi. Marda ngambalimi miku jamalu jibarri. Marda ngambalimi jungku nyubana.” 11Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Nanda jangkurr maykarrayngka, yi, nanda jardibirri jangkurr durriykanyi, ngala miku ngayiyanyi yanyba nanda jangkurr bukambijuyngka yalungi. Ngala kudiyawanyi jayalu durrijba nanda jangkurr, jayalu mirnarrijba muwa nanankanyi jangkurranyi, miku muningka manjiykanyi nanda maninganja nangangi. Ngayi yanyba nanda jangkurr yalungi, jalija durrijba nanda jangkurr ngaki. 12Ngala jawudamukunyi, miku yaliyi jamalu nanda jibarri. Yingkamukunyi, miku yaliyi jamalu nanda jibarri, mikungangi yaliyi yabimba jibarri ngawukuku. Nanankardi barri miku yaliyala jamalu nanda jibarri. Ngala yingkamuku barri, miku yalimi nulijba jibarrinyi, jungkungangi yalu barrinani buluki, jali yalunya karlba nganinyiwanyi. Nanankardi barri miku yaliyala jamalu nanda jibarri. Ngala yingkamukunyi barri, miku jayalu jamalu nanda jibarri, nulijbangangi yalu wakinkanyi nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Mankumanku yalungka, ‘Jaliyi ngayu jamalu nanda jibarri, baki baku barri janungkala jungku jirdi kajanyi bayamukuyngka. Jaliyi ngayuman jungku, baki yuku ngayu jilalajba yingkarri yajiyurri baki yingkarri yajiyurri karunki yalunya nangangi Kudkanyi. Ngala jaliyi ngayu jungku jirdi maninganjanyi baki bayamukuyngka, baki marda ngayimi wambu jungku lalanbijina yalunya bayamuku baki maninganja.” Nanankardi barri miku yaliyala jamalu nanda jibarri, ngala yali waki nangangi Kudkanyi. Yi, jardibirri nayinda jangkurr, ngala kudiyawanyi jayalu durrijba nayinda jangkurr, jayalu jungku nani barri.” Barriwa.

Yanybayi Jisus Mududu Kudkanyi Bayamukuyngka.

13Baku barri, kudiyawanyi yali kuyu bayamuku nangandurri Jisusyurri. Kaja bayamuku yali kuyu nangandurri. Nulijba yali nangangi, nangka yarriykanyi marni yalundu, nyulu yanybikanyi mududu nangangi Kudkanyi yalungi. Baki janyulu lalanba yalunya Kudwanyi, janyulu yabimba kunyba yaji yalungi. Ngala nanganginmuku kandimuku Jisuskanyi, yali ngirrwa yalungi. Kudanyu yali ngirrwa yalungi, jali kuyu bayamuku nangandurri. 14Ngala yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka, “Janarri munyajba bayamuku jilaykanyi ngakindurri. Marda narrimi miku kurrkunba yalunya. Nanginmukunyi bayamukunyi, ngana yalu jingkijbangka, miku ngayimi jujambawarr. Yalu kuyungka ngaki jangkurr, baki nanankardi nyulu lalanbaka yalunya Kudwanyi. Jaliyi nganinyiwanyi jingkijba ngana barrinani nanginmukunyi bayamukunyi ngana yalu jingkijbangka, baki janyulu marda lalanba nanda Kudwanyi, barrinani nyulu lalanbaka nanginmuku bayamuku. Nanankardi barri janarri munyajba bayamuku jilaykanyi ngakindurri.” Barriwa. 15Baki yarrijba nangki Jisus marni yalundu bayamukunyina. Yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi yalungi. Ngajaka nyuli Kud, nyulu lalanbiji yalunya. Nani nyuli yabimba yalungi, baki barriwa nyuli barlba. Mili nyuli jilajba kula barri.

Yanybayi Jisus Nganiyngkanyi Jirdi Kajanyi Yajinyi.

16Baku barri badajbayi nganinyi nangandurri Jisusyurri, baki yanyba nyuli nangangi, “Milidimbawarr. Wanyi kunyba yaji jangayu yabimba, baki janyulu wankamba ngana Kudwanyi, ngayu jungunkanyi mili wanka nangandu yurrngumba barri. Wanyi kunyba yaji jangayu yabimba.” 17Jananganjayi nanda nganinyi Jisuswanyi, “Wanyingkanyi nganinji ngajaka kunybanyi yajinyi. Ngawamba Kud, nyulu kunyba. Yingkamuku miku yalimi kunyba. Jaliyi ninji nulijba jungunkanyi wanka yurrngumba barri, baki marda ninjimi durrijba nanda yuwa nangangi Kudkanyi yurrngumba barri.” 18Mili barri ngajakayi Jisus nganinyiwanyi, “Wanyi barri nanda yuwa nangangi Kudkanyi jala marda ngayimi durrijba yurrngumba barri. Wanyi barri yuwa.” Baki jananganjayi Jisuswanyi, “Ninji jingkijbangka nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jali nyulu jirrinyba narrinya bukambiju. Nayinda nanda yuwa nangangi Kudkanyi. Mikujiyi kurdanba nganinyi. Mikujiyi kuluka yingkana jibarrina jala miku nganyi maninganja. Mikujiyi maninjakujba yaji. Mikujiyi jujamba yaji yalungi yingkamukuyngka. 19Marda ninjimi maruka muwa yalungi yingkamukuyngka barrinani nganyingka maruka muwa. Kuyukiyi bulangi jangkurr, nganyingkanyi nijanganjiykanyi baki yarrijiyngkanyi. Nani barri nanda yuwa jala marda ninjimi durrijba.” 20Yanybayi nganinyi Jisuskanyi, “Ngayangayijba ngayu nanankanyi yuwanyi yurrngumba barri. Yurrngumba ngayu ngayangayijba bukamba nanankanyi yuwanyi. Wanyi yingka yaji marda ngayimi yabimba, ngayu jungunkanyi wanka nangandu Kudnyina.”

21Baki jananganjayi Jisuswanyi, “Jaliyi ninji nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri, jaliyi ninji nulijba jungunkanyi nani barri, baki marda ninjimi yabimba nayi barri. Barlbakiyi, baki wajbakiyi yingkamuku bukamba nganyingkanyi yajinyi dungalanyi. Janinji wudumba kaja dungala nganyingkanyi yajinyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi dungalanyi, nanamuku jala yalu jungku mikuyaji dungalanyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi kajanyi dungalanyi. Baki barriwa, baki wijbakiyi ngakindurri. Jilalajbakiyi ngakindu yurrngumba barri. Baki yuku barri janyulu mirnarrijba Kud muwa nganyi, janyulu mili wankamba ninya.” Barriwa. 22Jali nyulu manku nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi nganinyiwanyi, baki barlba nyuli. Baki ngindu nyuli muwa nanankanyi jangkurranyi. Ngindu nyuli muwa, jungkungangi nyuli kajayudi yajiyudi marda dungalayudi. Barlba nyuli nanganbunanyi Jisusnanyi, ngala miku nyuliyala yabimba nanda jali karu Jisuswanyi.

23Baki yanybayi Jisus nanganginkanyi kandimukuyngka, “Warriyaluku barri, jala nyulu kajayudi yajiyudi baki dungalayudi. Jardibirri nyulu jungunkanyi kandi nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi Kudwanyi. Jardibirri nyulu jungunkanyi kandi nangangi Kudkanyi jala nyulu kajayudi yajiyudi. 24Mili ngayu karungka narrinya. Jala nganinyi jirdi kajanyi yajinyi, jala nyulu nulijba jungunkanyi kandi nangangi Kudkanyi, baki nanda jardibirri. Jalimi nanda kamil ngankijba kalawunyi yamina nidilina, baki nanda jardibirri. Mikuwali ngankijba. Ngala jala nganinyi jirdi kajanyi yajinyi, jala nyulu kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, jala nyulu kandi nangangi Kudkanyi, baki nanda jardibirri nyulu kudanyu barri.” Barriwa. 25-26Baki nyuli ningkijba yalunya Jisuswanyi, baki jananganjayi, “Miku yalungkimi wankamba. Miku. Ngawamba Kudwanyi, yuku nyulu wankambaja yalunya mili. Yuku barri nyulu. Ngawamba Kudwanyi, yuku nyulu marrimbaka yalunya mardarda. Yuku nyulu yabimbaka bukamba yaji Kudwanyi.”

Jali yalu manku nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, baki manmala yali kandimuku. Manmala yali kudanyu barri, baki ngajaka yali Jisus, “Jaliyi jardibirri jungunkanyi kandi nangangi Kudkanyi, baki wanyimuku janyulu marrimba yalunya mardarda Kudwanyi. Wanyimuku jayalu wankijba mili nangandu kingkarri.”

27Yanybayi kandi Bida nangangi, “Ngala nurru barri, yingijba nurri bukamba nurrungi yaji nganyi, baki jilajba nurri nganyindu. Baki nanankardi barri wanyingkanyi yajinyi janurrunya wajba Kudwanyi. Wanyingkanyi yajinyi barri.” 28-30Jananganjayi Jisuswanyi, “Karungka ngayu duja jangkurranyi. Nanda jala ngaki kandi, nyuli yingijba bukamba nangangi yaji ngaki. Yingijba nyuli nangangi barnda. Marda yingijba nyuli yalunya, buwanganjamuku, marda majunganjamuku, marda bababanyamba nyulu yalunya. Yingijba nyuli nangangi ngardanganja marda nijanganjinyi. Yingijba nyuli yalunya nanganginmuku jandanyimuku marda, baki kardikardimba nyulu yalunya, baki yingijba nyuli nangangi jamba. Bukamba nanganginmuku nyuli yingijba yalunya ngaki. Ngala jangayu wajba nanda yingkanyi yajinyi. Kajanyi yajinyi jangayu wajba nanda, mili baki mili. Baki janyulu jungku mili wanka yurrngumba. Janyulu jungku mili wanka kingkarri nangandu Kudnyina. Kajamuku jala ngamu yalu walkurra, janyulu baku bayakardamba yalunya Kudwanyi. Janyulu bayakardamba yalunya, jala ngamu yalu walkurra. Ngala yingkamuku jala yalungka mankumanku, yalu bayakarda, janyulu walkurramba yalunya Kudwanyi. Janyulu walkurramba yalunya barri. Ngala narri barri, baku barri janarri jungku kingkarri nangandu Kudnyina. Baku barri, jalija nyulu yabimba bukamba yaji buyingkinyi Kudwanyi, baki ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangayu jungku mambuka bayngkani nangandu Kudnyina. Baki narri marda, ngakinmuku 12 kandimuku, janarri jungku kingkarri ngalindu. Janarri jungku mambukamuku bayngkani ngalindu. Janarri jungku mambukamuku bukambijuyngka yalungi jalija nyulu mili wankamba yalunya Kudwanyi. Janarri mambukamuku yalungi narringinmukuyngka mungkijimukuyngka.” Barriwa. Nani yanybayi Jisus yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index