Foirm chuardtha

Matthew 12

Wakinkanyi Sadidi barri.

1Baku barri burrandijba yali nananyina yajina jali jardijba nanda karnba daburrul. Nanda karnba yami kunyunyu jarrkanyi. Burrandijba yali, Jisus baki nanganginmuku kandimuku ngala nyuli Sadidi barri. Birrkalanyi yali kandimuku, baki dulaba yali yami, baki jarrba yali. 2Ngala kudiyamuku Barisimuku jalili kudanyu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, yali nanaba marda yalundu. Yali najba kandimuku dulaykurri yami baki jarrkurri yaji. Baki yanyba yalungki, “Yalu dulabangka yami karnbananyi. Nani barri yalu wakingka.” Baki yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Najbakiyi yalunya nganyinmuku kandimuku. Yalu dulabangka daburrul yami jarrkanyi. Nani yalu wakingka. Nani yalu jungkuka balkina yuwana Musiskanyi. Yanybaka nanda yuwa, mardakimi nganinyi miku waki Sadidi barri. Yuku yalu waki yingkana kambana, ngala miku Sadidi. Jala barri Sadidi ngala nganyinmuku kandimuku yalu wakingka, yalu dulabangka daburrul yami. Wanyingkanyi yalimi miku ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi.”

3Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Narri jingkijbangka nanda jangkurr najana Kudkanyi, jala karu ngambalanya nanankanyi walkurrayngka mambukanyi Dayibidkanyi. Narri jingkijbangka nanda jala nyuli yabimba. Jali yalu birrkalanyi, Dayibid baki nanamuku yalu nangandu, baki wanyimbayi Dayibid. 4-5Ngankijba nyuli kalawunyi walkurranyina jurjina Kudkanyi, baki wajbayi Dayibid dambanyi mambukawanyi jurjkanyi. Jarrba yali nanda damba. Ngala nanda damba, nanda kudukudu yaji nangangi Kudkanyi. Nanda yuwa nangangi Musiskanyi yanybaka, ngawamba mambukamukunyi jurjkanyi, ngawamba yuku yalu jarrba nanda kudukudu mama. Mikuwali yingkawanyi, ngawamba mambukawanyi jurjkanyi. Ngala barimbayi nanda yuwa Dayibidwanyi. Jarrba nyuli nanda mama baki yalu nangandu. Baki narri jingkijba yalunya mambukamuku jurjkanyi. Yalu waki Sadidi marda. Yalu karrinja walu yalundu jurjina. Yalu yanybaka mududu nangangi Kudkanyi. Yalunjalu milidimbaka jangkurranyi Kudkanyi baki yuwanyi Musiskanyi. Nani barri yalu marda wakingka Sadidi. Nani kuna barri yalu barimbaka nanda yuwa, miku wakinkanyi Sadidi. Nani kuna barri. Ngayu karungka narrinya duja. Dayibid baki nanamuku nangandu yali birrkalanyi. Jaliyanyi yalu miku wudumba mama baki yaliyanyi majubujba mankanyi, baki miku yaliyanyi jilajba juju. Yuku barri nanangini mambukwanyi jurjkanyi yalunya wajbayi dambanyi, baki yali kunyba mankanyi jilaykanyi. Nanda mambuka jurjkanyi, jali nyulu wajba yalunya dambanyi, miku nyuliyanyi jungku balki nangangi Kudkanyi, ngala nyuli jungku kunyba nangangi. Baki nanamuku jala yalunjalu milidimbaka jurjina Sadidi barri, miku yalimi jungku balki nangangi Kudkanyi, ngala yalu marda jungkuka kunyba nangangi. 6Nanda yuwa jurjkanyi, baki nanda yuwa miku wakinkanyi Sadidi, nanda kunyba yuwa. Ngala ngayu karungka narrinya yingkanyi yuwanyi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi narrinya. Nayinda yingka yuwa mili walkurra nanankanyi waluwiyngkanyi yuwanyi. Nayinda yuwa yanybaka nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbaka narrinya. 7Nanda naja Kudkanyi yanybaka, ‘Miku ngayimi nulijba narringi waykanyi nganarri barnyinyi. Ngala ngayu nulijba narringi yabimbikanyi kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Ngayu nulijba narringi kandimbikanyi yalunya jala yalu balkijba muwa.’ Jalimi narri kudanyu jingkijba nanda jangkurr najana Kudkanyi, baki miku narrimi yanyba yalungi yingkamukuyngka yalu jungkuka balkina yuwana jala yalu yabimba kunyba yaji yingkamukuyngka. Miku yalimi jungku balki jala yalu yabimba kunyba yaji yalungi. 8Ngayu Buwanya Bukambijuyngka narringi. Ngayu mambuka bukambijuyngka narringi yurrngumba barri. Ngayu mambuka narringi jala narri waki, baki jala narri jungku, marda ngayu mambuka nanankanyi yajinyi jala narri yabimba Sadidi barri.” 9Kamu barri yingkijbayi nanda yaji Jisuswanyi, baki mili jilajba nyuli, baki wanbiya nyuli barrawuyabarrawuyana, baki ngankijba nyuli jurjina nanaba. Bayakarda nanda jurj.

Kunymambayi Balki Marni Jisuswanyi.

10Nanaba jurjina jungkuyi nganinyi jirdi balkinyi marninyi. Mikuwali marrimba yaji. Mardil nangangi marni. Barriwa. Kudiya nanaba jurjina yali nulijba balanjankanyi Jisus. Yali nulijba Jisuskanyi nyulu yabimbikanyi balki yaji nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Baki ngajaka yali Jisus, “Jaliyi nganinyiwanyi kunymamba yingka jala lunji ngala nyulu Sadidi yajina, baki nani nyulu wakingka. Nani nyulu wakingka ngala nyulu Sadidi yajina. Wanyi ninji yanyba. Jungku kuna nyulu balkina yuwana, jaliyi nyulu waki nani Sadidi yajina. Wanyi ninji yanyba nangangi.” Nani barri yali ngajaka Jisus balanjanki ngajaka.

11Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Mankumankuwa narringka nganiyngkanyi jirdi kajanyi jibkanyi. Jaliyi yingamali nangangi jib yirrba wayka rirrkina Sadidi yajina, baki mikuwali kirrijba, baki wanyimba janyulu. Jaliyi nyulu yingkijba nanda jib wayka wabudana baki ngurrulijbaja. Ngala janyulu dulaba nanda jib waykalinya wabudananyi ngala nyulu yuwajiwa Sadidi yajina, baki nanda kunyba. Mikukimi nanda yuwa Musiskanyi yanyba, marda ninjimi munyajba nanda jib ngurrulijba, jaliyi nyulu jirrba wabudarri Sadidi yajina. Yuku nyulu yabimbaka kunyba yaji Sadidi yajina. 12Ngala yingamali nganinyi, nyulu mili walkurra jibkanyi. Yuku ninji kunymamba nganinyi jala lunji ngala nyulu Sadidi yajina. Yuku ninji kunymamba Sadidi yajina.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi. 13Baki yanybayi Jisus nganiyngkanyi jali mardil marni. Jirrinyba nyuli nanda nganinyi, “Manjijbakiyi nganyingka marni.” Manjijba nangki marni baki kunybijbayi nanda marni. Yuku barri nyuli yabijba marni barrinani nanda yingka marni. 14Kudiyamuku jali najba Jisus kunymambikurri marni Sadidi yajina, yali Barisimuku, baki yali ngarrangarra muwa. Yinarramba yali walajba. Barlba yali jurjnanyi, baki yanyba yalungki kurdanbikanyi Jisus.

Jisus Nyulu Wakiwarr Nangangi Kudkanyi.

15Ngala mankuyi jangkurr yalungi Jisuswanyi, yalu nulijba kurdanbikanyi Jisus, baki barlba nyuli nanamunanyi yajinanyi. Baki kajamuku yali jilajba nangandu walkurra muranmuku. Nyulu kunymambayi yalunya jali yalu lunji. Kunymamba nyuli yalunya bukambiju. 16Ngala jirrinyba nyuli yalunya, marda yalimi miku karu yalunya yingkamuku nangangi. Nani barri nyuli jirrinyba yalunya Jisuswanyi. 17Nanda wankalanyi Yayisaya jali yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi, yarrijba nyuli jangkurr najana Kudkanyi. Duja nanda jangkurr nayi barri. 18“Yanybaka Kud nayi barri, ‘Nayinda, nyulu ngaki wakiwarr. Ngayi yarrijba nayinda, nyulu wakinkanyi ngaki kudanyu. Ngayu marukangka muwa nangangi. Mirnarrijba ngayu muwa nangangi, marda jangayu yawumba ngaki Kunyba Ngarndu nangandu, baki janyulu yanyba ngaki jangkurr. Janyulu karu yalunya bukambiju nanankanyi jalija ngayu yabimba yalungi, jaliyi yalu mili jungku balki ngakinkanyi yuwanyi yurrngumba barri. Janyulu karu yalunya nanankanyi balkinyi yajinyi jalija ngayu yabimba yalungi. 19Miku nyuliyi ngarrangarra muwa yalungi. Miku nyuliyi jakakajba yalunya. Miku nyuliyi ngirrwa yalungi. Miku nyuliyi waka yalunya burrandi barndana. 20Ngala janyulu jungku mardumardu muwa yalungi. Janyulu kandimba yalunya jala yalu miku ngirukijba mankanyi jala yalu majabujba mankanyi. Janyulu milidimba yalunya kunybanyi jangkurranyi. Yurrngumba janyulu milidimba yalunya nanankurri jalija kunybawanyi yajiwanyi wakaramba nanda balki yaji. Nanankurri janyulu milidimba yalunya. 21Baki jayalu jingkijba nanda marda, janyulu marrimba yalunya mardarda. Janyulu marrimba yalunya bukambiju. Nani janyulu yabimba, nanda wakiwarr ngaki.’ ” Barriwa. Nani barri yanybayi nanda wankalanyi Yayisaya. Duja nanda nangangi jangkurr. Yanyba nyuli nangangi Jisuskanyi. Barriwa.

Jisus Baki Sayidin.

22Baku barri kudiyamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri. Kuyu yali nganinyi jali kabuji yami. Nyuli kabuji yami, baki balki janyi. Miku nyuliyanyi najba yaji, miku nyuliyanyi yanyba jangkurr, jungkuyingangi wuwarr nangandu mankanyina. Kuyu yali nanda nganinyi nangandurri Jisusyurri, baki kunymambayi nganinyi Jisuswanyi. Yuku nyuli najba yaji baki yanyba jangkurr. 23Ngala nanda muramuku nanaba nangandu, manmala yali jali kunymamba nganinyi Jisuswanyi. Manmala yali kudanyu barri. Yililikajba yalungka, “Yanybayi Kud, janyulu manjijba nganinyi marrimbiji ngambalanya mardarda. Nanda jalija manjijba Kudwanyi, janyulu barrinani jandanyi nangangi Dayibidkanyi juju bayngkani nangandu. Nani yanybayi Kud. Nayinda Jisus, yiningki nyulu nanda jali yanyba Kud janyulu manjijba nanginkurri.” 24Mankuyi yalungi jangkurr kudiyamukunyi Barasimukunyi. Manku yali nanda jangkurr jali yalungka yililikajba, baki jananganja yali, “Miku barri, miku. Miku nyulimi nanda jalija manjijba Kudwanyi. Nayinda Jisus, nyulu yabimbaka ngiruka yaji, nyulu jakajbangka wuwarr, wakingkangangi nyulu nangangi mambukanyi wuwarranyi, Sayidinkanyi. Nanangini Sayidinwanyi nyulu yabimbaka Jisus ngiruka, yabimbikanyi ngiruka yaji, baki nanankardi nyulu jakajbangka wuwarr.”

25Ngala jingkijbayi Jisuswanyi nanda jali yalungka yanyba. Jingkijba nyuli nanda jangkurr. Baki yanyba nyuli yalungi, “Jalimi yalu mungkiykurramba kurdanbiji, baki baku barri, janyulu mikuyaji mungkijinyi. Janyba jayalungka bukamba. Jalimi yalu mungkiykurramba kurdanbiji, yalu jala kuluka yingamalina barndana, baki baku barri janyulu mikuyaji mungkijinyi nanaba barndana. 26Jalimi yalu mungkiykurramba kurdanbiji, Sayidin marda wuwarrmuku, baki baku barri janyulu mikuyaji wuwarranyi, kurdanbangangi jayalungka. 27Narri yanyba ngaki, ngayu jakajba wuwarr mankanyinanyi, nyulungangi yabimbaka ngana ngiruka jakaykanyi wuwarr Sayidinwanyi. Ngala kudiyamuku kandimuku narringi, yalu marda jakajba wuwarr mankanyinanyi. Yanka yalu jakajba wuwarr. Nyulu kuna yabimbaka yalunya ngiruka marda Sayidinwanyi. Nanankardi kuna yalu jakajbangka wuwarr. Nanda jangkurr jali narri yanyba ngaki, miku nanda duja. 28Miku ngayiyi jakajba wuwarr, nyulungangi ngana yabimbayi ngiruka Sayidinwanyi. Ngala nyulu yabimbaka ngana ngiruka nani Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Wajba ngana nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi, baki nanankardi ngayu ngiruka jakaykanyi wuwarr. Jaliyi narri jingkijba nani ngaki, baki narri jingkijba nayi marda nangangi Kudkanyi. Nyulu barri nayi lalanbawarr Kud, marda nyulu barri ngana manjijbayi marrimbiji yalunya mardarda. 29Mikuwali ngankijba nganinyi barrawuna jala nanda nangangi barrawu ngirukanyi nganiyngkanyi. Miku nyuliyi ngankijba barrawuna maninjakuji yaji. Waluwa barri marda nyulimi kijijba nanda ngiruka nganinyi kurulyudinyi nanangini maninjakuwanyi. Jala nyulu kijijba nanda ngiruka nganinyi, baki yuku barri janyulu maninjakujba nangangi yaji.

30Badajba ngayi milidimbiji yalunya nangangi Kudkanyi, marda yalimi durrijba nangangi yuwa yurrngumba barri. Ngakinmukunyi kandimukunyi, yalunjalu milidimba nanamannga jangkurranyi durriykanyi Kud. Jaliyi nganinyi ngaki kandi, baki nani nyulu milidimbaka yalunya. Ngala jaliyi nganinyi miku ngaki kandi, baki nyulu kandi nangangi Sayidinkanyi, nyulu nulijbangka yangkalambikanyi yalunya yingkamuku nanganbunanyi Kudnanyi. 31-32Jala nganinyi yanybaka balki jangkurr, jala nyulu yabimbaka yinini yinini balki yaji, baki yuku nyulu manjamanjambaka nanda balki yaji Kudwanyi. Yuku nyulu manjamanjambaka nanda yinini yinini balki yaji nangangi, jaliyi nanda nganinyi nyulu ngindu muwa jungunkanyi balki. Jala nganinyi yanybaka balki jangkurr ngaki, Buwanya Bukambijuyngka, jala nyulu yanyba balki jangkurr ngaki, baki yuku nyulu manjamanjambaka nanda balki yaji Kudwanyi. Yuku nyulu manjamanjambaka nanda balki yaji, jaliyi nanda nganinyi ngindu muwa jungunkanyi balki. Ngala jala nganinyi yanyba balki jangkurr nangangi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, jala nyulu mijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, baki mikuwali manjamanjamba nanda balki yaji Kudwanyi. Miku nyuliyi manjamanjamba nanda balki yaji miykanyi Kunyba Ngarndu nangangi Kudkanyi. Barriwa.”

Nanda Kurnda Baki Nangangi Mama.

33Mili barri yanybayi Jisus yalungi Barasimukuyngka. “Jala kunyba karlawanyi jardijba kunybana jambana, baki kaja kunyba mama nangandu. Ngala jala balki nanda karlawanyi, jala mardil jardijba, baki balki nanda mama nangandu. Jala narri najba kaja kunyba mama kurndana, baki narri jingkijba kunyba nanda kurnda ngiruka barri. Ngala jala narri najba balki mama kurndana, baki narri jingkijba balki nanda kurnda. Narri barrinani nanda balki kurnda jirdi balkinyi mamanyi. 34Narri balkimuku. Miku narriyi yanyba kunyba jangkurr, jungkungangi narri balki kurdulu yurrngumba barri. Mankumanku narringka balkinyi jangkurranyi yurrngumba, baki yanyba narri ngawamba balki jangkurr yurrngumba. Narri barrinani nanda bijbawarr miya, jala yabimba kiji yalungi, jala yalunya bijba. Narri nulijbangka yabimbikanyi kiji yalungi, narri nulijbangka linjumbikanyi yalunya. 35Ngala nanda nganinyi jirdi kunybanyi kurdulunyi nangka mankumankuka kunybanyi yajinyi. Baki nanankardi nyulu yabimbaka kunyba yaji, nyulu yanybaka kunyba jangkurr marda. Ngala nanda nganinyi jirdi balkinyi kurdulunyi, nangka mankumankuka balkinyi yajinyi, baki nanankardi nyulu yabimbaka balki yaji, nyulu yanybaka balki jangkurr marda. 36-37Ngayu karungka narrinya duja jangkurr. Janyulu karrinjarrijba narrinya walu nangandu Kudwanyi. Janyulu karrinjarrijba narrinya, baki janyulu mankuwa bukamba narringi balki jangkurr. Narri jala jungku balki nangangi, janyulu mankuwa narringi balki jangkurr, baki nanankardi barri janyulu yanyba narringi, narri balkimuku. Janyulu yabimba balki yaji narringi. Ngala narri jala yanyba kunyba jangkurr, janyulu mankuwa narringi jangkurr marda Kudwanyi. Baki janyulu yanyba narringi, narri kunybamuku.” Barriwa. Nani barri milidimbayi yalunya Jisuswanyi.

Ngajaka Yali Jisus Ngirukanyi Yajinyi.

38Kudiyamuku jali milidimbawarr yuwanyi Musiskanyi, baki kudiyamuku Barasimuku, yali yanyba nangangi Jisuskanyi. Ngajaka yali Jisus, “Milidimbawarr. Yuku ninji yabimba kaja ngiruka yaji. Nurrimi najba ninya yabimbikurri mili ngiruka yaji. Ngiruka yaji nurrimi najba ninya yabimbikurri.” Nani yali ngajaka Jisus, ngala miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr, nyuli milidimbawarr nangangi Kudkanyi. 39Ngala jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Nganarri jingkijba, ngayu kunymamba yalunya jala yalu lunji, ngayu jakajba wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi, ngala nganarri ngajaka, ngayu yabimbiji mili ngiruka yaji. Kajamuku yalu jungku balki nangangi Kudkanyi, baki narri marda, narri jungkuka balki nangangi. Miku narrimi durrijba nangangi yuwa. Miku ngayiyi minimba narrinya mili ngirukanyi yajinyi. Ngawamba yingamali ngiruka yaji janarri najba, barrinani ngiruka yaji jali yabimba Kudwanyi nangangi Junakanyi. 40Nanda wankalanyi Juna, nyuli yirrba wayka wabudarri jali nanda waya karrinja burrandi kanjana. Yirrba nyuli wabudarri, ngala mikukiyanyi ngurrulijba. Bilyinybayi nanda nganinyi walkurranyi kakuwanyi, ngala mikukiyanyi kurdanba Juna kakuwanyi. Jungku nyuli kalawunyi muwana wankan. Kujarraka barndayka nyuli jungku muwana, baki baku barri balunbayi nanda kaku nanankanyi nganiyngkanyi. Manjijbayi nanda Juna bijalina wabudana, baki yuku nyuli jungku. Miku nyuliyanyi ngurrulijba. Mardarda nyuli jungku kalawunyi kakuna muwana kujarraka barndayka. Baki nani barri ngayu marda Buwanya Bukambijuyngka. Nani barri janganarri najba jungunkurri kalawunyi jambana kujarraka barndayka. Miku ngayiyi yabimba narringi mili ngiruka yaji. Ngawamba nanda ngiruka yaji janarri najba. 41Manjijbayi nanda wankalanyi Juna Kudwanyi. Manjijba nyuli Juna karri barrawuyabarrawuyarri niji Niniba. Manjijba nyuli Juna karri milidimbiji yalunya nangangi Kudkanyi. Nanamuku jali yalu jungku nanaba Niniba, yali jungku balki nangangi Kudkanyi. Kudanyu yali jungku balki, ngala milidimbayi yalunya Junawanyi, baki yali ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Ngindu yali muwa, baki yangkalamba yalungki nangandurri Kudyurri, baki jungku yali kunyba nangangi. Ngayu milidimbaka narrinya ngirukanyi jangkurranyi, ngala miku narrimi ngindu muwa narringkanyi balkinyi yajinyi. Miku narringkimi yangkalamba nangandurri Kudyurri. Baku barri jalija nyulu karrinjarrijba narrinya walu nangandu Kudwanyi, nanamanji barri nanamuku jali wabula yalu jungku Niniba, jali yalungki yangkalamba nangandurri Kudyurri, jayalu ngirrwa narringi. Nayi jayalu yanyba, ‘Nurrungki yangkalamba nangandurri Kudyurri, jali milidimba nurrunya Junawanyi, ngala miku narringkiyanyi yangkalamba nangandurri Kudyurri jali milidimba narrinya Jisuswanyi. Ngala nanda Jisus, nyulu mili walkurra nangangi Junakanyi. Nyulu mili walkurra nangangi, ngala miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr.’ Nani barri jayalu ngirrwa narringi nanamanji barri.

42Baki yingka wankalanyi jibarri, nyuli mambuka nanganginkanyi yajinyi juju kula niji Jiba. Nyuli jilajba kulani nanda jibarri mambuka yidambiji yingka mambuka niji Sulumun. Nyuli mambuka yalungi Jumukuyngka nanda Sulumun. Nyuli kunyba kulaji. Wajbayi kunyba kulaji Kudwanyi. Baki badajbayi nanda jibarri nangandurri mankunki nangangi jangkurr nangandu. Janyulu nyulu marda ngirrwa narringi jalija nyulu karrinjarrijba narrinya walu nangandu Kudwanyi. Janyulu yanyba narringi, ‘Ngayi kuyu nanda jangkurr nangangi Sulumunkanyi, kunybangangi nangangi kulaji. Ngala nanda Jisus nyulu mili kunyba kulaji nangangi Sulumunkanyi, ngala miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr.’ Nani barri janyulu nyulu marda ngirrwa narringi nanamanji baku barri. Barriwa.”

Wijbangka Wuwarr Mankanyiyurri.

43-45Mili yanybayi Jisus yalungi. Muningka nyuli yanyba, “Jala wuwarr barlba nanganbunanyi mankanyinanyi, baki nyulu jilajbangka lukuluku. Kujbangka yingkanyi mankankanyi nyulu ngankiykanyi. Jaliyi nyulu miku wakaramba yingka mankanyi, baki nangka yanyba, ‘Barriwa jangayu wijba nanankurri mankanyiyurri jali ngayu yingijba.’ Baki nyulu wijbangka nanankurri mankanyiyurri. Nyulu najbangka mikuyaji yingkanyi, mikuyaji kunybanyi wuwarranyi nanaba mankanyina. Mikuyaji kunybanyi wuwarranyi nanaba, ngala likalika nanda mankanyi, kunyba jungunkanyi. Nyulu mili barlbangka, baki wudumbaka kaja mili wuwarrmuku. Nyulu wudumbaka 7 mili wuwarr, baki yalu wijbangka nanankurri mankanyiyurri. Yalu jungkuka nangandu mankanyina yurrngumba barri. Baki nanda nganinyi nyulu jungkuka balki. Kudanyu barri nyulu jungkuka balki, jungkukangangi nangandu mankanyina nanamuku wuwarrmuku, jala waki nangangi Sayidinkanyi. Narri milidimbawarr jala manku ngaki jangkurr, narri barrinani nanda nganinyi wuwarryudi. Jalannga jali narri manku nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi, baki narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Ngindu narri muwa, ngala miku narringkiyanyi yangkalamba nangandurri Kudyurri, baki mikukiyanyi ngankijba Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu mankanyina. Muningka narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi, baki baku barri mili narri jungku balki nangangi. Kudanyu narri jungku balki nangangi barrinani nanda nganinyi, kudanyu nyuli jungku balki jali kajamuku wuwarr nangandu mankanyina.” Nani barri yanyba Jisus yalungi milidimbawarrayngka. Barriwa.

Ngardanganja Baki Kanyiyamuku Nangangi Jisuskanyi.

46Ngala yuwajiwa yanybayi Jisus yalungi, baki wanbiya yali ngardanganja nangangi Jisuskanyi marda bababanyamba nyulu yalunya. Karrinja yali danbina barndana. Miku yaliyanyi bunundujba Jisusyurri muramukungangi. Manjijba yali jangkurr nangandurri Jisusyurri, nyulu jilaykanyi yalundurri, yalu yanybikanyi nangangi. 47Jungkuyi muramuku nangandu Jisusnyina, baki yali yanyba nangangi, “Nanda ngardanganja nganyi, marda bababanyamba ninji yalunya, danbina yalu jungku. Yalu kujbangka nganyi, ninji jilajbaja yalundurri.” 48-49Ngala yinybayi yaji Jisuswanyi marnina. Yinyba nyuli yalunya nanganginmuku kandimuku, baki jananganja nyuli, “Najba janarri yalunya, nanginmuku ngakinmuku kandimuku. Yalu barrinani ngaki ngardanganja, barrinani ngaki bababanyamba ngayu yalunya. 50Nanda jala durrijbangka nangangi jangkurr ngakinkanyi Buwakaya Kingkarri, nanda jala yabimbaka nanda yaji jala nyulu nulijba nangangi yabimbikanyi, nyulu barrinani nanda bababanyamba ngayu nangangi. Nyulu barrinani ngaki ngardanganja.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index