Foirm chuardtha

Mark 7:10

10Nanda barri yuwa jali wajba Musis Kudwanyi, nanda yuwa yanybaka nayi barri, ‘Marda ninjimi lalanba bulanya nganyi nijanganjinyi marda ngardanganja. Marda ninjimi wajba bulanya mamanyi baki dungalanyi. Marda ninjimi miku yanyba balki jangkurr bulangi. Jaliyi ninji yanyba balki jangkurr bulangi, jaliyi ninji miku wajba bulanya mamanyi marda dungalanyi, baki marda ninyalimi kurdanba yingkamukunyi.’ Nanda jangkurr, nanda nangangi yuwa Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index