Foirm chuardtha

Mark 4

Muningka Yanybayi Jisus Karnbanyi Yaminyi.

1Mili barri jungkuyi Jisus bundu kanjana, baki nyuli milidimba yalunya yajinyi. Kajamuku yali jilajba nangandurri mankunki nangangi jangkurr, kajamuku muramuku. Bukamba yalungki ngirringirrimba, baki jululumba yalungki barri. Nanankardi barri nyuli ngankijba muwardana, baki jungku nyuli wilina kanjana. Baki milidimba nyuli yalunya muramuku, ngala nyuli jungku muwardana, ngala yali jungku bijalina. 2Milidimba nyuli yalunya kajanyi jangkurranyi. Muningka nyuli yanyba yalungi, milidimbiji yalunya kajanyi yajinyi. 3Muningka yanybayi Jisus yalungi, “Manku nganarri. Wudumbayi kudukudu yami nganinyiwanyi, barrinani daburrul yami. Janyba nyuli nanda yami jambarri jardiykunumbikanyi yaji. 4Jawuda yami yirrbayi yubalina, baki wanbiyayi julakimuku. Jarrba yali nanda mama yubalina julakimukunyi. Barriwa. 5Marda jawuda yami yirrbayi didirrina yajina. Walajbayi daburrul karnba, ngala bijal jamba didirrina yajina. 6Mikuyaji landurranyi jardijbayi didirrina yajina, baki janyba nangki. Yajbayi nanda karnba ngardarawanyi, baki janyba nangki. Janyba nangki, mikuyajingangi landurranyi. Barriwa. 7Marda jawuda yami yirrbayi yajina jali jardijba nyilanyila. Walajbayi nanda yami wuju, marda walajbayi nanda nyilanyila, baki munybayi yaji. Jardijbayi juju kingkarri nanda nyilanyila, ngala ngawamba madilijbayi nanda daburrul yami. Mikuwali jardijba nani kingkarri. Munybayi yingkawanyi. Mikuyaji mamanyi nangandu daburrulina. Barriwa. 8Marda mili jawuda yami yirrbayi kunybana jambana. Nanda karnba jardijbayi walkurra. Kudukudu yami nangandu jardijbayi. Yingka karnba yami nangangi kaja bijal, yingka karnba yami nangangi kaja, baki yingka karnba yami nangangi kajamirra.” Barriwa. 9Yanybayi Jisus yalungi, “Jaliyi narri nulijba jingkiykanyi ngaki jangkurr, baki manku narri kudanyu barri.” Barriwa.

Wanyingkanyi Muningka Yanybayi Jisus Jangkurr.

10Kamu barri kajamuku yali jilajba nanganbunanyi Jisusnanyi. Wijba yali yalunginkurri barndarri. Ngala nanganginmuku 12 kandimuku yali wambu jungku nangandu Jisusnyina, marda jawuda mili yalundu. Baki yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Miku nurrimi jingkijba nanda jangkurr nganyi yaminyi. Karukiyi nurrunya mili nanamannga jangkurr.” Barriwa. 11Ngala yanybayi Jisus yinini jangkurr yalungi barri, “Narri jingkijbangka Kud, nyulu marukangka muwa narringi, nyulu lalanbaka narrinya yurrngumba barri. Ngala yingkamukunyi, miku yalimi jingkijba Kud, nyulu lalanbawarr. Baki nanankardi barri muningka ngayu yanyba yalungi, ngayu milidimbiji yalunya. 12Nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka nanginmukuyngka jala yalu muningka manku ngaki jangkurr. Nayi barri nanda jangkurr, “ ‘Jungkuka yalu yamiyudi, ngala miku yalimi najba ngaki yaji. Jungkuka yalu kuwardayudi, ngala miku yalimi manku ngaki yaji. Jalimi yalu manku ngaki jangkurr, jalimi yalu jingkijba ngaki jangkurr, baki yalimi ngindu muwa, yalu jungunkanyi balki. Yalungkimi yangkalamba yalunbunanyi balkinanyi yajinanyi, baki ngayimi manjamanjamba yalungi balki yaji. Ngala miku yalimi najba ngaki yaji, miku yalimi manku ngaki yaji, baki nanankardi barri miku ngayiyi manjamanjamba yalungi balki yaji.’ ” Barriwa.

Yanybayi Jisus Yurlurrmba Jangkurr Karnbanyi Yaminyi.

13Mili yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Miku kuna narrimi jingkijba nanda ngaki jangkurr jali ngayu muningka yanyba yaminyi. Jaliyi narri miku jingkijba nayinda jangkurr, baki yanka janarri jingkijba yingka jangkurr jalija ngayu muningka yanyba narringi. 14Manku nganarri. Jangayu mili karu narrinya nanankanyi yaminyi. Nanda daburrul yami, nanda barrinani jangkurr nangangi Kudkanyi. 15Jawuda yami yirrbayi yubalina. Jawuda yalu manku nangangi jangkurr Kudkanyi, ngala yurlwa yalu nanganginkanyi jangkurranyi. Nanda jala yalu yurlwa, yalu barrinani nanda yubal. Nanda yubal jardibirri, baki mikuwali jardijba mama nanaba. Jarrbayi yami yubalina julakimukunyi. Baki nani barri yalu jardibirri kurdulu. Nanda jangkurr jala yalu manku, jawurrbangka nanda jangkurr yalunbunanyi Sayidinwanyi. Barriwa. 16-17Jawuda yami yirrbayi didirrina yajina. Jawudawanyi yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki yalu mirnarrijba muwa. Ngala yingkamuku yalu ngirrwa yalungi, kuyungangi yali nanda jangkurr. Baki miku yalimi mili nulijba nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi. Yalu yingijbangka nanda jangkurr. Yalu jala yingijbangka nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, yalu barrinani nanda didirr yaji. Nanda yami jali walajba didirrina yajina, mikuyaji landurranyi. Yuku wankijbayi bijal, ngala yajbayi yaji ngardarawanyi, baki janyba nangki. Nanda karnba wankijbayi bijal didirrina yajina. Nanda didirr yaji, nanda barrinani yalu jala bijal kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Ngala jala yingka ngirrwa yalungi, baki miku yalimi mili nulijba jangkurranyi Kudkanyi. Yingijba yalu nangangi jangkurr. Barriwa. 18-19Jawuda yami yirrbayi yajina jali jardijba nyilanyila. Jawuda yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Bijal yalu kuyungka nanda jangkurr, ngala kudanyu yalu nulijbangka yingkanyi yajinyi. Nulijbangka yalu kajanyi dungalanyi marda yajinyi. Yalu kuliwijba yajinyi kudanyu barri. Yalu jala kuliwijba yajinyi, yalu barrinani nanda jamba jala jardijba nyilanyila. Nanda daburrul yami jardijbayi mardil, mikuyaji yaminyi. Nani barri yalu jala kuliwijbangka yajinyi, ngala miku yalimi nulijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Jardijba yalu mardil kurdulu nangangi Kudkanyi. Barriwa. 20Jawuda yami yirrbayi kunybana jambana. Jawudawanyi yalu mankuka jangkurr nangangi Kudkanyi. Yalu kuyungka nanda jangkurr, baki yalunya kunymambaka yingkamuku, yalu mirnarriykanyi muwa. Jala yalu kunymamba yingkamuku, yalu barrinani nanda kunyba jamba. Nanda karnba jali jardijba kunybana jambana, yingka karnba yami nangangi kaja bijal, yingka karnba yami nangangi kaja, baki yingka karnba yami nangangi kajamirra. Nani barri yalu jala kunymamba yingkamuku, yalu mirnarriykanyi muwa. Yingkamuku yalu jungkuka bijal kunyba, yingkamuku yalu jungkuka kunyba, baki yingkamuku yalu jungkuka kunybamirra.” Barriwa. Nani barri karuyi yalunya nanankanyi jangkurranyi yaminyi Jisuswanyi.

Langandaykanyi Mirnbi.

21Mili barri yanybayi Jisus yingka jangkurr yalungi milidimbikanyi yalunya. “Wudumbaka mirnbi nganinyiwanyi, baki langandabangka kingkarri, nyulu naykanyi bukamba yaji mungana barri. Miku nyulimi yarrijba kalawuyngkurru darladarlana. Miku. Murumbaja mirnbi darladarlawanyi. Ngala nyulu langandabangka mirnbi kingkarri, naykanyi bukamba yaji. 22Baki nani barri jalija nyulu ngadijba nangangi yaji nganinyiwanyi, baki baku barri janyulu wakaramba nanda nangangi yaji yingkawanyi. Janyulu wakaramba nanda jali nyulu ngadijba. Baki jalija nyulu karda karu yingka yajinyi, baki baku barri jayalu jingkijba nanda yaji bukambijunyi. Jayalu jingkijba nanda jali nyulu karda karu yingka. 23Jaliyi narri nulijba jingkiykanyi yaji, baki marda narrimi manku yaji. Marda narrimi kudanyu manku yaji, jaliyi narri nulijba jingkiykanyi yaji.” Barriwa. 24Baki mili yanybayi Jisus yalungi, “Mankumankuwa narri, nanda jala narri manku. Jaliyi narri wajba nganinyi kajanyi yajinyi, jabarri narrinyaja wajba baku barri. Wajbaja narrinya kajanyi yajinyi Kudwanyi. Jaliyi narri ngirrwa nganiyngkanyi, jabarri baku barri ngirrwaja Kud narringi barri. 25Jaliyi narri kudanyu manku ngaki jangkurr, baki janarri jingkijba mili yaji ngaki. Ngala jaliyi narri miku kudanyu manku ngaki jangkurr, baki janarri mamanumba nanda ngaki yaji.” Barriwa.

Muningka Yanybayi Jisus Jardiykunumbikanyi Yami.

26Baki mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Jangayu karu narrinya nanankanyi jangkurranyi jala lalanba narrinya Kudwanyi. Jangayu muningka yanyba narringi. Jarrbalambayi daburrul yami jambana nganinyiwanyi. 27Ngala miku nyuliyanyi mili waki jardiykunumbikanyi nanda karnba. Muningka nyuli jungku kajana kambana. Miku nyuliyanyi mili waki jardiykunumbikanyi nanda karnba. Ngala baku barri walajbayi nanda wuju waykalinya. Ngala miku nyuliyanyi jingkijba yanka barri jardijbayi karnba. Miku. 28Manjijbayi karnba kingkarri jambawanyi. Waluku walajbayi wuju bayakarda waykalinya, baki baku barri jardijbayi walkurra yamiyudi. 29Jali kunyunyu nanda yami, baki birrirrinja nangka nyulu wudumbikanyi nganinyiwanyi. Baki wudumba nyuli nanda yami jarrkanyi jali bukamba kunyunyu barri. Nanda nganinyi jali nyulu jarrbalamba daburrul yami, nyulu barrinani Kud. Yarrijbayi nangangi jangkurr ngambalandu kurduluna Kudwanyi. Jardijbayi nanda daburrul yami jambana, jardijbayi walkurra karnba yamiyudi. Birrirrinja nangka wudumbikanyi nganinyiwanyi. Baki nani barri mankumankuyi ngambalaka nanankanyi nanganginkanyi jangkurranyi, baki jardijbangka nanda jangkurr ngambalandu kurduluna. Baki baku barri ngambalaka birrirrinja durriykanyi nangangi jangkurr Kudkanyi.

Muningka Yanybayi Jisus Nukununyi.

30Mili barri nyuli milidimba yalunya Jisuswanyi, “Jangayu mili karu narrinya nanankanyi jangkurranyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. 31Nanda nukunu yami, yuku nanda bayakarda yami. Janybaka yami jambana nganinyiwanyi. 32Ngala baku barri walajbangka wuju nukunu. Jardijbangka juju barri kingkarri, walkurramirra nanda nukunu. Yabimba yalu jabaka nukununa kingkarrinyina bangani julakimukunyi. Nani barri jardijbangka walkurra nanda bayakarda yami. Barriwa.” Nani barri muningka yanybayi Jisus yalungi. Nanda nukunu yami jali jardijba, waluku nanda kurdalirri kurnda, ngala baku barri janyulu jardijba wunanybala. Nanda barrinani nayi barri. Waluku barri ngawamba kujajarra yali kuyu nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, yali durrijba nangangi yuwa, ngala baku barri mili yali kuyu nangangi jangkurr, baki mili, baki mili yurrngumba barri. Baku yali jungku kajamuku jali yalu kuyu nangangi jangkurr wirdikudukudumukunyi. Barriwa. 33-34Nanamanji barri mikukiyanyi yanyba Jisus yurlurrmba jangkurr yalungi muramukuyngka. Yurrngumba nyuli muningka yanyba jangkurr yalungi milidimbikanyi yalunya. Kaja jangkurr nyuli muningka yanyba yalungi. Jali yalu jingkijba yingka jangkurr, baki nyuli yanyba mili jangkurr yalungi barri. Ngala jali nyulu jungku ngawamba yalundu nanganginmukunyina kandimukunyina, baki mili nyuli yanyba yalungi. Yanyba nyuli yurlurrmba jangkurr yalungi, yalu jingkiykanyi nanda jali nyulu muningka yanyba. Barriwa.

Kardimbayi Yunkurr Baki Lakululu Jisuswanyi.

35Nananyina kambana jungkuyi Jisus muwardana ngala nyuli milidimba yalunya. Kamu barri mungarri yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka, “Jangambala birlbirdamba kanja karrurrinybarri.” 36Baki ngankijba yali kandimuku nangandu muwardana, baki barlba yali karri muwardana. Yingkamuku muwarda nanaba marda bijalina. Jawudamuku yali ngankijba nanamukunyina muwardana, baki barlba yali karrurrinybarri marda nangandu. 37Walajbayi yunkurr karrina, baki warrmbayi yaji kudanyu barri. Lakululumbayi yunkurrwanyi wabuda, baki walajbayi juju kingkarri lakululu. Ngankijbayi wabuda kalawuyngkurru muwardana, baki ngurrulijbawali nanda muwarda. 38Ngala kulukayi Jisus bunyina muwardana. Kulukayi Jisus nanganginyina kulajbina. Ngankijbayi wabuda muwardana, ngala nyuli yuwajiwa kuluka kalawuyngkurru. Dulaba yali Jisus kandimukunyi. Dulaba yali, baki yanyba yali nangangi. “Milidimbawarr. Miku ninjiyi kuna marrala, ngambalaja ngurrulijba. Marrimbakiyi ngambalanya mardarda.” 39Walajbayi Jisus, baki kudanyu yanybayi yunkurranyi marda kanjanyi, “Kardakiyi jungku. Kanangurrijbaja lakululu marda yunkurr.” Baki kanangurrijbayi yaji, marda yunkurr marda lakululu. 40Baki yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Wanyingkanyi narri marrala. Wanyingkanyi. Miku kuna nganarriyi jingkijba, jangayu lalanba narrinya. Jalimi nganarri kudanyu jingkijba, baki miku narriyi marrala.” 41Ngala manmala yali nanganginmuku kandimuku. Manmala yali kudanyu barri, baki yanyba yalungki, “Nayinda Jisus, ngiruka nyulu, walkurra. Kardijbayi yunkurr marda lakululu, jali nyulu jirrinyba yalunya. Walkurra nyulu.” Nani barri yalungki yanyba nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index