Foirm chuardtha

John 8:11

11Jananganja nyuli Jisus, “Mikuyaji yalungi nayiba. Barlba yali bukamba.” Yanybayi Jisus nangangi, “Miku ngayiyi yanyba kurdanbikanyi ninya. Miku. Wijbakiyi nganyingkurri barndarri, ngala jungkukiyi kunybana yuwana. Mikujiyi yabimba mili balki yaji. Ngala barriwakiyi jilajba nganyingkurri barndarri. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index