Foirm chuardtha

John 3:16

16Marukangka Kud muwa kudanyu barri bukambijuyngka, nganinyimukuyngka, jibarrimukuyngka, bayamukuyngka. Manjijbayi nangangi Jandanyi Kudwanyi, marukangkangangi nyulu muwa bukambijuyngka. Ngala nanda jala jungku kunyba yurrngumba, jala kuyu nangangi jangkurr jandayngkanyi, janyulu wankijba yurrngumba. Jalija nangka janyba, baki mili wankijbaja, janyulu jungku wanka kingkarri Kudnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index