Foirm chuardtha

Ephesians 4:11

11Baki nyulu wajbangka ngambalanya kajanyi yajinyi. Nyuli yarrijba ngambalanya wakiwarr nangangi, baki nyulu yabimbaka ngambalanya ngiruka wakinkanyi nangangi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya, nanamuku jali manjijba Jisus Krayiswanyi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya yanybikanyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya karunkanyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya lalanbikanyi yalunya Krisjinmuku. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya milidimbikanyi nanganginkanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index