Foirm chuardtha

Ephesians 2:11-12

11-12Nanamuku Jumuku, yalungka karu yalu barrinani jandanyimuku nangangi Kudkanyi, nyuli yarrijba yalunya nanganginmirra jandanyimuku, yalu barrinani kudukudu nangangi. Ngala nanamuku ngurranyimuku, miku yalimi barrinani jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Miku yalimi barrinani kudukudu nangangi. Nani yalungka karu Jumuku. Narri Krisjinmuku jala ngurranyimuku, marda narrimi mankumankuwa yanka narrili jungku wabula. Nanamanji barri, miku narriyanyi jingkijba Jisus Krayis. Miku nyuliyanyi jungku narrindu kurduluna. Narri ngurranyimuku nangangi Kudkanyi. Miku narriyanyi Jumuku, nanamuku jali yarrijba Kudwanyi nanganginmuku jandanyimuku. Nanda kunyba jangkurr Kudkanyi, miku yangkalambikanyi, miku nyuliyanyi yanyba nanda jangkurr narringi ngurranyimukuyngka. Jungkuyi narri narringinyina barndana, ngala miku narriyanyi jingkijba Kud. Miku narriyanyi jingkijba Kud, yuku nyulu mili wankamba yalunya bayngkani jalija yalungka janyba. Miku narriyanyi jingkijba nani barri. Mudumbanyi narrili jungku. 13Ngala nanijba barri narri jingkijbangka Kud, baki nanijba nyulu bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. Wabula narrili jungku juju nanganbunanyi, ngala nanijba narri jungkuka malumba nangandu. Nyulu jungkuka narringinyina kurduluna, janybangangi nangki Jisus Krayis narringinkanyi balkinyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index