Foirm chuardtha

Acts 28:19

19Ngala yuwaji yali nulijba ngaki kurdanbikanyi ngana nanamuku Jumuku. Baki ngayi karu nanda mambuka Rumkanyi. Karu ngayi mambuka, janyulu manjijba ngana walkurrayngkurri mambukarri Sisayurri. Janyulu manjijba ngana nanginkurri Rumyurri. Ngala miku jangayu karu nanda mambuka Sisa balkinyi yalungi, yalu jungkuyi balki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index