Foirm chuardtha

Acts 23

1Ningkijba nyuli yalunya kunsilkanyi Bulwanyi, baki yanyba nyuli yalungi, “Ngakinmuku mungkijimuku. Jingkijba ngaka, yurrngumba ngayu jungku kunyba Kudkanyi.” 2Jala nyuli manku nanda jangkurr walkurranyi mambukawanyi jurjkanyi, jala nyuli manku jangkurr, jirrinyba nyuli yalunya, daba jayalu Bul. Jirrinyba nyuli yalunya daba, jayalu Bul janyi, yalu jali jungku bundu nangandu Bulnyina. 3Yanybayi Bul nangangi mambukanyi, “Ninji. Jungku ninji balki muwa. Jungku ninji balkimirra, ngala muningka ninji yanyba kunyba jangkurr, muningka ninji yabimba kunyba yaji. Nulijba ninji yalungi yingkamukuyngka mankumankunkanyi yalungka, ninji jungku kunyba Kudkanyi. Ngamu ninji jungku kunyba Kudkanyi, yanybangangi ninji kunyba jangkurr. Ngala miku. Miku ninjiyi jungku kunyba. Jungku ninji balki Kudkanyi. Daba janinya Kudwanyi. Jungku ninji nayiba yanybikanyi yuwanyi Musiskanyi. Jungku ninji nayiba balanjankanyi ngaki. Yanyba ninji, ngayu yabimba balki yaji nanankanyi yuwanyi Musiskanyi, ngala yanybaka nanda yuwa Musiskanyi marda ninjimi miku daba ngana. Jungku ninji balki nanankanyi yuwanyi, jirrinybangangi ninji yalunya, yalu daji ngana. Jungku ninji balki nanankanyi yuwanyi Musiskanyi.” 4Yanyba yali Bulkanyi, yali jala karrinja bundu nangandu, “Ngala miku ninjimi yanyba nanama jangkurr, waluku mili nyulu walkurra mambuka Kudkanyi. Wanyingkanyi ninji mili yanyba nanama jangkurr nangangi.” 5Jananganjayi Bulwanyi, “Miku ngayiya jingkijba nyulu nanda walkurra mambuka. Ngamu nyulu malbu kunsilkanyi. Ngindu ngayu nanankanyi jangkurranyi, yanyba jali ngayu nangangi. Nanda jangkurr Musiskanyi najana Kudkanyi, yanybaka nanda jangkurr, ‘Marda ninjimi miku yanyba balki jangkurr nangangi walkurrayngka mambukanyi Jumukuyngka.’ Ngindu ngayu muwa nanankanyi jangkurranyi.”

6-8Baki ningkijba nyuli malbumalbu kunsilkanyi Bulwanyi, jingkijba nyuli yalunya, yingkamuku yali Sajusimuku, yingkamuku yali Barasimuku. Baki yanyba nyuli yalungi kunsilkanyi nayi barri, “Mungkijimuku. Ngayu Barasi. Nijanganjinyi ngaki nyuli Barasi marda. Jala narri ngaki balanja, mankumankungangi ngaka, jayalu wankijba mili bayngkani jalija yalungka janyba. Wankijba jayalungka mili. Nani narri balanja ngaki. Nanamuku Sajusimuku, yalili yanyba, miku jayalu wankijba mili bayngkani jalija yalungka janyba. Miku jayalu mili wankijba. Mili yalili yanyba marda, mikuyaji Yanjilmukuyngka, mikuyaji wuwarrmukuyngka. Ngala Barasimuku, yalili yanyba, jungku yalu Yanjilmuku marda wuwarrmuku. Mili yalili yanyba, jayalu wankijba mili, bayngkani jalija yalungka janyba.” Yinarramba, jali yanyba Bul nanda jangkurr, jakakajba yalungki, Barasimuku, marda Sajusimuku. Yanybayi Barasimuku yingka jangkurr, ngala yanybayi Sajusimuku yingka jangkurr. Yanyba yali yinini jangkurr wankiykanyi mili. 9Jakakajba yalungki kudanyu barri. Kaya yali kudanyu. Baki karrinja nyuli yingamali milidimbawarr yuwanyi. Nyuli Barasi nanda milidimbawarr. Yanyba nyuli ngiruka, “Yiningki nyulu jungku kunybana yuwana, nayinda nganinyi Bul. Yiningki nangangi jangkurr duja. Yiningki yanybayi Yanjil nangangi. Yiningki yanybayi ngarndu nangangi.” Barriwa. 10Jakakajba yalungki kudanyu baki mankumanku nangki nanda mambuka Rumankanyi, mankumanku nangki, nayi, “Jayalu linjumba Bul. Yiningki jayalu kurdanba.” Baki jirrinyba nyuli ngarrkadabawarrmuku, jayalu wudumba Bul. Wudumba yali, baki kuyu yali Bul yalunginkurri barrawurri.

11Munganawa barri mungana, karrinjayi Jisus nangandu Bulnyina. Karrinja nyuli waluwa nangandu, baki yanybayi Jisus nangangi, “Mikuwali ninji marrala. Karuyi ninji yingkamuku ngaki nayiba Jirusalim. Nani janinji karu yingkamuku ngaki nananyina yajina Rum marda. Janinji karu yalunya ngaki nanaba marda.” Nani yanybayi Jisus Bulkanyi mungana.

Nulijba Yali Kurdanbikanyi Bul

12Munganawa, malumba yali jungku kudiya Jumuku. Jungku yali malumba, baki yanyba yalungki, jayalu kurdanba Bul. Yanyba yali nayinda jangkurr, miku yangkalambikanyi, “Miku ngambaliyi jarrba mama, miku ngambaliyi ngaraba wabuda jangumba kurdanbijiwa Bul. Jangambala kurdanba Bul, baki bayngkani jangambala jarrba, ngaraba.” 13Nanamuku jali yanyba nanda jangkurr, yali 40 nganinymuku. 14Jilajba yali yanybiji yalungi mambukamukuyngka, marda malbumalbunyi jurjkanyi. Yanyba yali, “Yanyba nurru nayinda jangkurr miku yangkalambikanyi, ‘Miku nurriyi jarrba mama, jangumba kurdanbijiwa nurru Bul.’ Nani nurri yanyba jangkurr miku yangkalambikanyi. 15Ngajaka janurru narrinya marda yalunya kunsilkanyi. Janarri manjijba nganinyi mambukarri Rumankanyi, baki janyulu karu mambuka, nyulu kuyunki Bul narrindurri. Nayi janarri yanyba, nulijba narri yanybikanyi Bul mili narringi. Marda nyulimi Bul yanyba mili narringi. Ngala janurrungka birrirrinja kurdanbikanyi Bul. Janurru kurdanba Bul, ngala nyulu jilajba burrandi. Miku janyulu wanbiya waluwa.” Nani yalunjali ngajaka Bulkanyi.

16Ngala kardikardimba nyulu Bulwanyi, manku nyuli nanda jangkurr jukawanyi. Manku nyuli nanda jangkurr kurdanbikanyi Bul, baki jilajba nyuli barrawurri ngarrkadabawarrayngka. Ngankijba nyuli kalawunyi, baki jilajba nyuli nangandurri Bulyurri. Karu nyuli Bul nanankanyi jangkurranyi kurdanbikanyi. 17Baki kayayi Bul ngarrkadabawarrayngka. Jali nyulu badajba, baki yanybayi Bul nangangi, “Kuyu janinji nayinda juka nganyingkurri mambukarri. Janyulu yanyba jangkurr mambukanyi.” Barriwa. 18Baki nyuli kuyu nanda juka nanganginkurri mambukarri ngarrkadabawarranyi. Yanyba nyuli mambukanyi, “Nanda Bul jala brisinyina, nyuli kaya ngaki, baki ngajaka ngani, ngayu kuyunki nayinda juka nganyindurri. Yanyba janyulu jangkurr nganyi.” 19Marrimba nyuli juka marni mambukawanyi. Kuyu nyuli juka yingkayurri yajiyurri, bulaman nyubana. Miku nyuliyanyi manku jangkurr ngarrkadabawarranyi. Yanybayi mambuka jukanyi, “Karu nganinji nganyingkanyi jangkurranyi.”

20Yanybayi juka, “Munganawa barri, jayalu ngajaka ninya mambukamukunyi Jukanyi. Ninya jayalu ngajaka, janinji kuyu Bul yalundurri. Ninya jayalu karu, nulijba yalu ngajakankanyi Bul jangkurranyi, baki mankunkanyi nangangi jangkurr, baki jayalu jingkijba mili nangangi. 21Ngala mikujiyi manku yalungi jangkurr, ngadijbangangi jayalungka kudiyamuku. Yukumba jayalu nangangi Bulkanyi, baki jayalu kurdanba. Ngadijba jayalungka kudukudu barri, 40 nganinymuku. Yanyba yali jangkurr Kudkanyi, miku yangkalambikanyi. Yanyba yali, miku jayalu jarrba mama, miku jayalu ngaraba wabuda, jangumba kurdanbijiwa nanda Bul. Nayimanji yalungka jala birrirrinja, yukumba yalu nganyi, ninji yanybikanyi yalungi, janinji kuyu Bul yalundurri.” Barriwa. 22Yanybayi mambuka jukanyi, “Mikujiyi karu yingka nanankanyi jangkurranyi jali nganinji karu.” Baki manjijba nyuli nanda juka. Wijbayi juka nanganginkurri barndarri.

Manjijba Nyuli Bul Langki Mambukayurri Kubaminkanyi

23Nanda mambuka ngarrkadabawarrmukuyngka, nyuli walkurra mambuka yalungi. Yingkamuku yali mambuka marda bayngkani nangandu, ngala nyuli walkurra mambuka yalungi. Baki kaya nyuli kujarrayngka mambukanyi. Jali bula wanbiya, jirrinyba nyuli bulanya, “Wudumba janimbala nanginmuku barri, 200 barri ngarrkadabawarr wunanybalayudi jankunbijinyiyudi, marda 70 ngarrkadabawarr yarramayudi, marda 200 ngarrkadabawarr wuniyudi. Wudumba janimbala yalunya. Karu jayalunya. Jayalungka birrirrinja waluwa. Birrirrinja jayalungka waluwa. Barlba jayalu langki Sisariyayurri kamu, ngala nyulu bijal yaji buwandi mungana. 24Wudumba janimbala mili kudiya yarrama Bulkanyi. Ngabala janyulu yingka yarrama, ngala yingka wuyalijba jila. Kuyu janarri Bul langki mambukarri kubaminkanyi nanankanyi yajinyi, niji mambukanyi Bilis. Lalanba janarri Bul kudanyu ngala nyulu jila.” Nani yanybayi mambuka bulangi. 25Baki yarrijba nyuli jangkurr najana mambukawanyi. Yarrijba nyuli jangkurr kubaminkanyi mambukanyi langku. Nayi nyuli yarrijba. 26“Ngayu Kludiyus Lisiyas, yarrijba ngayu nayinda jangkurr najana nganyi. Yarrijba ngayu nganyi, walkurrayngka mambukanyi Biliskanyi. 27Wudumba yali nayinda nganinyi Jumukunyi. Wudumba yali kurdanbiji. Jali ngayu jingkijba nayinda nganinyi, nyulu mungkiji Rumankanyi, baki wudumba ngayi. Dulaba ngayi nayinda nganinyi yalunbunanyi lalanbiji. 28Nulijba ngayi jingkiykanyi nanda balki yaji nangangi. Baki ngayi kuyu nayinda nganinyi yalundurri Jumukuyngkurri kunsilkanyi. Nulijba ngayi jingkiykanyi, wanyingkanyi yaliyanyi kurdanba. 29Yanyba yali nangangi, nyulu jungkuka balkina yalunginyina yuwana, ngala miku nyulimi jungku balkina yuwana Rumankanyi. Kurrkunba ngayi yalunya kurdanbikanyi nanda, mikungangi nyuli jungku balkina nurrunginyina yuwana. Miku nyulimi jungku balki, ngayu kurrkunbikanyi, yarriykanyi brisinyina. 30Baki karuyi ngana jukawanyi. Karu nyuli ngana Jumukuyngka, jayalu kurdanba nayinda nganinyi. Mankumanku ngaki kijinyi, baki manjijba ngayu nayinda nganinyi nganyindurri. Ninji walkurra mambuka. Marda ninjimi yanyba Jumukuyngka. Marda yalimi karu ninya nanginkanyi nganiyngkanyi, wanyingkanyi nyuli yabimba balki. Karu ngayi Jumuku, yalu yanybiji nganyi kijinyi.” Nani nyuli yarrijba jangkurr najana mambukawanyi ngarrkadabawarrayngka.

31Yabimba yali nanda jala jirrinybayi yalunya mambukawanyi. Birrirrinja yalungki ngarrkadabawarrmuku. Wudumba yali Bul, baki mungana yali barlba langkurriji yajiyurri, niji Yandibadris. 32Munganawa barri nanamuku ngarrkadabawarrmuku jila jali nukamina, wijba yali kularriji Jirusalimyurri. Wijba yali kularriji, ngala yingkamuku ngarrkadabawarrmuku yarramayudi, jilajba yali mili langki nangandu Bulnyina. 33Wanbiya yali langkurri Sisariya. Baki yali wajba mambuka kubaminkanyi nanankanyi jangkurranyi najana, yarrijba jali nyulu mambuka kularra Jirusalim. Nani yali kuyu Bul nangandurri lalanbikanyi nyulu Bul. 34Najba nyuli nanda jangkurr najana mambukawanyi, baki nyuli ngajaka Bul, “Wanjawa nganyi yaji.” Jananganjayi Bulwanyi, “Ngaki yaji Darsus, nananyina walkurranyina yajina Silisiya langkurrinybana.” Nanamuku Rumanmuku, yali mambuka nanankanyi yajinyi Silisiyakanyi. 35Jali nyulu manku nanda jangkurr, baki nyuli yanyba Bulkanyi, “Jalija yalu wanbiya kulani, yalu jala yabimba kiji nganyi, jalija yalu wanbiya, baki jangayu manku nganyi jangkurr.” Baki nyuli jirrinyba ngarrkadabawarr, jayalu yarrijba Bul kalawunyi barrawuna jali yabimbayi Yirudwanyi wabula. Jirrinyba nyuli yalunya, jayalu lalanba Bul kurrkunbiji Bul nanabawa. Mikuwali nyulu jila nanamunanyi yajinanyi.

Yanyba Yali, Jumuku, Balki Jangkurr Bulkanyi

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index