Foirm chuardtha

Acts 12

1Nanamanji nanda walkurra mambuka Yirud, jungku nyuli Jirusalim. Nyuli kubamin mambuka yalungi Jukanyi. Yabimba nyuli kiji yalungi Krisjinkanyi, janyulu kijijba yalunya, janyulu kurdanba nanamuku kandimuku Jisuskanyi. 2Wudumba nyuli nanda Jayims, buwanganja Junkanyi. Karu nyuli yalunya, kurdanbiji nanda Jayims Yirudwanyi. Kurdanba yali Jayims jankunbijinyiyudinyi wunanybalanjudinyi. 3Nanamuku Jumuku jali miku yalu maruka Jisuskanyi, mirnarrijba yali muwa nanankanyi. Jingkijbayi Yirud yalungi, yali mirnarrijba muwa, jali kurdanba Jayims yilarrmukunyi. Baki karu nyuli yilarr wudumbiji Bida Yirudwanyi. Wudumba yali Bida, baki yarrijba yali brisinyina. Nanamanji wangarr yalungi, niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Yalili jarrba nanda bulungu jibkanyi baki damba ngala nyulu mikuyaji bululunyi, nanankanyi wangarranyi niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Nanamanji yabimba yali yalungi wangarr niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi, jali jungku Bida brisinyina. 4Yarrijba yali Bida brisinyina. Yukumba yali Bida nanaba brisinyina kajamukunyi yilarrwanyi. Kujarra baki kujarra yurrngumba yalili jungku malumba nangandu. Nani yalili yukumba Bida brisinyina nanamukunyi yilarrmukunyi. Mankumanku nangki Yirud, janyulu karrinjarrijba Bida kurdusnyina. Karrinjarrijba janyulu Bida bayngkani wangarranyi niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Nani mankumanku nangki nanda mambuka Jukanyi Yirud. 5Jala jungkayi Bida brisinyina, nanamuku kandimuku krisjinmuku, yanyba yali mududu Kudkanyi. Yanyba yali kudanyu Kudkanyi. Ngajaka yali Kud, nyulu lalanbiji Bida. Barriwa.

Dulabayi Bida Brisinanyi Yanjilwanyi

6Munganawa manjijba janyulu Bida kurdusyurri Yirudwanyi. Mungana barri kuluka nyuli Bida burrandi bulandu yilarrwuyanyina. Kijijba yali Bida kujarrayudinyi kijbakijbayudinyi. Nanawuya yilarr buli kuluka nanganbu Bidana, baki yingkawuya yilarr karrinja buli bardawana brisinyina. Yukumba buli yaji bardawa. 7Ngala kulukayi Bida brisinyina mungana, baki karrinjayi Yanjil nanganbu Bidana, baki bilirrbayi yaji mirnbiwanyi mungana kalawunyi brisinyina. Dulaba nyuli Bida wili Yanjilwanyi. Jala dimbulijbayi yami Bida, baki yanybayi Yanjil Bidanyi, “Walajbakiyi dulu.” Yinarramba yirrbayi kijbakijba nanganbunanyi marninanyi. 8Mili yanybayi Yanjil, “Yawumbakiyi nganyingka mankanyi jumbalana. Yawumbakiyi nganyingka nukami jabunungkajina.” Baki nani nyuli yabimba yaji Bidawanyi. Baki yanybayi Yanjil, “Yawumbakiyi nganyingka mankanyi danyana, baki jilajbakiyi ngakindu.” Yawumba nangki Bida mankanyi danyana. 9Baki jilajba nyuli nanganbu Yanjilnyina. Walajba buli malumba. Mudumbanyi nyuli Bida. Mankumanku nangki Bida, yiningki buwarrajimba nyuli yaji. Mudumbanyi nyuli jila. 10Kangandijba buli jila yingkana yilarrina baki yingkana yilarrina, baki wanbiya buli bardawana. Walkurra nanda bardawa, ngiruka kudanyu. Jali bula wanbiya bardawana, dulaba nangki nangkama nanda bardawa. Kangandijba buli jilajba bardawana, jali dulaba nangki, baki jilajba buli yubalina barrawuyabarrawuyanyina. Yinarramba yingijbayi Bida Yanjilwanyi, barlbayi Yanjil nanganbunanyi. Jilajbayi Bida nyuluman.

11Baki jingkijbayi Bidawanyi, miku nyuliya buwarrajimba yaji. Miku nyulimi jungku brisinyina. Yanyba nangki, “Nayi duja. Manjijba nyuli nangangi Yanjil ngakinyi mambukawanyi Jisuswanyi. Wudumba nyuli ngana, kuyuyi ngana brisinanyi Yirudkanyi nanangini Yanjilwanyi. Miku nganiyi kurdanba Yirudwanyi marda yingkamukunyi Jumukunyi, miku nganiyi kurdanba.”

12Mankumanku nangki Bida yajinyi, baki barlba nyuli barndarri. Nanda nangangi bardibardinyi barnda. Nangangi niji Mari. Nanda bardibardi, ngardanganja nyuli Jun Makanyi. Kudukudu nganinymuku marda jibarrimuku jungku yali malumba nanaba barrawuna. Yanyba yali mududu Kudkanyi. 13Wanbiyayi Bida barrawuna. Karrinja nyuli danbina bardawana, baki kaya nyuli yalungi kalawunyi. Badajba nyuli wurrumbarra nanankurri bardawarri. Nanda wurrumbarra wakiwarr nyuli, nangangi niji Ruda. Karrinja nyuli kalawunyi bardawana, baki yanybayi Bida nangangi. 14Jingkijba nyuli nanda nganinyi jali nyulu yanyba nangangi wurrumbarrawanyi. Jali nyulu manku nangangi jangkurr Bidanyi, baki jingkijba nyuli, karrinjaka Bida nanaba danbina. Mirnarrijba nyuli muwa nangangi, ngala miku nyuliya dulaba bardawa. Wirlku nyuli yingkamukuyngkurri. Karu nyuli nanamuku jali jungku kalawunyi. Yanyba nyuli, “Nanda Bida. Karrinjaka nyulu danbina.” 15Ngala jananganja yali, “Mudu ninji. Mudu.” Ngala yuwaji nyuli yanyba, “Nanda duja. Karrinjaka Bida danbina bardawana.” Ngala yanyba yali, “Nanda jala karrinja danbina, nyulu Yanjil Bidanyi. Nyulu nanda Yanjil jala lalanba Bida.”

16Ngala mili kayayi Bida kudanyu. Baki yali dulaba nanda bardawa. Dulaba yali bardawa, baki najba yali Bida karrinjankurri danbina. Manmala yali kudanyu barri, jali yalu najba Bida karrinjankurri. Manmala yali kudanyu. 17Kawanyba nyuli marni yalunya, karda yali jungunkanyi. Baki karu nyuli yalunya manjiykanyi Bida brisinanyi Jisuswanyi mambukawanyi. Yanybayi Bida yalungi, “Karukiyi Jayims, kanyiya nangangi Jisuskanyi, marda karukiyi yingkamuku kandimuku nanginkanyi jangkurranyi. Karu janarri yalunya mambukanyi jali manjijba Yanjil wudumbiji ngana brisinanyi.” Baki barlbayi Bida. Barlba nyuli yingkayurri yajiyurri.

18Munganawa barri nanamuku yilarr jali yukumba brisin, manmala yali. Mikuyaji nangangi Bidanyi. Muningka yali jungku. Miku yaliya manku, yanka walajbayi Bida. Manmala yali kudanyu. 19Yirudwanyi jirrinyba nyuli kaja yilarr, kujba nangangi Bidanyi, ngala mikuyaji nyuli nangangi. Bayiwujba yali Bidanyi. Baki yanybayi Yirud yilarrmukuyngka. Ngajaka nyuli yalunya, yanka walajbayi Bida. Mudumbanyi yali. Baki jirrinybayi Yirudwanyi yingkamuku kurdanbiji nanamuku yilarr, jali yukumba yaji. Barriwa. Baku barri nanda mambuka Yirud, yingijba nyuli nanda yaji Judiya. Jilajba nyuli langki Sisariyayurri. Nanaba nyuli jungku. Barriwa.

Janyba Ngaki, Nanda Walkurra Mambuka Yirud

20Ngala jungkuyi nanda mambuka Yirud Sisariya, kudiya nganinyi jilajba yali yanybiji Yirudkanyi. Kudiya yalungi yaji niji Daya, kudiya yalungi yaji niji Sayidun. Jilajba yali langina, yanybiji Yirudkanyi. Yalili wajba Yirud dungalanyi wudumbiji mama, nanamukunyi jali jungku Daya marda Sayidun. Ngala yurlwayi Yirud yalungi, ngarrangarra nangangi muwa yalungi, baki miku nyuliya wajba yalunya mamanyi. Kudiya yali jila Yirudyurri, yanybiji nangangi mamanyi. Waluwa yali yanyba Blasduskanyi. Nanda Blasdus, nyuli mambuka barrawunyi Yirudkanyi. Ngajaka yali Blasdus, “Janinji kuna yanyba Yirudkanyi, nyulu wajbaja nurrunya mamanyi.” Jananganja nyuli Blasduswanyi, janyulu ngajaka Yirud mamanyi yalungi. Ngajaka nyuli Yirud, baki jananganjayi Yirudwanyi, janyulu yanyba yalungi mamanyi baku.

21Baku barri yanyba nyuli yalungi, nanamukuyngka jali jungku Daya marda Sayidin. Yawumba nangki kunybana jumbalana. Baki ngankijba nyuli nananyina walkurrana yajina, jalili nyulu yanyba kajanyi ngurranyimukuyngka. Ngankijba nyuli, jungku nyuli nanganginyina walkurranyina darladarlana. Baki nyuli yanyba yalungi jali jungku nanaba kalawunyi nanganbu. 22Mankumanku yalungki, nanamuku jali jungku yali nanganbu. Baki yali kaya kudanyu Yirudkanyi, “Miku ninji nganinyi. Ninji kud. Nyulu kud jala yanyba nurrungi.” 23Miku nyuliya kurrkunba yalunya yanybikurri nani. Kuyu nyuli yalungi jangkurr. Miku nyuliya yanyba, “Miku ngayu kud. Ngawamba ngayu nganinyi.” Miku nyuliya yanyba nani. Jungku nyuli karda. Kuyu nyuli yalungi jangkurr. Yinarramba nyuli lunji, balkijbayi muwa. Balkimbayi muwa Yanjilwanyi, kuyungangi nyuli yalungi jangkurr. Baki wardamba yalungki Yirudkanyi kaja barrinani jijil. Baki janyba nangki Yirud. Barriwa.

24Mili yali kuyu jangkurr Kudkanyi kudukudumukuyngka, baki mili baki mili. Durrijba yali jangkurr Kudkanyi. 25Kuyu buli nanda dungala kula Jirusalimyurri Barnabaswanyi marda Sulwanyi. Kuyu buli nanda dungala jali yalu wajba, nanamukunyi jali jungku langku juju Yandiyuk. Kuyu buli dungala baki wajbayi yalunya dungalanyi kularra. Baki wijba buli langki Yandiyukyurri. Barlba buli langki marda yingka bulandu, nangangi niji Jun Mak. Barlba yali langki Yandiyukyurri. Barriwa.

Yarrijbayi Bulanya Milidimbawarr Kudwanyi

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index