سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Teanga: Susu

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible