ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ

Teanga: ភាសាខ្មែរ

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមព្រះគម្ពីរសកល

copyright © 2014 United Bible Societies all right reserved