Soisgeul Eòin, Eadar-theangachadh Ùr 2010

Teanga: Gàidhlig

Eolas Fé Leagan

Soisgeul Eòin, Eadar-theangachadh Ùr 2010
Ann an 1993 sgrìobh an t‑Oll. Dòmhnall Meek gun robh “an diofar a th' eadar ‘Gàidhlig a' Bhìobaill’ agus ‘Gàidhlig an latha an‑diugh’ air a bhith air fhaicinn gu ìre fada nas motha tro thìm – gu h‑àraid am measg luchd cleachdaidh na Gàidhlig a tha nas òige … – iadsan nach eil, ann an cumantas, cho eòlach air ‘Gàidhlig na cùbaid’ 's a bha an sinnsirean.” Ma bha sin fìor is follaiseach an uair sin, tha e nas motha buileach mar sin an‑diugh. ’S e sin an t‑adhbhar gu bheil sinne a' clò-bhualadh na h‑iris seo an‑dràsta.

Bhruidhinn ar Tighearna 's ar Slànaighear Ìosa Crìosd gu pearsanta, na cànan fhèin, ri Màiri Magdalen às dèidh na h‑aiseirigh, airson dòchas a thoirt dhi (Eòin 20:16). Tha sinne cuideachd ag iarraidh gum bruidhinn Facal Dhè ri daoine sa chànan anns a bheil iad fhèin a' bruidhinn, a' sgrìobhadh, a' smaoineachadh 's ag aisling an‑diugh.

Le bhith ag eadar-theangachadh Facal Dhè gu Gàidhlig an latha an‑diugh tha an sgioba againn an dòchas gun cluinn na h‑uile a leughas 's a chluinneas e guth Dhè a' bruidhinn riutha gu soilleir, agus, mar sin, gun tig iad gu eòlas air an t‑sìth 's an t‑slàinte a tha rim faotainn tro Chrìosd a‑mhàin. ’S e miann an sgioba gum biodh gach moladh, urram agus cliù a' dol thuigesan agus thuigesan a‑mhàin.

© Comann Bhìoball na h-Alba 2010

Copyright
The text of the Gospel of John in the New Gaelic Translation (NGT) may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to 250 verses without express permission of the publisher only when used in non-saleable media. A complete copyright notice is not required, but the Initials ANTEÙ or NGT must appear at the end of each quotation.

Permission requests must be directed to, and approved by the publisher:
The Scottish Bible Society, 7 Hampton Terrace, Edinburgh EH12 5XU, Scotland 

To purchase a copy please go to:
https://scottishbiblesociety.org/resources/gaelic-gospel-of-john/

© Scottish Bible Society 2010

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Comann Bhìoball na h-Alba 2010
© Scottish Bible Society 2010