Ritonõpo Omiry

Teanga: Apalaí

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 1986, 2005, 2017, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.