Foirm chuardtha

Números 10

Sc'oplal oq'uesetic pasbilic ta saquil taq'uin

1Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese. Jech laj yalbe:

2“Paso chibuc oq'ues ta saquil taq'uin. Teno lec ta martillo yu'un ja' chtun avu'un sventa chatsob li achi'iltaque, xchi'uc chtun ta sventa senyail ti c'alal chatotsic batele. 3C'alal ta xich' jupanel xchibal li oq'uese, ac'o stsob sbaic tal ta atojol te ta sti' ch'ulna pasbil ta nucul scotol li achi'iltaque. 4C'alal me jun no'ox oq'ues chich' jupanele, ja' no'ox ac'o stsob sbaic li banquilaletic ta jujuchop achi'iltaque. 5C'alal me jal chich' jupanel li oq'uese, ja' ac'o lic xanovicuc batel li boch'otic te spasoj scarpanaic ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale. 6C'alal ch-oc' xchibal veltae, ja' xa tstotsic batel li boch'otic te spasoj scarpanaic ta stuq'uil sure. C'alal me chich' jupanel xchibal oq'ues capal ta avanele, ja' senyail ti tsc'an chatotsic batel acotolique. 7Yan me jliquel no'ox chich' jupanel li oq'uesetique, ja' senyail ti ja' no'ox ac'o stsob sbaic scotol li achi'iltaque. 8Li boch'otic oy ta sventaic sjupanel li oq'uesetique, ja' li paleetic smomnich'nabtac Aarone. Li'i ja' jun mantal ta xcom o ta atojolic ti jayib c'ac'al cuxuloxuque.

9“C'alal me chtal stsacoxuc ta pleito te ta avosilalic li avajcontraique, tsots chajupanic li oq'uesetique; bat tsaquic ta pleito acotolic. Jech chat'abic ta co'nton vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique; jech chajcoltaoxuc loq'uel ta sc'ob li avajcontraique. 10C'alal toj xcuxet no'ox avo'ntonique, jupanic oq'ues noxtoc, jech chac c'u cha'al c'alal yorail q'uin avu'unique, xchi'uc c'alal chlic uninajuc li ue, xchi'uc c'alal chachic'bicun jmotone, xchi'uc c'alal chavac'bicun jmoton sventa lec chquiloxuque. Jech chat'abic o ta co'nton acotolic, vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

Li israeletique iloq'uic batel ta Sinaí

11Ta xchibal jabil ta jtob (20) c'ac'al yochel li xchibal ue, lic totsuc batel li toc te oy ta sba yac'ol li ch'ulna pasbil ta nucule. 12Li israeletique itotsic batel scotolic, la scomtsanic li xocol banamil Sinaie. Li toque te ic'ot pajuc ta xocol banamil ta Parán. 13Ti c'u x'elan ixanovic batele, ja' jech chac c'u cha'al albil ono'ox yu'un Muc'ul Dios li Moisese. 14Ja' ba'yucbe ibat li soldadoetic ti chanovic ono'ox ta yolon li bandera yu'un Judae, ti ja' banquilal yu'unic li Naasón xnich'on Aminadabe. 15Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Isacare, ja' banquilal yu'unic li Natanael xnich'on Zuare. 16Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Zabulone, ja' banquilal yu'unic li Eliab xnich'on Helone. 17Te Lic stitunic li ch'ulna pasbil ta nucule, jech li smomnich'nabtac Gersón xchi'uc Merari ti ja' ono'ox oy ta sventaic chich'ic batele, lic xanovicuc batel.

18Ja' te nabal ibatic ec li soldadoetic ti chanovic batel ta yolon bandera yu'un Rubene, ti ja' banquilal yu'unic li Elisur xnich'on Sedeure. 19Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Simeone, ja' banquilal yu'unic li Selumiel xnich'on Zurisadaie. 20Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Gade, ja' banquilal yu'unic li Eliasaf xnich'on Reuele. 21Ja'o te xtalic ec li smomnich'nabtac Coat ti ja' yabtelic chich'ic batel li c'usitic voc'bilic o sventa chtun te ta ch'ulnae. C'alal ic'otic yo' bu oy li yantique, meltsajem xa'ox c'ot staic li ch'ulna pasbil ta nucule.

22Ts'acal ja'o te xtalic ec li soldadoetic ti chanovic tal ta yolon bandera yu'un Efraine, ja' banquilal yu'unic li Elisama xnich'on Amiude. 23Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Manasese, ja' banquilal yu'unic li Gamaliel xnich'on Pedasure. 24Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Benjamine, ja' banquilal yu'unic li Abidán xnich'on Gedeonie.

25Ja'o te nabalic tal ta patil ec li soldadoetic ti chanovic tal ta yolon bandera yu'un Dane, ja' banquilal yu'unic li Ahiezer xnich'on Amisadai. 26Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Asere, ja' banquilal yu'unic li Pagiel xnich'on Ocrane. 27Li soldadoetic yu'un jchop liquemic ta Neftalie, ja' banquilal yu'unic li Ahira xnich'on Enane.

28Ja' jech jmoj xcholetic batel li israel soldadoetic ti c'alal ixanovic batele.

Li Moisese laj yic' sbol yu'un ac'o chi'inatuc batel

29Ta yan c'ac'al li Moisese jech laj yalbe li sbole, ja' li Hobab xnich'on Reuel madián vinique:

—Li vu'uncutique chibatcutic xa ta banamil ti bu yaloj ono'ox Dios chiyac'buncutique. Batic, bat chi'inuncutic, lec chajc'anotcutic yu'un li Muc'ul Diose yaloj ta jamal ti lec sc'anoj ec li israeletique —xut.

30Itac'ov li Hobabe:

—Mo'oj, ja' ta jc'an chisut batel ta cosilal yo' bu oyic li cuts' calaltaque —xi.

31Li Moisese mu xlaj yo'nton ta yalbel. Jech laj yalbe:

—Mu xasut batel, yu'un vo'ot aviloj lec li banamil bu xu' ta jpas jcarpanatic ta xocol banamile. Xu' vo'ot chatun cu'uncutic sventa chavic'uncutic batel. 32Me chbat achi'inuncutique, chacac'botcutic scotol li c'usitic lec chijyac'butic Muc'ul Diose —xut.

33Jech itotsic batel te ta vits yu'un Muc'ul Dios; oxib c'ac'al ixanovic batel. Li xcaxail smantal Diose ja' ba'yucbe ibat yu'unic. Te la sa'ilanic batel bu banamilal xu' ta xcux yo'ntonic, yu'un jech xu' te ta spas scarpanaic. 34Ta jujun c'ac'al c'alal ja' to no'ox ta stotsic batele, li toc yu'un Muc'ul Diose, te chbat ta sba yac'olic. 35Ta jujun velta c'alal ta xanovic batel xchi'uquic li xcaxail smantal Diose, li Moisese jech chal:

“Muc'ul Dios, lican xa me.

Ac'o spuc sbaic batel li avajcontrataque.

Ac'o jatovicuc batel ta anil avu'un li boch'o chasbajicote”, xi.

36C'alal ta xpajic ta xanubal xchi'uc li xcaxail smantal Diose, li Moisese jech chal noxtoc:

“Muc'ul Dios, li' me oyan

ta stojol li epal soldadoetic yu'un Israel, ti mu xlaj ta atele”, xi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index