Foirm chuardtha

مَتّیٰ 13

13‏-نجی باب

تُخوم میثالی

مَرقُس 4‏:1‏-20؛ لوقا 8‏:4‏-15

1شُل گون عیسی اُیدِن چیقیپ، دِریانینگ کِناریندا اُتیردی.‏ 2داشینا شِیله کَن جِماغاتینگ ییغناناندیغی سِبَپلی، اُل دِریاداقی بیر قاییقا مینیپ اُتیردی.‏ هِمّه جِماغات بُلسا دِریانینگ کِناریندا، قوری یِرده دوردی.‏ 3عیسی اُلارا میثالّار بیلِن کَن زاتلار اُورِتدی:‏ ‏«‏بیر تایخان تُخوم سِپلِمَگه چیقیار.‏ 4سِپیپ یُرکَه، تُخوملارینگ بیرنَچه‌سی یُلونگ اوستونه دوشیَر.‏ قوشلار گِلیپ، اُلاری چُقچُلایارلار.‏ 5بیرنَچه‌سی تُپراغی آز، داشلی یِره دوشیَر.‏ تُپراغی قالینگ بُلمانسُنگ، اُلار تیز گُگِریَرلِر.‏ 6یُنه گون قیزاندا، کُکلِرینینگ یُقدوغی اوچین یانیپ، قوراپ گیدیَرلِر.‏ 7بیرنَچه تُخوم تیکِنلِرینگ آراسینا دوشیَر.‏ تیکِنلِر اُسوپ، اُلاری باسیار.‏ 8بیرنَچه تُخوم بُلسا قاوی یِره دوشوپ، کَبیری یوز، کَبیری آلتمیش، کَبیری هِم اُتوز بِرابار حاصیل بِریَر.‏ 9اِشیتمَگه قولاغی بار آدام اِشیتسین!‏»‏

10سُنگرا شَگیرتلِر عیسادان:‏ ‏«‏نَمه اوچین جِماغاتا میثالّار بیلِن گورّونگ بِریَرسینگ؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 11اُل شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏آسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ سیرلارینا دوشونمِگه سیزه بِریلدی، جِماغاتا بِریلمِدی.‏ 12کیمده بار بُلسا، اُنگا یِنه بِرلِر و اُنداقی بُل بُلار، اِمّا کیمده یُق بُلسا، اُنونگ اِلیندَکی هِم آلنار.‏ 13مِنینگ اُلارا میثالّار بیلِن گورّونگ بِرمِگیمینگ سِبَبی شودور:‏ اُلار سِرِدیَرلِر، یُنه گُرمِیَرلِر، دینگلِیَرلِر، یُنه اِشیتمِیَرلِر و دوشونمِیَرلِر.‏ 14- شِیدیپ، اِشعیانینگ پیغامبارلیق بیلِن آیدان سُزلِری اُلاردا بِرجای بُلیار:‏

‏”‏اِشیتمِسینه اِشیدیَرسینگیز،

یُنه دوشونمِیَرسینگیز.‏

گُرمِسینه گُریَرسینگیز،

یُنه عاقیل یِتیریپ بیلمِیَرسینگیز.‏

15چونکی بو خالقینگ یورِگی قاتیدی،

قولاقلاری آغرالدی، گُزلِری یومولدی.‏

یُغسام گُزلِری بیلِن گُروپ،

قولاقلاری بیلِن اِشیدِردیلِر،

یورِکلِری بیلِن دوشونیپ،

یِنه مانگا طاراف دُلاناردیلار،

مِن هِم اُلارا شِفا بِرِردیم“‏.‏

16اِمّا سیز ناقادار خوشواقت، گُزلِرینگیز گُریَر، قولاقلارینگیز اِشیدیَر.‏ 17سیزه دُغروسینی آیدیارین:‏ کَن پیغامبارلار و کَن دُغری آداملار سیزینگ گُریَنلِرینگیزی گُرمِک ایسلِدیلِر، اِمّا گُرمِدیلِر، سیزینگ اِشیدیَنلِرینگیزی اِشیتمِک ایسلِدیلِر، اِمّا اِشیتمِدیلِر.‏

18‏«‏ایندی تایخان حاقینداقی میثالینگ مَعنیسینی دینگلَنگ:‏ 19بیری آسمانینگ پاتیشاهلیغی حاقینداقی سُزی اِشیدیپ، اُنگا دوشونمِسه، شِیطان گِلیپ، اُنونگ یورِگینده سِپِلِنی سُغروپ آلیار.‏ یُلونگ قیراسیندا سِپیلِن بودور.‏ 20داشلیق یِره سِپیلِن تُخوملار بُلسا، سُزی اِشیدیپ، اُنی دِرِّو شاتلیق بیلِن قابول اِدیَندیر.‏ 21یُنه سُز کُک اورمانسُنگ، بو آدام جیدامسیزدیر، مونونگ اوچین قینچیلیق یا-دا اِذیِت بِرمه بُلاندا، اُل شو واقتدا اُندان اِل چِکِر.‏ 22تیکِنلیگینگ آراسینا دوشِن تُخوم بُلسا بودور:‏ اُل سُزی اِشیدیَر، یُنه دونیَه‌نینگ قایغیلاری، بایلیغینگ هُوِسی اُنی بُغیار و سُز حاصیلسیز بُلیار.‏ 23قاوی یِره سِپیلِنلِر بُلسا بودور:‏ اُل سُزی اِشیدیپ، اُنگا دوشونیَر هِم-ده حاصیل بِریَر.‏ اُلارینگ کَبیری یوز، کَبیری آلتمیش، کَبیری اُتوز بارابار حاصیل بِریَر.‏»‏

بیدِرِک اُت میثالی

24عیسی اُلارا باشغا بیر میثال هِم گورّونگ بِردی:‏ ‏«‏آسمانینگ پاتیشاهلیغی اُز اِکینچیلیگینده قاوی تُخوم اِکِن آداما مِنگزِیَر.‏ 25هِمّه‌لِر یاتیرقا، اُنونگ دوشمانی گِلیپ، بوغدایلارینگ آراسینا بیدِرِک اُت اِکیپ گیدیَر.‏ 26اِکین اُسوپ حاصیلا دوراندا، بیدِرِک اُت هِم گُرونیَر.‏ 27یِر اِیه‌سینینگ خیدماتکَرلِری اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏”‏آقام!‏ سِن یِرینگَه قاوی تُخوم سِپمَنمیدینگ؟ بو بیدِرِک اُتلار نیرِدِن گُروندوکَه؟“‏ دیییپ، اُندان سُرایارلار.‏ 28یِر اِیه‌سی:‏ ‏”‏بو دوشمانینگ ایشیدیر“‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏ خیدماتکَرلِری:‏ ‏”‏گیدیپ، اُلاری سُغروپ زینگماغیمیزی ایسلِیَنگمی؟“‏ دیییپ سُرایارلار.‏ 29اِمّا یِر اِیه‌سی:‏ ‏”‏یُق، بیدِرِک اُتی سُغورجاق بُلوپ، 30بوغدایی هِم کُکی بیلِن قُپارماغینگیز مومکین.‏ دِگمه، اُراغا چِنلی اُلارینگ ایکیسی-ده بیله اُسوبِرسین.‏ اُراق واقتی مِن اُراقچیلارا اَوَّل بیدِرِک اُتلاری ییغینگ-دا، دِسِّلَپ یاقار یالی اِدینگ.‏ بوغدایی بُلسا مِنینگ آمّاریما اویشورینگ دییِرین“‏»‏ دیییپ جُغاپ بِریَر.‏

خَردِل تُخومی حاقدا میثال

مَرقُس 4‏:30‏-32؛ لوقا 13‏:18‏-19

31عیسی اُلارا باشغا بیر میثالی-دا گورّونگ بِردی:‏ ‏«‏آسمانینگ پاتیشاهلیغی بیر آدامینگ اُز یِرلیگینده اِکِن خَردِل تُخومینا مِنگزِیَندیر.‏ 32اُل هِمّه تُخوملارینگ ایچینده اینگ اُونوغیدیر، اِمّا اُسِنیندِن سُنگ، بِیلِکی اُسوملیکلِرینگ باریسیندان اولی بُلوپ، باغا اُورولیَر.‏ حتّیٰ قوشلارام اُنونگ شاخالاریندا کِتِکلَپ بیلیَرلِر.‏»‏

خامیرمایا حاقدا میثال

لوقا 13‏:20‏-21

33عیسی اُلارا باشغا بیر میثالی-دا گورّونگ بِردی:‏ ‏«‏آسمانینگ پاتیشاهلیغی خامیرمایا مِنگزِیَندیر.‏ بیر آیال اوچ اُقارا اونا بیرجه بُلِک خامیرمایا قُشسا-دا، هِمّه خامیر چیشیَر.‏»‏ 34عیسی بو زاتلارینگ بارینی خالقا میثالّار بیلِن آیدیاردی.‏ اُلارا میثالسیز هیچ زات آیتمایاردی.‏ 35- بو پیغامبار سِبَبلی آیدیلان شو سُزونگ بِرجای بُلماغی اوچیندی:‏

‏«‏مِن سیزه میثال آیدیپ بِرِیین،

دونیَه‌نی یارادیلان بَری گوزگین قالان سیرلاری بِیان اِدِیین.‏»‏

عیسی بیدِرِک اُت میثالینی دوشوندیریَر

36سُنگرا عیسی جِماغاتی اوغرادیپ، اُیه گیردی.‏ شَگیرتلِری اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏اِکینچیلیگیندَکی بیدِرِک اُتلار حاقدَکی میثالی بیزه دوشوندیریپ بِرسِنه»‏ دییدیلِر.‏ 37اُل شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏قاوی تُخومی اِکیَن اینسان اُغلودیر.‏ 38اِکینچیلیگی بُلسا دونیَه‌دیر.‏ قاوی تُخوم آسمانینگ پاتیشاهلیغینینگ فِرزِنتلِریدیر.‏ بیدِرِک اُتلار بُلسا شِیطانینگ فِرزِنتلِریدیر.‏ 39بیدِرِک اُتلاری اِکِن دوشمان شِیطاندیر.‏ اُراق واقتی دونیَه‌نینگ آخیریدیر، اُراقچیلار بُلسا پِریشده‌لِردیر.‏ 40شِیله‌لیک بیلِن، بیدِرِک اُتلار نَهیلی ییغیلیپ، اُتدا یاقیلیان بُلسا، دونیَه‌نینگ آخیریندا هِم شِیله بُلار.‏ 41اینسان اُغلی اُز پِریشده‌لِرینی ایبِرِر، اُلار گونَه سِبَپکَر بُلیان هِمّه زاتلاری، ناحاق ایش اِدیَنلِری اُنونگ شاهلیغیندان ییغنارلار.‏ 42اُلار بولاری کورَه‌نینگ اُدونا زینگارلار.‏ اُل یِرده آغلاما و دیش قیجیرداما بُلار.‏ 43شُندا دُغری آداملار آسمانداقی آتاسینینگ شاهلیغیندا گون کیمین پارلارلار.‏ اِشیتمَگه قولاغی بار آدام اِشیتسین!‏»‏

گوزگِنِن خازینا و مُروارید میثالی

44‏«‏آسمانینگ پاتیشاهلیغی بیر اِکینچیلیگینده گوزگِنِن گِنجه مِنگزِیَندیر.‏ بیر آدام اُنی تاپیپ، قایتادان گوزگِیَر و بِگِنیپ باریپ، هِمّه زادینی ساتیار-دا، یانگقی اِکینچیلیگینی ساتین آلیار.‏

45‏«‏موندان باشغا-دا، آسمانینگ پاتیشاهلیغی اُوادان مُروارید آغتاریان تَجیر یالیدیر.‏ 46اُل باهالی بیر مُرواریدی تاپیپ، هِمّه زادینی ساتیار-دا، اُنی ساتین آلیار.‏

تُر میثالی

47‏«‏شِیله هِم، آسمانینگ پاتیشاهلیغی دِریا زینگالیپ، هِر هیلی بالیغی ییغنایان تُر یالیدیر.‏ 48تُر دُلاندا، اُنی کِنارا چِکیَرلِر.‏ سُنگرا اُتوریپ، قاوی بالیقلاری سِبِدلِره سالیارلار، تِلِکه‌لِرینی هِم زینگیپ گُیبِریَرلِر.‏ 49دونیَه‌نینگ آخیریندا هِم شِیله بُلار.‏ پِریشده‌لِر گِلیپ، یامانلاری دُغری آداملاردان آیریپ، 50کورَه‌نینگ اُدونا زینگالار.‏ اُل یِرده آغلاما و دیش قیجیرداما بُلار.‏»‏

51عیسی اُلارا:‏ ‏«‏بولارینگ هِمّه‌سینه دوشوندینگیزمی؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار:‏ ‏«‏هاووا»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 52عیسی اُلارا:‏ ‏«‏شُنونگ اوچین هِم آسمانینگ پاتیشاهلیغی دیییپ تاغلیمات آلان هِر بیر دین عالیم خازیناسیندان تَزه و کُنه زاتلار چیقاریان اُی اِیه‌سینه مِنگزِیَندیر»‏ دییدی.‏

عیسی حُرمات قُیولمایار

مَرقُس 6‏:1‏-6؛ لوقا 4‏:16‏-30

53عیسی بو میثالی گورّونگ بِریپ بُلاندان سُنگ، اُل یِردِن گیتدی.‏ 54اُل اُز دُغدوق مِکانینا گِلیپ، آداملارا اُلارینگ کِنیسه‌لِرینده تَعلیم بِرمَگه باشلادی.‏ جِماغات اُنگا حایران قالیپ:‏ ‏«‏بو آداما بِیله عاقیلدارلیق و مُعجِزه گُرکِزمَگه گویچ نیرِدِن گِلیَرکَه؟ 55اُل نِجّارینگ اُغلی دَلمی؟ اِنه‌سینینگ آدی هِم مریم دَلمی؟ یعقوب، یوسف، یهودا و شمعون اُنونگ دُغانلاری آخیرین!‏ 56اُنونگ آیال دُغانلاری-دا بیزینگ آرامیزدا یاشامایارلارمی نَمه؟ اُندا بو آدام مونچا زادی نیرِدِن بیلیَرکَه؟»‏ دیییشدیلِر.‏ 57شِیله‌لیکده، اُلار عیسانی رِت اِتدیلِر.‏

اِمّا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏نِبینینگ دینگه اُز یوردوندا و اُیونده قادری یُقدور»‏ دییدی.‏ 58عیسی اُل یِرده کَن مُعجِزه گُرکِزمِدی، چونکی اُلارینگ ایمانلاری یُقدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index