Foirm chuardtha

لوقا 13

13‏-نجی باب

توبا اِدینگ

1شُل واقت بیرنَچه آدام گِلیپ، پیلاتُسینگ جلیله‌لیلِره اِدِنلِری بارادا عیسی خابار بِردیلِر.‏ پیلاتُس اُلارینگ کَبیرینی اُلدوریپ، اُلارینگ قانلارینی دُکولوپ دوران قربانلیقلارینا قُشوپدی.‏ 2عیسی شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏شِیله عاذاپ چِکِن بو جلیله‌لیلِری بِیلِکی هِمّه جلیله‌لیلِردِن خاص کَن گونَه‌لی حاساپلایارسینگیزمی؟ 3اِلبِتّه، یُق!‏ اِمّا توبا اِتمِسِنگیز، سیزینگ هِمَّنگیز شُلار یالی هِلَک بُلارسینگیز.‏ 4یا سیلوحا میناراسی اوستلِرینه ییقیلیپ اُلِن اُن سِکیز آدام یادینگیزدا دَلمی؟ اِیسِم شُلار اورشلیمدَکیلِردِن خاص کَن گونَه‌کَر فیکر اِدیَنگیزمی؟ 5اِلبِتّه، یُق!‏ اِمّا توبا اِتمِسِنگیز، سیزینگ هِمَّنگیز شُلار یالی هِلَک بُلارسینگیز.‏»‏

6سُنگرا عیسی اُلارا شو میثالی گورّونگ بِردی:‏ ‏«‏بیر آدامینگ باغیندا بیتیپ اُتوران بیر اینجیر باغی بار میشدیق.‏ اُل گِلیپ، اُندان میوه آغتاریار، یُنه هیچ زات تاپمایار.‏ 7اُل باغبانا:‏ ‏”‏مِن اوچ ییلدان بَری گِلیپ، بو اینجیر باغیندان میوه گُزلِیَن، اِمّا بیرینی-ده تاپامُق.‏ اُنی کِسیپ زینگ!‏ اُل نَمَه بیدِرِک یِر توتوپ اُتیر؟“‏ دیییَر.‏ 8اِمّا باغبان اُنگا:‏ ‏”‏آقام، اُنگا بو ییل هِم دِگمه، مِن اُنونگ تُوِرِگینی قازیپ تِزِک بِرِیین.‏ 9گِلجِک ییل میوه بِرسَه نه یاغشی، بِرمِسه-ده، اُنی کِسیپ زینگارسینگ“‏ دیییَر.‏»‏

عیسی بیلی بوکوک آیالی شِفا بِریَر

10بیر سَبَّت گونی عیسی کِنیسه‌لِرینگ بیرینده خالقا اُورِدیَردی.‏ 11اُل یِرده اُن سِکیز ییل بَری ایچینده مِریضلیک روحی بُلان بیلی بوکوک بیر آیال باردی.‏ اُل ایکی اِپلِنیپ، آصلا دیکِلیپ بیلمِیَردی.‏ 12عیسی اُنی گُرِنده، یانینا چاغیریپ:‏ ‏«‏آیال!‏ سِن چِکیَن عاذاپلارینگدان آزاد بُلدونگ»‏ دییدی.‏ 13سُنگرا عیسی اِلِّرینی آیالینگ اوستونده قُیدی، شُل واقتدا دیکِلِنیپ، خودایی اُومَگَه باشلادی.‏ 14اِمّا عیسانینگ مِریض آیالا سَبَّت گونی شِفا بِرِنینه قاهاری گِلِن کِنیسه‌نینگ باشلیغی خالقا یوزلِنیپ:‏ ‏«‏ایشلِمِک اوچین آلتی گون باردیر، شِفا تاپماغا سَبَّت گونی دَل-ده، باشغا گونلِرده گِلینگ»‏ دییدی.‏ 15عیسی هِم اُنگا:‏ ‏«‏اِی، ایکییوزلیلِر!‏ سیزینگ هایسی بیرینگیز سَبَّت گونی سیغیرینگیزی یا اِشِگینگیزی آخیرینگ باشیندان چُزوپ، سووا یاقماغا اَکیتمِیَرسینگیز؟ 16بو آیال اُن سِکیز ییلّاپ شِیطان طارافیندان باغلانان ابراهیمینگ قیزیدیر.‏ اِیسِم سَبَّت گونی بُلانی اوچین اُل بو زینجیردان آزات اِدیلمِلی دَلمی؟»‏ دییدی.‏ 17عیسی بو سُزلِری آیدان واقتی، اُنگا قارشی چیقانلارینگ هِمّه‌سی اوتاندی.‏ خالق بُلسا اُنونگ اِدیَن عجاییپ ایشلِرینه بِگِندی.‏

خَردِل تُخومی و خامیرمایا میثالی

مَتّیٰ 13‏:31‏-33؛ مَرقُس 4‏:30‏-32

18سُنگرا عیسی:‏ ‏«‏خودایینگ پاتیشاهلیغی نَمَه مِنگزِیَر؟ اُنی نَمَه مِنگزِدِیین؟ 19اُل بیر آدامینگ اُز یِرینده اِکِن خَردِل تُخومینا مِنگزِشدیر.‏ اُل اُسوپ، باغا اُورولیَر، قوشلارام اُنونگ شاخالاریندا کِتِک بِجِریَرلِر»‏ دییدی.‏

20عیسی یِنه-ده سُز آچیپ:‏ ‏«‏خودایینگ پاتیشاهلیغینی نَمَه مِنگزِدِیین؟ 21اُل خامیرمایا مِنگزِیَر:‏ آیال اوچ اُقارا اونا بیرجه بُلِک خامیرمایا قُشسا-دا، هِمّه خامیر چیشیَر»‏ دییدی.‏

دار قاپی

مَتّیٰ 7‏:13‏-14، 21‏-23

22عیسی اورشلیمه طاراف گیدیپ بارشینا، شَهرلِرینگ، اُبالارینگ ایچیندِن گِچیپ، آداملارا اُورِدیَردی.‏ 23بیر آدام اُندان:‏ ‏«‏اِی آقام!‏ نِجات تاپجاقلارینگ سانی آز بُلارمیقا؟»‏ دیییپ سُرادی.‏

عیسی اُلارا شِیله دییدی:‏ 24‏«‏مِن سیزه دیییَرین:‏ دار قاپیدان گیرمَگه چالشینگ، سِبَبی کَن آداملار بو قاپیدان گیرمَگه قاتی چالیشارلار، اِمّا باشارمازلار.‏ 25بیر گون اُی اِیه‌سی توروپ، قاپینی قولپلاندا، سیز داشاردا قالیپ:‏ ‏”‏آقام، بیزه قاپینی آچای-دا!‏“‏ دیییپ، قاپینی قاقیپ یالبارارسینگیز.‏ اُل هِم سیزه:‏ ‏”‏مِن سیزی آصلا تانییامُق، نیرِدِن گِلِنینگیزی-ده بیلِمُق“‏ دیییپ جُغاپ بِرِر.‏ 26شُندا سیز:‏ ‏”‏بیز سِنینگ بیلِن ایییپ-ایچدیک.‏ سِن کُچه‌لِریمیزده بیزه دِرس بِردینگ“‏ دییِرسینگیز.‏ 27اِمّا اُل یِنه-ده:‏ ‏”‏مِن سیزی تانییُمُق!‏ نیرِدِندیگینگیزی-ده بیلِمُق!‏ یُق بُلونگ گُزومدِن، اِی، تِلِکه‌لیک اِدیَنلِر!‏“‏ دیییپ جُغاپ بِرِر.‏ 28ابراهیمی، اسحاقی، یعقوبی و هِمّه پیغامبارلاری خودایینگ پاتیشاهلیغیندا و اُزونگیزی بُلسا داشاری کُوولانینگیزی گُرِن واقتینگیز، اُل یِرده آغلاما هِم دیش قیجیرداما بُلار.‏ 29گوندُغاردان و گونباتاردان، قایرادان و ایلِردِن آداملار گِلیپ، خودایینگ پاتیشاهلیغیندا ساچاق باشیندا اُتورارلار.‏ 30دُغرودان-دا، اَوَّلکیلِر بُلجاق آخیرقی بُلار و آخیرقیلار بُلجاق اَوَّلکی بُلار.‏»‏

عیسی اورشلیمه قینانیار

مَتّیٰ 23‏:37‏-39

31شُل واقت کَبیر فَریسی‌لِر گِلیپ، عیسی:‏ ‏«‏بو یِردِن چیقیپ، باشغا یِره گیت.‏ هیرودیس سِنی اُلدورمِک ایسلِیَر»‏ دییدیلِر.‏ 32عیسی اُلارا شِیله دییدی:‏ ‏«‏گیدینگ-ده، اُل تیلکَه آیدینگ، اینه، مِن بو گون و اِرتیر جینلاری کُووپ، مِریضلِری شِفا بِرِرین، اوچولِنجی گونی ایشیمی بیتیرِرین.‏ 33اِمّا شُندا-دا مِن بو گون، اِرتیر و بیریگون یُل یُریمِلی، سِبَبی پیغامبارینگ اورشلیمدِن داشاردا اُلمِگی بُلوپ بیلجِک زات دَلدیر!‏ 34اِی، اورشلیم!‏ پیغامبارلاری اُلدوریَن، اُزونه یُلّانانلاری داشلایان اورشلیم!‏ تُووغینگ اُز جویجه‌لِرینی قاناتلارینینگ آشاغینا ییغنایشی یالی، مِن هِم اِنچِمه گِزِک سِنینگ فِرزِنتلِرینگی ییغناجاق بُلدوم، اِمّا سیز مونی ایسلِمِدینگیز!‏ 35- اینه، اُیونگیز وِیرانا اُورولِر.‏ و مِن سیزه شونی آیدایین:‏ ‏”‏خودایینگ آدیندان گِلیَنه موبارِک بُلسون!‏“‏ دییَنچَنگیز، مِنی قایتادان گُرمِرسینگیز.‏»‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index