Foirm chuardtha

Matiyu 21

In Paglagguꞌ kan Īsa Pagdatung Niya pa Awrusalam

(Mk. 11:1-11; Lk. 19:28-40; Yh. 12:12-19)

1Manjari masuuk mayan hinda Īsa pa Awrusalam, kītaꞌ nila na in lūngan Bitpaji ha Būd Jaytun. Na, diyaak hi Īsa in duwa mulid niya paunahun dayn kanila. 2Laung niya kanila, “Kadtu kamu pa lūngan amu in sūngun niyu yaun. Pagdatung niyu na mayan madtu, magtūy kamu makabāk hambuuk kuraꞌ hiyuhukutan iban anak niya mabataꞌ pa, amu in walaꞌ pa kiyapanguraan. Hubari niyu ampa niyu dāha mari kākuꞌ. 3Bang awn tau mangasubu kaniyu, baytai niyu, ‘Kagunahan sila sin Panghuꞌ.’ Na, magtūy niya sa yan hiparā kaniyu.”

4Na, in ini naawn sabab kiyapamung iban kiyasulat ha lawm Kitab sin hambuuk nabi sin timpu nakauna in Parman sin Tuhan, amu agi,

5“Baytai in manga tau ha Awrusalam,

‘Kitaa niyu ba! Bihaun yan na tudju mawn kaniyu in makapagbayaꞌ kaniyu.

In siya yan mababaꞌ in atay. Manguraꞌ siya ha kuraꞌ,

amu in anak kuraꞌ walaꞌ pa kiyapanguraan.’”

6Na, miyadtu na in duwa mulid niya. Iyagad nila in daakan kanila hi Īsa. 7Pagbalik sin duwa mulid, nagdarā na sila sin kuraꞌ iban anak kuraꞌ. Liyampikan nila sin juba nila in taykud sin kuraꞌ iban sin anak kuraꞌ, ubus ampa nanguraꞌ hi Īsa. 8Sakali nanguraꞌ mayan hi Īsa, hīklad sin manga tau mataud in juba nila ha dān labayan hi Īsa. Ampa in kaibanan tau nanuꞌtuꞌ manga sanga dahunan, ampa nila kiyanat ha dān labayan hi Īsa. (Hīnang nila yan bat nila mapakitaꞌ in panglagguꞌ nila kan Īsa.) 9In manga tau mataud miyamanaw ha unahan iban ha ulihan hi Īsa nagꞌulang. Laung nila,

“Pudjihun natuꞌ in hambuuk panubuꞌ hi Daud.

Bang mayan siya barakatan amu in kiyawakilan sin Tuhan!

Pudjihun natuꞌ in Tuhan didtu ha surgaꞌ amu in mataas dayn ha katān!”

10Na, pagdatung hi Īsa pa Awrusalam nahiluhalaꞌ in tau katān ha lawm dāira. “Hisiyu bahaꞌ in tau yan,” laung sin manga tau.

11Laung sin manga tau miyamagad kan Īsa, “Siya na ini in hi Īsa, nabi dayn ha Nasarit ha hulaꞌ Jalil.”

Sumūd hi Īsa pa Bāy sin Tuhan

(Mk. 11:15-19; Lk. 19:45-48; Yh. 2:13-22)

12Sakali simūd hi Īsa pa lawm halaman sin Bāy sin Tuhan, ampa niya diyūy pa guwaꞌ in manga mamī-mī iban magdaragang duun. Biyalintuwad niya in manga lamisahan sin manga tau magsasambiꞌ sīn sin sīn dayn ha dugaing hulaꞌ iban sin lingkuran sin manga tau magdaragang assang. 13Sartaꞌ piyamungan niya in manga tau, laung niya, “Kiyasulat ha lawm Kitab in Parman sin Tuhan, amu agi, ‘In bāy ku, subay ngānan bāy pagtataatan!’ Sagawaꞌ,” laung hi Īsa, “hīnang niyu yan lugal pagꞌaanyayahan sin sīn sin manga tau!”

14Sakali, duun pa hi Īsa masi ha lawm halaman sin Bāy sin Tuhan, awn manga buta iban pingkaꞌ in miyawn kaniya. Napauliꞌ sila hi Īsa. 15Na, diyugalan kan Īsa in manga nakuraꞌ kaimaman iban sin manga guru sin saraꞌ agama pagkitaꞌ nila sin manga hīnang niya makainu-inu. Sartaꞌ yaun nagꞌuulang in manga kabataan ha halaman sin Bāy sin Tuhan, laung nila, “Pudjihun natuꞌ in hambuuk panubuꞌ hi Daud!”

16Manjari, laung nila kan Īsa, “Diyungug mu da ka in bichara sin manga bataꞌ-bataꞌ yaun?”

“Huun, diyungug ku,” laung hi Īsa. “Maytaꞌ, walaꞌ niyu ka nabacha in kiyasulat ha lawm Kitab, amu agi, ‘Minsan in manga kabataan sampay pa sibiꞌ-sibiꞌ hīhinduan mamudji ha Tuhan.’”

17Pagꞌubus minīg na hi Īsa, ampa siya miyadtu pa kawman sin Bitani. Didtu siya himantiꞌ hangka-dūm.

Suknaan hi Īsa in Kahuy Tina

(Mk. 11:12-14,20-24)

18Na, pagbulat mahinaat, ha sūng na hi Īsa magbalik pa Awrusalam, nakananam siya hapdiꞌ. 19Sakali nākitaꞌ siya kahuy tina ha higad sin dān. Kiyadtu niya sagawaꞌ pagkitaꞌ niya wayruun bunga, luwal da manga dahun. Na, laung hi Īsa ha kahuy tina, “Tagnaan dayn ha adlaw ini, diꞌ na tuud kaw magbunga magbalik!” Na, magtūy nangluyluy in kahuy tina yaun+ .

20Pagkitaꞌ sin manga mulid niya, nainu-inu tuud sila. Laung nila, “Ay kaw naa, maytaꞌ bahaꞌ nanglanus magtūy in kahuy tina ini?”

21“Na, baytaan ta kamu sin mattan,” laung hi Īsa, “bang kamu magparachaya tuud ha way paghawal-hawal sin lawm atay niyu, mahinang niyu da isab in biyaꞌ sin nahinang ku ha kahuy tina yan. Iban labi pa dayn duun in mahinang niyu. Sabab amu in pagꞌiyanun minsan in būd ini bang niyu iyanun, ‘Īg kaw dayn ha biyutangan mu, ampa kaw laksu pa lawm dagat’, na tantu maagad in kabayaan niyu. 22Bang kamu mangarap pa Tuhan iban magparachaya kamu, in unu-unu katān pangayuun niyu pa Tuhan hikarihil sadja kaniyu.”

Asubuhun sin Manga Nakuraꞌ hi Īsa Pasal sin Kawasa niya

(Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8)

23Manjari nagbalik hi Īsa pa lawm halaman sin Bāy sin Tuhan. Ha saꞌbu niya duun nanghihinduꞌ kiyawn siya iyasubu sin manga nakuraꞌ kaimaman iban sin manga nagtatau-maas ha hulaꞌ. Laung nila kan Īsa, “Unu taꞌ in kawasa mu maghinang sin manga nahinang mu yan dī ha Bāy sin Tuhan ini? Hisiyu in nagdihil kaymu sin kawasa maghinang sin manga hīnang mu yan?”

24In sambung kanila hi Īsa, “Awn hambuuk isab hipangasubu ku kaniyu. Bang niyu masambag in pangasubu ku, na baytaan ta isab kamu bang dayn ha unu ku nakawaꞌ in kawasa ku maghinang sin manga hinang ku yan. 25Na, asubuhun ta kamu. Dayn hāin nakawaꞌ hi Yahiya in kawasa niya mangliguꞌ ha manga tau, dayn ha Tuhan atawa dayn ha mānusiyaꞌ?”

Na, nagꞌisun-isun na sila bang unu in hisambung nila. Laung nila, “Na, unu na in hisambung natuꞌ kaniya? Bang kitaniyu imiyan in kawasa hi Yahiya dayn ha Tuhan, na iyanun niya kitaniyu, laung niya, ‘Na, maytaꞌ kamu walaꞌ nagparachaya kan Yahiya?’ 26Sagawaꞌ bang kitaniyu isab imiyan dayn ha mānusiyaꞌ in kawasa niya, na piligru kitaniyu. Gana-gana maghiluhalaꞌ in manga tau, sabab magkahagad tuud in manga tau katān sin hambuuk nabi hi Yahiya.” 27Na, in sambung nila kan Īsa, laung nila, “Inday, diꞌ namuꞌ kaingatan bang dayn diin niya nakawaꞌ in kawasa niya.”

Na, laung hi Īsa kanila, “Na, bang biyaꞌ hādtu, diꞌ ta da kamu isab baytaan bang dayn hāin ku nakawaꞌ in kawasa ku huminang sin manga hinang ku yan.”

Dalilan Pasal sin Duwa Anak Usug

28Na, masi hi Īsa nanghihinduꞌ, laung niya, “Pikila niyu in maana sin hambuuk dalil ini. Awn yaun hambuuk tau taga anak duwa usug. Miyadtu siya pa anak niya magulang ampa niya biyaytaan, laung niya, ‘Utuꞌ, kadtu kaw paghinang adlaw ini pa kabbun anggul.’

29“‘Diꞌ aku mabayaꞌ madtu!’, in sambag sin anak niya. Sagawaꞌ pagꞌubus napinda da in pikilan sin anak niya, miyadtu da siya naghinang pa kabbun anggul.

30“Sakali miyadtu isab siya pa anak niya manghud ampa niya biyaytaan da isab sin biyaꞌ hādtu. ‘Huun, Amaꞌ,’ laung sin anak niya manghud. Sagawaꞌ walaꞌ da siya naghinang madtu pa kabbun anggul.

31“Na, bang kamu hisiyu ha duwa in nagkahagad sin kabayaan sin amaꞌ nila?”

“In anak magulang,” in sambag nila.

“Na, ini in hibaytaꞌ ku kaniyu,” laung hi Īsa kanila. “In manga tau baldusa biyaꞌ na sin magkakawaꞌ sukay pa parinta iban sin manga babai mangīꞌ, makauna pa dayn kaniyu makatabuk sin karayawan dayn ha pamarinta sin Tuhan. 32Karnaꞌ walaꞌ kamu nagparachaya kan Yahiya amu in Mangliliguꞌ, amu in miyari namaytaꞌ kaniyu sin dān mabuntul tudju pa Tuhan. Sagawaꞌ in manga tau magkakawaꞌ sukay pa parinta iban sin manga babai mangīꞌ, nagparachaya kaniya. Sagawaꞌ in kamu, minsan niyu kītaꞌ na in biyaꞌ ha yan, walaꞌ da napinda in pamikil niyu. Walaꞌ da kamu nagparachaya kaniya.

Dalilan Pasal sin manga Tau Maghihinang ha Kabbun Anggul

(Mk. 12:1-12; Lk. 20:9-19)

33“Dungug kamu, awn pa isab hambuuk dalil ini,” laung hi Īsa. “Awn yaun hambuuk tau nagtanum anggul ha kabbun niya. Iyād niya in katilibut sin kabbun niya ampa siya naglungag dakulaꞌ, hīnang lugal pagpupugaan sin manga bunga anggul. Iban naghinang siya bāy-bāy mataas in hāg niya amu in pamantawan sin magꞌiipat sin kabbun niya. Pagꞌubus ampa niya piyatungguan in kabbun anggul niya ha manga magtutungguꞌ kabbun, ampa siya timulak pa hulaꞌ dugaing. 34Sakali naabut mayan in musim pagpusuꞌ sin manga anggul, diyaak na sin tagkabbun in manga daraakun niya madtu pa manga nagtungguꞌ sin kabbun niya kumawaꞌ sin manga bunga anggul bahagiꞌ niya.

35“Pagkadtu sin manga daraakun niya, siyaggaw sila sin manga tungguꞌ kabbun, ubus ampa bīnasa. In kaibanan piyatay nila iban in kaibanan biyatu nila. 36Sagawaꞌ minsan biyaꞌ hādtu, in tagkabbun nagpakadtu na isab nagbalik ha manga daraakun niya pa manga tungguꞌ sin kabbun niya. Mataud in daraakun piyakadtu niya dayn sin nakauna. Na, pagkadtu sin manga daraakun biyaꞌ da hādtu in hīnang kanila sin manga tungguꞌ sin kabbun. 37Na, ha kahinapusan, diyaak na sin tagkabbun in anak niya madtu pa manga tungguꞌ sin kabbun niya. Laung niya ha lawm atay niya, ‘Tantu pagꞌaddatan nila in anak ku!’

38“Sumagawaꞌ pagkitaꞌ sin manga tungguꞌ sin kabbun ha anak niya, magtūy sila nagꞌisun. Laung nila, ‘Yan na in anak sin tagkabbun, amu in kiyapusakaan sin kabbun ini. Kari kamu, patayun natuꞌ siya bat natuꞌ makawaꞌ in kabbun pusakaꞌ kaniya!’ 39Na, siyaggaw nila in anak sin tagkabbun. Piyaguwaꞌ nila dayn ha lawm kabbun anggul ampa nila piyatay.

40“Na, ha pikil niyu bang makauwiꞌ na mawn in tagkabbun, unuhun niya in manga tungguꞌ sin kabbun niya?” laung hi Īsa.

41“Na, tantu patayun niya in manga tau mangīꞌ tungguꞌ sin kabbun anggul niya,” in sambag sin manga nakuraꞌ kaimaman iban sin manga nagtatau-maas ha hulaꞌ, “ampa niya patungguan in kabbun niya ha manga tau dugaing tungguꞌ amu in dumihil kaniya sin bahagiꞌ niya bang maabut na in musim sin pagpusuꞌ sin anggul.”

42Laung hi Īsa kanila, “Walaꞌ niyu ka nabacha in kiyasulat ha Kitab? In agi sin Kitab,

‘In batu biyugit sin manga maghihinang bāy (sabab in pangannal nila way guna),

amura tuud isab in batu nanjari piyagpapagun sin bāy.

Hīnang yan sin Tuhan

iban makahaylan tuud kātuꞌniyu.’

43“Hangkan ini in hibaytaꞌ ku kaniyu,” laung hi Īsa. “Īgan na dayn kaniyu in manga karayawan dayn ha pamarinta sin Tuhan ampa hirihil pa bangsa dugaing amu in magkahagad sin daakan sin Tuhan. 44In hāti sin batu amu in piyagpapagun sin bāy, amuna in Almasi. Na, bang sawpama awn tau makaligad pa batu ini, magkapusat-pusat in baran niya, iban bang awn tau kahulugan sin batu ini, magkatumu-tumu in baran niya mahinang bagunbun.”

45Pagdungug sin manga nakuraꞌ sin kaimaman iban sin manga Parisi sin manga piyagdalil hi Īsa, magtūy nila kiyahātihan sin sila in piyarungugan hi Īsa. 46Na, hangkan mabayaꞌ nila saggawun hi Īsa, sagawaꞌ mabugaꞌ sila ha manga tau mataud, amu in nagkahagad sin in hi Īsa hambuuk nabi.

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index