Foirm chuardtha

Mateo 28:18

18Atin ménfégédét i Jesuse dob berowe atin ménbéréh mano, “I kéluhanay kuwagibé méguléw dob lawayo brab dob fantade niray dob Begéne.