Foirm chuardtha

Juan 1:33

33Enda damén gétiga ku de saliyu bé Tuluse, sani séménugue begén mautis bé wayége, ménbéréh dob begéne mano, ‘I étéwe gito mo térimfénaay Rémogor guwe, Beeney mautise bé Rémogor guwe.’ ”