Foirm chuardtha

Mak 16:7

7Ma konae da kana kivikivina ma Pita kovonesi bo, ‘Yesu ini nao ku Gariri. Ma nani dobunai kona panani, nakanani ina sisiya kurimi iterei.’”