Foirm chuardtha

วิวรณ์ 15

ทูตสวรรค์​กับ​ความ​ฉิบหาย​เจ็ด​อย่าง

1แล้ว​ข้าพเจ้า​ได้​หัน​หมายสำคัญ​ใน​สวรรค์​แหม​อย่าง​นึ่ง ตี้​ยิ่ง​ใหญ่​มหัศจ๋รรย์ มี​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​โลก​เกิด​ความ​ฉิบหาย​เจ็ด​อย่าง​สุดต๊าย ย้อน​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า​จะ​เสี้ยง​สุด​ลง​เมื่อ​ความ​ฉิบหาย​หมู่​นี้​เกิด​ขึ้น 2ข้าพเจ้า​หัน​สิ่ง​ตี้​ผ่อ​เหมือน​ทะเล​แก้ว​ป๋น​ไฟ กับ​มี​หมู่​คน​ยืน​อยู่​ฮิม​ทะเล​แก้ว​นั้น​ก๋ำ​พิณ​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ไว้ หมู่​คน​นี้​คือ​คน​ตี้​มี​ชัย​เหนือ​สัตว์​ฮ้าย​ตึง​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน ตึง​ตั๋ว​เลข​ตี้​แตน​จื้อ​มัน​ตวย 3หมู่​เขา​ฮ้อง​เพลง​ของ​โมเสส​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า​กับ​เพลง​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น เขา​ฮ้อง​ว่า

“ข้า​แต่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด

สิ่ง​ตี้​พระองค์​เยียะ​นั้น​ยิ่งใหญ่​กับ​มหัศจ๋รรย์​นัก​ขนาด

ข้า​แต่​กษัตริย์​ของ​คน​กู้​จ้าด​

วิถี​ตาง​ต่างๆ ของ​พระองค์​นั้น​ถูกต้อง​กับ​ยุติธรรม

4พระองค์​เจ้า​ข้า

ใผ​พ่อง​จะ​บ่เก๋งกั๋ว​พระองค์

มี​ใผ​พ่อง​จะ​บ่หื้อ​เกียรติ​จื้อ​ของ​พระองค์

ย้อน​มี​แต่​พระองค์​เต้าอั้น​ตี้​บริสุทธิ์

คน​กู้​จ้าด​จะ​มา​นมัสก๋าน​พระองค์

ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​ตี้​ยุติธรรม​ของ​พระองค์​ได้​เปิดเผย​หื้อ​หัน​แล้ว”

5หลัง​จาก​นั้น ข้าพเจ้า​หัน​พระวิหาร​คือ​เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์​แห่ง​สักขีพยาน​ใน​สวรรค์​เปิด​ออก 6หมู่​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​ตี้​ได้ฮับ​หน้าตี้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​ความ​ฉิบหาย​เจ็ด​อย่าง​นั้น​ออก​มา​จาก​พระวิหาร หมู่​เขา​แต่ง​ตั๋ว​ด้วย​ผ้า​ลินิน​ตี้​ขาว​สะอาด​เป๋น​มัน​เหลื้อม กับ​ฮัด​สาย​สะปาย​สี​ทอง​ไว้​รอบ​อก 7สิ่ง​มี​จีวิต​ต๋น​นึ่ง​ใน​สี่​ต๋น​นั้น​ได้​เอา​สลุง​คำ​เจ็ด​แก่น มอบ​หื้อ​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​นั้น สลุง​คำ​นั้น​มี​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่​ตลอด​ไป ใส่​เอา​ไว้​เต๋ม​ไป​หมด 8แล้ว​พระวิหาร​ก็​มี​ควัน​จาก​รัศมี​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​เต๋ม​ไป​หมด จึง​บ่มี​ใผ​สามารถ​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร​นั้น​ได้ จ๋น​กว่า​ความ​ฉิบหาย​ตึง​เจ็ด​ของ​ทูตสวรรค์​เจ็ด​องค์​นั้น​จะ​เสี้ยง​สุด​ลง