Foirm chuardtha

มัทธิว 19

เรื่อง​ของ​ผัว​เมีย​ละ​กั๋น

1หลัง​จาก​ตี้​พระเยซู​อู้​เรื่อง​หมู่​นี้​แล้ว ก็​ออก​จาก​แคว้น​กาลิลี​เตียว​ตาง​เข้า​ไป​แคว้น​ยูเดีย​ตี้​อยู่​แหม​เผิก​นึ่ง​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน 2มี​คน​ติดต๋าม​พระเยซู​ไป​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก พระองค์​ก็​ฮักษา​คน​เป๋น​พยาธิ​ใน​หมู่​เขา​ตี้​หั้น

3หมู่​ฟาริสี​บาง​คน​มา​ลอง​เจิง​พระเยซู ถาม​ว่า “จะ​ผิด​บท​บัญญัติ​ก่อ ถ้า​ผัว​จะ​ละ​เมีย​เหีย บ่ว่า​จะ​มี​สาเหตุ​มา​จาก​เรื่อง​อะหยัง​ก็​ต๋าม”

4พระเยซู​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่เกย​อ่าน​กา ว่า​ต๋อน​เก๊าหัวที​พระ​ผู้​สร้าง​ได้​สร้าง​คน​เป๋น​ป้อจาย​กับ​แม่ญิง 5พระเจ้า​อู้​ว่า ‘ย้อน​จาอั้น​ป้อจาย​จะ​แยก​จาก​ป้อ​แม่​ของ​ตั๋ว​ไป​อยู่​ฮ่วม​ผูกพัน​กั๋น​กับ​เมีย ตึง​สอง​คน​จะ​ก๋าย​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น’ 6กับ​จะ​บ่เป๋น​สอง​คน​แหม​ต่อ​ไป แต่​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น ย้อน​จาอั้น​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ได้​มัด​ได้​ปัน​เข้า​ตวย​กั๋น​แล้ว บ่ดี​หื้อ​ใผ​มา​เต​เขา​ตึง​สอง​ออก​จาก​กั๋น​เน่อ”

7หมู่​ฟาริสี​ถาม​แหม​ว่า “เป๋น​จาใด​โมเสส​เถิง​สั่ง​หื้อ​เขียน​ใบหย่า​หื้อ​เมีย​เหีย แล้ว​ก็​ละ​นาง​ไป​ได้​เลย”

8พระเยซู​ตอบ​ว่า “โมเสส​ยอม​หื้อ​หมู่​ต้าน​ละ​เมีย​ได้ ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​หลึกหลึ่ง แต่​พระเจ้า​บ่ได้​ตั้งใจ๋​หื้อ​เป๋น​ไป​จาอั้น​ตั้งแต่​เก๊า​แต่​เหง้า 9แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ป้อจาย​คน​ใด​ละ​เมีย​แล้ว​ไป​มี​เมีย​ใหม่ ย้อน​สาเหตุ​อื่นๆ เว้น​แต่​เมีย​ไป​เล่นจู๊ ก็​ถือ​ว่า​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี”

10หมู่​สาวก​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “ถ้า​มี​ข้อ​นี้​ข้อ​เดียว​ตี้​ป้อจาย​จะ​ละ​เมีย​ได้ บ่แต่งงาน​เหีย​เลย​จะ​ดี​เหลือ​ก่อน”

11พระเยซู​ตอบ​ว่า “บ่ใจ้​ว่า​กู้​คน​ยอมฮับ​กำ​นี้​ได้ แต่​จะ​มี​บาง​คน​เต้าอั้น​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ฮับ​ได้ 12อย่าง​บาง​คน​เกิด​มา​เป๋น​จาอั้น บาง​คน​ถูก​ยับ​ต๋อน​เหีย​และ​บาง​คน​บ่แต่งงาน​ย้อน​หัน​แก่​แผ่นดิน​สวรรค์ ถ้า​ใผ​ยอมฮับ​กำสอน​นี้​ได้​ก็​หื้อ​ยอมฮับ​เต๊อะ”

พระเยซู​ปั๋น​ปอน​หละอ่อน

13ต๋อน​นั้น​มี​บาง​คน​ปา​หละอ่อน​หน้อยๆ ของ​หมู่​เขา​เข้า​มา​หา​พระเยซู เปื้อ​หื้อ​พระองค์​วาง​มือ​กับ​อธิษฐาน​เผื่อ แต่​หมู่​สาวก​ว่า​หื้อ 14แต่​พระเยซู​บอก​ว่า “หื้อ​หมู่​หละอ่อน​เข้า​มา​หา​เฮา​เต๊อะ บ่ดี​ห้าม​เขา​ไว้ ย้อน​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​เป๋น​ของ​คน​ตี้​เผียบ​เหมือน​หละอ่อน​หมู่​นี้” 15หลัง​จาก​ตี้​พระเยซู​วาง​มือ​ปั๋น​ปอน​หละอ่อน​หมู่​นั้น​แล้ว พระองค์​ก็​ออก​ไป​จาก​ตี้​หั้น

พระเยซู​อู้​กับ​เศรษฐี​เรื่อง​จีวิต​นิรันดร์

16มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​มา​หา​พระเยซู​ถาม​ว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​พ่อง​เถิง​จะ​ได้​จีวิต​นิรันดร์”

17พระเยซู​ตอบ​ว่า “เป๋น​จาใด​ต้าน​เถิง​ถาม​เฮา​ว่า​อะหยัง​ดี มี​ก้า​พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​ดี ถ้า​ต้าน​ต้องก๋าน​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์​ก็​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ”

18ป้อจาย​คน​นั้น​ถาม​ว่า “ข้อ​ไหน​พ่อง” พระเยซู​ตอบ​ว่า “ข้อ​ตี้​ว่า ‘ห้าม​ฆ่า​คน ห้าม​เป๋น​จู๊​ผัว​เมีย​เปิ้น ห้าม​ลัก​ของ​ของ​เปิ้น ห้าม​เป๋น​พยาน​ตี้​อู้​บ่แต๊ 19จง​เคารพ​นับถือ​ป้อ​แม่​ของ​ตั๋ว แล้ว​จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า’

20ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นั้น​ตอบ​ว่า “ข้อ​ต่างๆ ใน​บท​บัญญัติ​นี้ ข้าพเจ้า​ได้​ถือ​ฮักษา​กู้​ข้อ​บ่ได้​ขาด​อยู่​แล้ว ยัง​มี​อะหยัง​ตี้​จะ​ต้อง​เยียะ​แหม​ก่อ”

21พระเยซู​ตอบ​ว่า “ถ้า​ต้าน​ต้องก๋าน​เป๋น​คน​ดี​พร้อม​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า ต้าน​จะ​ต้อง​ไป​ขาย​ของ​กู้​อย่าง​ตี้​ต้าน​มี​อยู่ แล้ว​เอา​สตางค์​ไป​แจก​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น ต้าน​จึง​จะ​มี​สมบัติ​ใน​สวรรค์ แล้ว​ตวย​เฮา​มา​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​เต๊อะ”

22เมื่อ​ป้อจาย​หนุ่ม​คน​นั้น​ได้ยิน​จาอั้น ก็​เตียว​ออก​ไป​ด้วย​ใจ๋​เป๋น​ตุ๊ก ย้อน​ว่า​เขา​รวย​นัก​ขนาด

23พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​รวย​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ก็​ยาก​นัก​แก 24เฮา​ขอ​บอก​หมู่​ต้าน​แหม​เตื้อ​ว่า ตั๋ว​อูฐ​ลอด​เข้า​ฮู​เข็ม ยัง​ง่าย​เหลือ​ตี้​คน​รวย​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​แหม​ก่อน”

25เมื่อ​หมู่​สาวก​ได้ยิน​จาอั้น ก็​ปา​กั๋น​งืด​ขนาด ถาม​ว่า “ถ้า​จาอั้น ใผ​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้”

26พระเยซู​ผ่อ​หมู่​สาวก​แล้ว​อู้​ว่า “สำหรับ​คน เป๋น​ไป​บ่ได้​อยู่​แล้ว แต่​สำหรับ​พระเจ้า​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​เป๋น​ไป​ได้​ตึงหมด”

27เปโตร​ถาม​พระเยซู​ว่า “ผ่อ​ลอ หมู่​เฮา​ได้​ละ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​เปื้อ​ติดต๋าม​อาจ๋ารย์​มา แล้ว​หมู่​เฮา​จะ​ได้​อะหยัง​ตอบ​แตน​พ่อง”

28พระเยซู​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ใน​ยุค​ใหม่ บุตรมนุษย์​จะ​นั่ง​บน​บัลลังก์​อัน​ยิ่งใหญ่ แล้ว​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ได้​ตวย​เฮา ก็​จะ​ได้​นั่ง​บน​บัลลังก์​สิบ​สอง​ตี้ เปื้อ​ตัดสิน​สิบ​สอง​ผะกุ๋น​ของ​คน​อิสราเอล 29กู้​คน​ตี้​ละ​บ้าน กาว่า​ละ​ปี้น้อง ละ​ป้อ​แม่ ละ​ลูกๆ กาว่า​ละ​ไฮ่​นา​ย้อน​หันแก่​เฮา ก็​จะ​ได้​ฮับ​ผล​ตอบ​แตน​เป๋น​ร้อย​เต้า กับ​จะ​ได้​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์​ตวย 30แต่​มี​หลาย​คน​ตี้​เป๋น​คน​ตังเก๊า​ใน​ต๋อน​นี้ จะ​ก๋าย​เป๋น​คน​ตังป๋าย กับ​คน​ตังป๋าย​ต๋อน​นี้ จะ​ก๋าย​ไป​เป๋น​คน​ตังเก๊า”