Foirm chuardtha

กิจก๋าน 4

เปโตร​กับ​ยอห์น​ถูก​สอบสวน

1เมื่อ​เปโตร​กับ​ยอห์น​ก่ำลัง​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​อยู่​หั้น หมู่​ปุโรหิต นายทหาร​ฮักษา​พระวิหาร ตึง​หมู่​สะดูสี​ปา​กั๋น​งอม​เข้า​ใส่​คน​ตึง​สอง 2หมู่​เขา​โขด​ตึง​สอง​ย้อน​สอน​คน​ตังหลาย​ว่า​มี​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เหมือน​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​นั้น 3หมู่​เขา​จึง​ยับ​คน​ตึง​สอง​ไป​ขัง​คอก​ไว้​จ๋น​แผว​วันพูก​เมื่อเจ๊า​ย้อน​ว่า​ค่ำ​แล้ว (​กฎหมาย​ของ​จาว​ยิว​บ่หื้อ​คน​ขึ้น​ศาล​ต๋อน​มืด​ค่ำ​) 4แต่​หลาย​คน​ตี้​ฟัง​ก็​เจื้อ​ใน​เรื่อง​ตี้​เปโตร​กับ​ยอห์น​สั่ง​สอน จ๋น​บ่าเดี่ยวนี้​มี​ผู้เจื้อ​ตี้​เป๋น​ป้อจาย​ประมาณ​ห้า​ปัน​คน​แล้ว

5ต่อ​มา​แผว​วันพูก​หมู่​ผู้​นำ​จาว​ยิว หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่ กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​มา​อยู่​ตวย​กั๋น​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม 6ใน​ก๋าน​ประชุม​นั้น​มี​อันนาส​เซิ่ง​เป๋น​มหา​ปุโรหิต คายาฟาส ยอห์น อเล็กซานเดอร์ กับ​ญาติ​ป้อจาย​คน​อื่นๆ ของ​มหา​ปุโรหิต 7คน​หมู่​นั้น​สั่ง​หื้อ​เปโตร​กับ​ยอห์น​มา​ยืน​อยู่​ส่อง​หน้า​หมู่​เขา แล้ว​ถาม​ว่า “เจ้า​ตึง​สอง​มี​อำนาจ​อะหยัง​มา​เยียะ​จาอี้ กาว่า​ใจ๊​สิทธิ​อำนาจ​ของ​ใผ”

8เวลา​นั้น​เปโตร​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​ตอบ​หมู่​เขา​ไป​ว่า “ต้าน​ผู้​นำ​ของ​จ้าด​เฮา หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ตังหลาย 9วันนี้​หมู่​ต้าน​มา​สอบสวน​สิ่ง​ดีๆ ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​หื้อ​กับ​คน​ง่อย​นี้ ใค่​ฮู้​ก๋า​ว่า​เขา​หาย​ง่อย​ได้​จาใด 10ก็​หื้อ​หมู่​ต้าน​กับ​จาว​อิสราเอล​ตังหลาย​ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า ป้อจาย​คน​ตี้​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​ต้าน​ตังหลาย หาย​เป๋น​ปกติ​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเยซู​คริสต์​จาว​นาซาเร็ธ คน​ตี้​หมู่​ต้าน​เอา​ไป​เขิง​ไว้​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จ๋น​ต๋าย แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 11พระคัมภีร์​เกย​เขียน​ไว้​ว่า พระองค์​เป๋น

‘ศิลา​ตี้​สล่า​อย่าง​หมู่​ต้าน​เอา​ขว้าง​ไป​แล้ว

ป๋ากฏ​ว่า​เป๋น​ศิลามุมเอก

12นอกจาก​พระเยซู​แล้ว ก็​บ่มี​ใผ​จ้วย​หมู่​เฮา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้ ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​คน​ใด​ใน​โลก​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​เป๋น​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​สำหรับ​หมู่​เฮา”

13หมู่​เขา​งืด​ขนาด​เมื่อ​หัน​เปโตร​กับ​ยอห์น​ก้า​อู้​บ่กั๋ว​ใผ สอง​คน​นี้​เป๋น​คน​บ่ได้​ฮับ​ก๋าน​ศึกษา​กับ​บ่เก่ง​ด้าน​ใด​ด้าน​นึ่ง แต่​จ๋ำ​ได้​ว่า​เปโตร​กับ​ยอห์น​เกย​อยู่​กับ​พระเยซู​มา​ก่อน 14แต่​หมู่​เขา​อู้​อะหยัง​บ่ได้ ย้อน​ว่า​หัน​ป้อจาย​ง่อย​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​จ๋น​หาย​ดี ยืน​แหมะ​เปโตร​ตึง​ยอห์น 15หมู่​เขา​ก็​สั่ง​หื้อ​เปโตร​กับ​ยอห์น​ออก​ไป​จาก​ตี้​ประชุม​สภา​แซนเฮดริน​ก่อน แล้ว​ก็​เปิ็กษา​กั๋น​ว่า 16“หมู่​เฮา​จะ​เอา​จาใด​กับ​สอง​คน​นี้​ดี​หา ย้อน​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​สอง​คน​นี้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​ยิ่งใหญ่ หมู่​เฮา​จะ​บ่ยอมฮับ​ก็​บ่ได้ 17แต่​เปื้อ​บ่หื้อ​เรื่อง​นี้​แพ่​ไป​เข้า​หู​ใผ หมู่​เฮา​ต้อง​ขู่​ว่า​บ่หื้อ​อู้​ใน​นาม​พระเยซู​กับ​ใผ​คน​ใด​แหม​เน่อ”

18จาก​นั้น​หมู่​เขา​ก็​ฮ้อง​เปโตร​กับ​ยอห์น​เข้า​มา แล้ว​สั่ง​ว่า “ห้าม​อู้​กาว่า​สั่ง​สอน​อะหยัง​เกี่ยวกับ​พระเยซู​แหม​ซ้ำ​เน่อ” 19แต่​เปโตร​กับ​ยอห์น​ตอบ​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ตัดสิน​เอา​คน​เดียว​เต๊อะ พระเจ้า​หื้อ​หมู่​เฮา​เจื้อฟัง​ต้าน​ตังหลาย​แตน​ตี้​จะ​เจื้อฟัง​พระองค์​กา 20หมู่​เฮา​ตึง​อด​บ่ได้​ตี้​จะ​อู้​ใน​สิ่ง​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​ฮู้​ได้​หัน”

21หมู่​เขา​ก็​ขู่​เปโตร​กับ​ยอห์น​แหม แล้ว​ปล่อย​ตึง​สอง​ไป​บ่ฮู้​จะ​ลง​โต้ษ​จาใด​ดี ย้อน​คน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า​ใน​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​นั้น 22เป๋น​เรื่อง​อัศจ๋รรย์​แต๊ๆ ตี้​ป้อจาย​เป๋น​ง่อย​ตั้งแต่​เกิด แล้ว​บ่าเดี่ยวนี้​อายุ​ได้​สี่​สิบ​ป๋าย​เตียว​ได้​ดวากๆ

กำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ตี้​เจื้อ​ศรัทธา

23เมื่อ​หมู่​เขา​ปล่อย​เปโตร​กับ​ยอห์น​แล้ว ตึง​สอง​คน​ก็​ปิ๊ก​ไป​หา​หมู่​ผู้เจื้อ เล่า​เรื่อง​ตึงหมด​ตึงเสี้ยง​ตี้​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ได้​อู้​ได้​ว่า​หื้อ​หมู่​เขา 24เมื่อ​หมู่​ผู้เจื้อ​ได้ยิน​จาอั้น ก็​ปา​กั๋น​ฮ่วมใจ๋​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​พร้อม​เดียว​กั๋น​ว่า “ข้า​แต่​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​สูง​สุด พระองค์​เป๋น​ผู้​สร้าง​ตึง​ต๊องฟ้า​ตึง​โลก​ตึง​ทะเล​กับ​ซะป๊ะ​ตังมวล​ตี้​อยู่​ใน​สถาน​ตี้​หมู่​นี้ 25เมิน​มา​แล้ว​พระองค์​ได้​อู้​ไว้​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ผ่าน​ปาก​กษัตริย์​ดาวิด​ผู้​ฮับใจ๊​พระองค์​ตี้​เป๋น​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เฮา​ว่า

‘เป๋น​จาใด​คน​ต่างจ้าด​ปา​กั๋น​โขด

ตึง​วางแผน​ต่อต้าน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

แต่​จะ​บ่ได้​ผล

26หมู่​กษัตริย์​ต่างๆ ใน​โลก​ก็​ปา​กั๋น​เกียม​ตี้​จะ​สู้

หมู่​ผู้​ปกครอง​ก็​มา​ฮ่วม​กั๋น​ต่อต้าน

องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​กับ​พระคริสต์

27แล้ว​กำ​ทำนาย​นี้​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ก็​เกิด​ขึ้น​แต๊​ใน​เมือง​นี้ ย้อน​กษัตริย์​เฮโรด​ตึง​ปอนทิอัส ปีลาต​เจ้าเมือง กับ​คน​ต่างจ้าด​กับ​จาว​อิสราเอล ได้​ปา​กั๋น​ต่อต้าน​พระเยซู​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์ ผู้​ตี้​พระองค์​เจิม​ไว้​เป๋น​พระคริสต์ 28สิ่ง​ตังมวล​ตี้​เขา​ตังหลาย​หมู่​นั้น​ได้​เยียะ​ก็​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​ตี้​พระองค์​ก๋ำหนด​ไว้​ตั้งแต่​เมิน​แล้ว 29บ่าเดี่ยวนี้​ขอ​พระองค์​โผด​ฟัง​กำ​ขู่​ของ​เขา​หมู่​นั้น ขอ​จ้วย​หมู่​เฮา​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​มี​ใจ๋​บ่กั๋ว​ใผ​ตี้​จะ​บอก​เล่า​ถ้อยกำ​ของ​พระองค์​น่อย​เต๊อะ 30ขอ​หื้อ​พระองค์​แสดง​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จะ​ฮักษา​คน​ป่วย กับ​เยียะ​หมายสำคัญ​ตึง​ปาฏิหาริย์ ผ่าน​ตาง​พระเยซู​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์”

31เมื่อ​หมู่​ผู้เจื้อ​อธิษฐาน​สุด​แล้ว พระเจ้า​ก็​เยียะ​หื้อ​ตี้​เขา​จุมนุม​กั๋น​นั้น​สนั่น​หวั่นไหว หมู่​เขา​ก็​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ แล้ว​ได้​บอก​เล่า​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ

ผู้เจื้อ​แบ่งปั๋น​กั๋น

32ผู้เจื้อ​ตังหลาย​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น ตึง​กึ๊ด​ว่า​สิ่ง​ของ​ตี้​มี​อยู่​นั้น​บ่มี​ใผ​บอก​ว่า​เป๋น​ของ​ตั๋วเก่า ถือ​ว่า​เป๋น​ก๋องก๋าง ก็​ปั๋น​กั๋น​กิ๋น​ปั๋น​กั๋น​ใจ๊​กู้​คน 33หมู่​อัครทูต​ได้​อู้​อย่าง​มี​อำนาจ เป๋น​พยาน​เรื่อง​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​พระเจ้า​ก็​ปั๋นปอน​หมู่​เขา​กู้​คู่​กู้​คน​นัก​ขนาด 34บ่มี​ใผ​ใน​หมู่​เขา​ตี้​ตุ๊กยาก​กั้นอยาก​อะหยัง​เลย ย้อน​ว่า​คน​ตี้​มี​ตี้ดิน​กาว่า​บ้าน​เฮือน​ก็​ขาย​เหีย 35แล้ว​ก็​เอา​สตางค์​มา​มอบ​หื้อ​อัครทูต​เอา​ไป​แจก​คน​ตี้​มี​ความ​จ๋ำเป๋น

36เหมือน​กับ​ตั๋วอย่าง​ของ​โยเซฟ​คน​ตี้​หมู่​อัครทูต​ฮ้อง​ว่า​บารนาบัส (​หมายเถิง คน​ตี้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​) เป๋น​จาว​เลวี เขา​เกิด​ตี้​เกาะ​ไซปรัส 37โยเซฟ​ขาย​ตี้​นา​ของ​ตั๋ว แล้ว​ก็​เอา​สตางค์​ตี้​ได้​มา​นั้น​หื้อ​กับ​หมู่​อัครทูต