Foirm chuardtha

Mark 6:50

50la vuhula egite tomi hiloa mai ele, egite taga pepeho.

Eala moli e Iesus goio vikara soio tegiteu, eia veia giteu mago “Umala amuto ge taga, amuto ge vagari, ale eau molie.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index