Foirm chuardtha

Mark 15

Egiteu tutuale Iesus soio te Pailat

(Matiu 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Ioanes 18:28-38)

1Tio hagolo mamaga mai galigeli te la kavikoki bisi, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo legiteu e ururu, me egiteu tai la tahalo la mari, me egiteu a kansel tegiteu e Iuda tai, egite tomi ele goio viputumuli muga e Iesus, veia ge vimagiria te la vigagiala oio te Pailat. Tio egite goio kisia, egite tatea soio, egite goio tutua soio te Pailat.

2E Pailat goio tahia mago “Mave, eme la uru giteu e Iuda, ia?”

Goio, e Iesus koliala mago “Ee, eia mai moli ale eme veitiale.”

3Tio, egite la mulugaluga tegiteu e pris hiliti, egite ubi le Iesus la merera usu. 4Tiele e Pailat goio tahi loua mago “Eme la kiloli la merera isa ouka, ia? Hiloa, egite ubibi leme la merera usu!”

5Eala moli e Iesus kamati koli lou isa la merera, me e Pailat eia gabutatala papai lou ovolale.

E Pailat baha egiteu veia egite ge katu tola e Iesus te la tauvalautu

(Matiu 27:15-26; Luk 23:13-25; Ioanes 18:39–19:16)

6Tio, te la pougolu La Ilali La Poloselela, te la leavalavala tomi, e Pailat ge lube isasa la tahalo ale egiteu e Rom kapi roboa. La valalua ge toi isa la tahalo ale egite masagea, tio e Pailat ge lubea giteu. 7Tio te la leavala alele, la tahalo isasa pou te la luma la kilisi, la isala e Barabas. E Barabas mite me la valalua isahari, egite pala vahiliti la vaubila soio te gavman, egite bili peho isahari la valalua, e gavman kapi robo egiteu. 8Tio la valalua me hatavivile usu, egite hiliti tavu e Pailat, egite kakea veia eia ge igo loua mai ale pala eia igigoa, veia eia ge lubea giteu isasa la tahalo ale pou te la luma la kilisi.

9Goio, e Pailat koli la merera tegiteu mago “Soioge amuto masagea veia eau ge lubea mutou la uru mutou e Iuda, ia?” 10La vuhula eia rovia veia egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, la tia giteu kamati taritigiale Iesus, me oio vola egite tutuala somai tetala. 11Eala moli egite la mulugaluga tegiteu e pris karasuku la valalua me hatavivile veia egite ge kaka e Pailat veia eia ge lubea giteu e Barabas.

12Tio, e Pailat goio vei rivu loua giteu mago “Me mave te la tahalo ale amuto toia veia eia la uru mutou e Iuda?”

13Goio, egite tola vagari soata mago “Katu tolea te la tauvalautu.”

14E Pailat loloa mai ele, eia goio tahi egiteu mago “Ilava? Eia igo la iruru ale mave?”

Eala moli egite goio tola vagari sesele lou soata, egite karasuku pepehoa mago “Katu tolea te la tauvalautu.”

15Goio, e Pailat masagea veia ge igo gogoma moli egiteu, eia kama masaga egite ge igo totoloa, eala eia goio lubea giteu e Barabas ele. Tio eia goio piligi e Iesus soio tegiteu la valalua la vaubila veia egite ge kumamasi vulo mugea, veia egite ge katu tolea oata te la tauvalautu.

La valalua la vaubila lege vahi e Iesus

(Matiu 27:27-31; Ioanes 19:2-3)

16La tete la valalua la vaubila, egite goio puli e Iesus soilo te la bigomu te gavman, egite baha tavu muga e tabarabara giteu tomi veia egite ge goio ge lege vahi e Iesus. 17Egite goio vikai le Iesus la kairobola ale magesegese, egite viri e dahe, egite igo isa e vevea ovola, egite goio taua oata te la gamala. 18Egite vaisale gologolo molia mago “Taritigi sesele! Eme la uru giteu e Iuda!” 19Goio egite kumamasi la gamala la viro, egite kavurasi volu taia. Egite goio toto tulu otalo, egite togo golo molia mai ele. 20Egite lege vahia kaluvu, egite goio kai taro leia la kairobola ale magesegese, egite goio vikai lou leia la kairobola tetala, egite goio tatea sogala veia egite ge goio ge katu tolea oata te la tauvalautu.

Egite katu tola e Iesus oata te la tauvalautu

(Matiu 27:32-44; Luk 23:26-43; Ioanes 19:17-27)

21La tahalo isasa, la isala e Saimon, eia loio tatuga veia ge goluma e Ierusalem. La tahalole eia loio la mautu e Kirene, eia e tamale Aleksanda me Rupas. Goma egite la valalua la vaubila goio veiale Saimon ele mago “Eme ge bole la tauvalautu te Iesus.” 22Egite goio puli e Iesus soio te la popoiti isa bisi, egite toila e Golgota. Me la masova la mererale eia maie: La gama la tahalo. 23Egiteu isahari ale malelei ele, egite veia ge abiale Iesus la lalu la vaen bakisi ale egite vuloa vikapopo me la marasin ale ge suli la iligiligi tetala, eala moli e Iesus toua. 24Goio egite katu tolea oata te la tauvalautu. Egite la valalua la vaubila abi la kairobola me la lavalava tomi tetala, egite goio vipigi vulo la satu veia ere ge balava la kulikuli ale mave ale mave.

25Tio, ale la mata la haro ualasiu te la kavikoki ale egite vagoata e Iesus ovola. 26Oata te la gama la tauvalautu, egite kekesi la iruru ale egite veia eia igoa, egite kekesi la merera maie: ALE LA MULUGALUGA TEGITEU E IUDA. 27Oio la balile Iesus egite vagoata tai egirua taho lua la tahalo la pakalila, isa te gata, me isa lou te meru.[ 28Me oio volale la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia puru seseleti, ale eia veia maie: Egite ge veia eia la tahalo la iruru.] 29Me egiteu ale polo te la gauru, egite goio timuroro, egite lugu la gama giteu, egite vilea mago “Eme veia eme ge lobe la luma la lotu ale uru, veia ge tigi halaba loua la haro ge itolu moli, 30ioge, taritigi pepeho veia eme ge suli rivu lou eme gageie, eme ge gotalo taro la tauvalautu ele!”

31Goio, egite la mulugaluga tegiteu e pris vikapopo legiteu la tahalo la mari, egite lege vahia, egite vitahi baololi legiteu mago “Eia suli egiteu ale isapolo, eala moli eia kama koramulia ge suli rivu lou eia! 32Taritigi veia la uru gatou e Iuda ge gotalo taro la tauvalautu ele. Mai eia ge igo mai ele, etato ge rovia veia eia e Kraist sesele, la bilalaha te La Uru.” Me egira taho lua ale egite vagoata egirua vikapopo le Iesus, egira vile gegeru taia.

E Iesus peho

(Matiu 27:45-56; Luk 23:44-49; Ioanes 19:28-30)

33La haro hugutolatia, la maligoma uru goio sibitala, eia pigi robo la babaa tomi, kara te la mata la haro itolu te la maulavi. 34Tio te la mata la haro itolu ele, e Iesus goio robe vagari oata mago “Eloi Eloi lama sabaktani?” La masova la mererale eia maie: La Uru taku, La Uru taku, ilava eme hele taroau?

35Tio egiteu isahari ale oio magirigiri, egite goio vei mago “Hiloa ge! Eia tatola e Lias!”

36Goio, la tahalo isa hari loio, eia abi la pagolu, eia saho la vaen ale ama ovola, eia goio vituria soata te la harele Iesus veia eia ge liua. Goio la tahalole vei mago “Mala, etato ge pou muga, etato ge hilo gabutoa veia e Lias ge guvi ge abi taroa sotalo, ka ouka.”

37Eala moli e Iesus goio tovosugu, eia goio peho.

38Tio, la kulikuli ale uru, ale egiteu e Iuda rara valautu robo la ilo la luma la lotu uru ovola, eia masile loata kara otalo. 39Tio la mulugaluga tegiteu la tete la valalua la vaubila, eia magiri lago roborobo e Iesus, eia hilo e Iesus pehoti, eia goio vei mago “Sesele viruru, la tahalo ale, eia e Latu La Tahalo Uru.”

40Egiteu e hatavivile isahari tai oio magiri malau bakisi loio, egite maleleia. Egiteulae e Salome, e Maria Magdala, me taola tai e Maria ale tilale Ioses me Iakob ale bisi, isahari lou tai oio tegiteu. 41Ale pala e Iesus soloio e Galilea, egiteu e hatavivile alele tilimulimulia, egite susulia. Egiteu e hatavivile usu tai oio, ale pala egite me Iesus vitilimuli somai e Ierusalem.

Egite ulai e Iesus

(Matiu 27:57-61; Luk 23:50-56; Ioanes 19:38-42)

42-43La paga maulaviti, e Iosep la tau Arimatea eia goio te Pailat. E Iosep ele, eia e kansel isa uru tegiteu e Iuda, eia la tahalo isasa la valalua me hatavivile togoa, me eia tai pou tali la haro ale la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ge guvi. Tio e Iosep goilo te Pailat, eia kama gabutatala la tilaga, eia goio kaka e Pailat la pilehole Iesus. La vuhula galigeli la haro tabu, me eia kama taritigi te la gabutatalala tegiteu e Iuda veia la pileho la tahalo ge tili oata te la tauvalautu te la haro tabu. 44E Pailat loloa mai ele veia e Iesus pehoti, eia karutu, la vuhula eia kama tabaa. Goma eia baha tavu la mulugaluga tegiteu la valalua la vaubila, eia goio tahia mago “E Iesus peho seseleti, ka souka?” 45Tio la mulugaluga goio veiala veia e Iesus peho seseleti, e Pailat loloa mai ele, eia goio veiale Iosep mago “Taritigi, eme ge abi la pilehole Iesus.” 46Tio e Iosep goio loto la kulikuli ale kakea, eia goio vagotalo la pilehole Iesus, eia avula la kulikuli ele, eia goio vagoiloa te la lulu isa uru ale egite oli raragitia te la vai la maitete veia ge ulai la pileho oilo vola. La valalua te Iosep goio buli la uati isa uru makapipila, egite goio tau robo la mata la liba ovola. 47Eala moli e Maria Magdala, egira me taola ale e tilale Ioses, egira oio magirigiri, egira lago robo la liba tetalao.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index