Foirm chuardtha

Luk 9

E Iesus baha egiteu la valalua la vimari tetala soio te la igogolu

(Matiu 10:5-15; Mark 6:7-13)

1E Iesus goio tola vikapopo egiteu la valalua la vimari tetala ale savulusa gete lua, eia abia giteu la vagagarila tetala veia egite ge koramulia ge kumuli taro la hituhitu, ge vimahuli tai egiteu ale lalea. 2Eia viteteli egiteu mai ele kaluvu, eia goio baha egiteu soio veia egite ge valolo oio te la maututula te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, veia egite ge vimahuli tai egiteu ale lalea. 3Eia veia giteu mago “Te la tuluga tamutou, amuto umala ge tamamasi isasa la paga. La toho umala, la kela umala, la ilali umala, la uati umala, la lavalava ilua tai ge umala. 4Mai amuto ge pou te la luma isasa, amuto ge pou tola moli kara ale amuto ge tuga lou. 5Mai la valalua me hatavivile kama ge rara tavu amutou, mai amuto ge tatugati, amuto ge kuvali taro la magasa te la vaha mutou, eia ge mai la irovilala soio tegiteu veia egite touti la merera te La Uru.” 6Tio, egite lolo la merera te Iesus mai ele kaluvu, egite goio valolo tatuga te la maututula tomi, egite vimahuli tai egiteu ale lalea.

E Herod vagari veia eia ge hilo e Iesus

(Matiu 14:1-12; Mark 6:14-29)

7E Herod, la mulugaluga tegiteu e Galilea, eia lolo la igogolu tomi ale e Iesus igigoa, eia marapa ovola, la vuhula la valalua isahari toi e Iesus veia eia e Ioanes, la tahalo la vuluhi, eia mahuli rivuti lou, 8me egiteu isahari lou, egite veia la bilalaha ale uru e Lias eia sibitalati, me isahari egite veia la bilalaha isasa tegite ururu eia mahuli rivuti lou. 9Eala moli e Herod eia vikara mago “E Ioanes, eau barautu taroti la lohola, eia pehoti. Ale ere tahaloti lou ele?” Tio eia gabutatala papai mai ele, eia vagari veia ge baha tavu e Iesus veia ge hiloa.

E Iesus vaali egiteu la valalua savulu salatu lima

(Matiu 14:13-21; Mark 6:30-44; Ioanes 6:1-14)

10Egiteu la bilalaha te Iesus valolo tatuga soio la maututula kaluvu, egite goio beu loua soio te Iesus, egite gilemuliala la igogolu tegiteu. Eia goio puli moli egiteu sekela soio, egite goio pou hagagavi la mautu bisi e Betsaida. 11Eala moli egite la valalua me hatavivile loloa mai ele veia e Iesus oio, egite goio mulimulia soio la mautu ele. Eia goio laharoa giteu, eia valolo egiteu te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia vimahuli tai egiteu ale lalea.

12La paga mata roroviti, egiteu la valalua la vimari te Iesus ale savulusa gete lua, egite goio tetala, egite veiala mago “Eme ge baha taro egiteu, egite ge paa mulia giteu la ilali oio te la maututula, egite ge paa muli taia giteu la luma ale egite ge mavuta ovola, la vuhula egite mulimuliti etatou somai la gale ale la valalua ouka ovola.”

13Eala moli e Iesus veia giteu mago “Amuto ge abia giteu la ilali.”

Eala moli egite koliala mago “Amite la bret ilima moli, me la ia ilua. Eme masagea veia amite ge goio ge loto la ilali ale koramuli egite tomi?” 14Egite veiala mai ele, me la giligi giteu la valalua tomi mai salatu savulu lima.

Goio, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Amuto ge vipou egiteu, la malosu giteu ge mai ale savulu limalima.”

15Tio, egite goio igo molia mai ale e Iesus veia giteu, la valalua goio pou. 16E Iesus abi la bret ale ilimale, me la ia ale iluale, eia goio taga soata la mori, eia vei tataho La Uru te la ilali ale, eia goio tovia giteu, eia abia giteu la valalua tetala veia egite ge barere legiteu la valalua me hatavivile. 17Egite tomi ali maru, egite la valalua la vimari te Iesus goio tau vikapopo la makarakara giteu ale egite ali piligia, la kelakela makapipila ale egite tau vikapopo la makarakara giteu ovola, eia savulusa gete lua.

E Pita vikara matagaga le Iesus veia eia e Kraist

(Matiu 16:13-19; Mark 8:27-29)

18La haro isa, e Iesus pou sekela moli te la kilaka, egiteu la valalua la vimari tetala goio tetala, eia tahi egiteu mago “La valalua me hatavivile, egite veia eau ere?”

19Tio, egite goio koli la tilahi tetala mago “Isahari veia eme e Ioanes, la tahalo la vuluhi, isahari lou veia eme e Lias, isahari tai egite veia eme la bilalaha isa tegite ururu ale mahuli rivuti lou.”

20Eala moli e Iesus goio tahi rivu lou egiteu mago “Me amutou tai, amuto veia eau ere?”

Tio, e Pita goio kolia soio tetala mago “Eme e Kraist, la tahalo ale La Tahalo Uru bahea veia ge vimahuli amiteu!”

E Iesus vikara matagaga veia eia ge peho, eia ge mahuli rivu lou

(Matiu 16:20-28; Mark 8:30–9:1)

21Eala moli e Iesus mera taro vagari egiteu veia egite umala ge veiale isa veia eia e Kraist. 22Eia goio veia giteu mago “E Latu La Tahalo, eia ge gabu muga la iligiligi, egiteu la ururu me egiteu la mulugaluga tegite pris me egiteu la tahalo la mari, egite tomi ele ge tahi taro eau, egite ge biliau, la haro itolu ge polo, La Tahalo Uru ge vimahuli rivu lou eau taro la pileho.”

23E Iesus veia giteu mai ele kaluvu, eia goio toi la vikarara la tilovo soio tegiteu te la tauvalautu tetala ale eia ge bolea, veia etato ge bole la iligiligi mai tai eia. Eia veia giteu mago “Mai isa masagea veia ge mulimuliau, eia ge piligi taro la mahulila tetala, eia ge bole la tauvalautu tetala mai eau, eia ge mulimuliau mai ele. 24Mai isa gabutatalea veia ge sau tola la mahulila tetala, tio la mahulila tetala ge kokovu taro leia. Eala moli mai isa veia eia ge piligi la mahulila tetala te la isagu, eau ge vimahulia. 25Mai eme ge tahola la vuliti tomi moli, eala moli la kalulumu sesele ge vilua, ale ge sulime mave? 26Mai isa ge mahela leau, eia ge mahela tai la merera taku, e Latu La Tahalo tai ge mahela tai leia te la tapasi la haro ale eia ge sibitala loata te la mori vikapopo me la matagaga tetala ale uru me vikapopo tai me la matagaga te Tamala ale uru me tegiteu la angelo ale maroka. 27Eau vei seselea mutou, isahari tamutou ale omai magirigiri, amuto kama ge peho hari, amuto ge hilo pala muga la merera te La Tahalo Uru te la pulolou la matagagala tetala, eia ge puru omai te la maututula.”

La vovole Iesus eia vuvulo

(Matiu 17:1-8; Mark 9:2-8)

28E Iesus vimari egiteu kaluvu, soioge la haro iualu poloti, eia goio puli e Pita, e Ioanes, e Iakob soata te la gove veia eia ge pou, ge kaka. 29Eia goio pou te la kilaka, la tirarola vulo sapolo, la lavalava tetala eia sasima pepeho sesele. 30Oio moli ovola egira taho lua sibitala, e Moses mira me Lias, egiteu vikara me Iesus, 31egira visibitala vikapopo me la matagaga te La Uru. Egite vikara muli la pileho te Iesus ale egite ge bilia 32oio e Ierusalem, mai la tilau te La Uru soio tetala. E Pita miteu pehoti la mavutala, eala moli egite goio hagolo, egite hilo la matagaga uru tetala, egite hilo tai egirua taho lua magirigiri te la balila. 33Egira goio hiliti tataroti e Iesus, e Pita veiala mago “Tahalo Uru taritigi pepeho etala omai pouti. Taritigi amite ge tigi itolu la kale, isa ge taume, isa ge te Moses, isa ge te Lias.” (Eala moli e maura vikara bulalahu moli, eia kama rovi la masova la merera ale eia veveiale.)

34E Pita so vikarakara, la tuluvu la mori loio pigi robo egiteu, egite taga. 35La golule isa loata te la mori, eia veia maie “Ale e Latugu la riau eau bahatia somai, amuto ge loloa.” 36Eia vikara kaluvu mai ele, egite goio hiloa veia e Iesus sekela moliti oio popou. Egite kamati vikara, egite makovu moli, kara mulimulito egite kama veipala egiteu ale taho tolu ele, ale egite hilo egiteu.

E Iesus kumuli taro la hitu ale kama kokora loilo te guliliki isa bisi

(Matiu 17:14-18; Mark 9:14-27)

37Mai galigeli, e Iesus me egiteu taho tolu e Pita, e Iakob, e Ioanes egite hiliti loata la gove ale egite popou oata ovola, egite gotalo, la valalua me hatavivile mapaiti oio, egite goio polo lalaha e Iesus. 38La tahalo isasa hiliti kabili tegiteu la valalua me hatavivile, eia goio tola e Iesus mago “Tahalo Uru, eme ge gomai hilo e latugu. Eme ge gogoau, eau e latugu isa moli sekela, isa oukati lou. 39La hitu ale kama kokora eia lao bibibia. Mai eia ge laoa, la vovola ge malugu lalahu, eia ge vikarutu moli la kakurahala, la kaputela ge papara. La haroharo usu eia igigo molia mai ele, eia igo gegeru seselea. 40Eau kaka egiteu la valalua taume veia egite ge kumuli taroa, egite kama koramulia.”

41Goio, e Iesus loloa mai ele, eia vei rivu louala mago “A ka, amutou la tuvu la valalua ale igoie, amuto kama gabu tikumu bakisi la vagagari La Uru, amuto kama kokora gologolo. Eau pou tabaa agi seseleti omai tamutou. Gaisa eau ge tuga taro amutou? Eme puli e latumu somai taku.”

42Tio la tahalo goio ga puli e latula soio te Iesus, eala moli la hitu goio lao loua, eia pigia sotalo la magasa, eia padedeko. Eala moli e Iesus igo totolo pepeho la hitu ele, eia goio hele taro e guliliki ele, eia goio posa tahalotio, e Iesus goio puli rivu louale tamala. 43Egiteu la valalua me hatavivile tomi hiloa, egite karutu sesele la vagagarila ale isapolo te La Tahalo Uru e Iesus veipalatia.

La vailua la veimatagagala te Iesus te la pileho tetala

(Matiu 17:22-23; Mark 9:30-32)

44La valalua me hatavivile, egite so gabutala papapai legiteu la golu la karutula e Iesus igotia kabili tegiteu ele, eia goio veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Amuto ge laba gele tavu tigi la merera taku ale eau ge veia mutou. Egite la valalua la gima ge lao tola e Latu La Tahalo, egite ge lapuau soio te la vigagiala, eau ge magiri te la viputumulila tegiteu la valalua la vovo.” 45Eia veia giteu mai ele, eala moli egite kama rovi tigi la masova la merera tetala, la masovala eia goio kokovu taro legiteu, eala egite kama koramulia ge rovia. Eala moli egite mahela le Iesus, egite kama masagea veia ge tahi rivu loua ovola.

Ere tahalo sesele ge muga?

(Matiu 18:1-5; Mark 9:33-37; Luk 22:24-30)

46Egiteu la valalua la vimari te Iesus, egite vaigo totolo rivu legiteu veia ere tegiteu ge muga egite. 47Eala moli e Iesus, eia roviti la gabutatalala tegiteu, eia goio puli e guliliki isa bisi, eia vimagiria te la balila, 48eia goio veia giteu mago “Mai la tahalo uka la tavile eia ge suli e guliliki isa bisi mai ale, eia mai ale suli tai eau, me mai isa ge suliau, eia mai ale suli tai La Uru ale baheau somai. La tahalo ale bisi tamutou tomi, eia ge uru sesele tamutou.

Mai isasa kama gima etatou, eia mai ale suli moli etato

(Mark 9:38-40)

49Eala moli e Ioanes goio koli la merera soio te Iesus maie mago “Tahalo Uru, amite hilo la tahalo isasa, eia kumuli tataro la hituhitu me la isamu, eala moli eia kama oilo tegatou, eala amite magiri roboa.”

50Goio, e Iesus baoli rivuala soio mago “Umala amuto ge magiri roboa mai ele. Mai isasa kama gima etatou, eia mai ale suli moli etato.”

La valalua e Sameria pitaro gale e Iesus

51La imamala hagagaviti ale La Tahalo Uru ge puli rivu e Iesus soata tetala, e Iesus vagari veia eia ge goata pala muga e Ierusalem, eia goio sokoti la tulugao. 52Eia goio baha pala mamuga egiteu la bilalaha tetala isahari veia egite ge mamuga tetala te la gauru, egite ge raragi pala muga leia la luma ale eia ge mavuta paposa oio vola te la tuluga tetala. Egite polo te la gale e Sameria, egiteu la bilalaha mamuga soio te la mautu isasa veia egite ge raragi tali e Iesus oio vola. 53Eala moli la valalua la mautu alele, egite kama masagea veia e Iesus ge pou tegiteu, la vuhula eia matagagati tegiteu veia e Iesus ge goio e Ierusalem, me egiteu e Sameria touti la lotu tegite Iuda sesele oio e Ierusalem. 54Goio, e Iakob me Ioanes, egira loloa mai ele veia egite touti e Iesus, egira goio tahi e Iesus mago “Tahalo Uru, mave, eme masagea veia amila ge tola La Uru veia eia ge pigi la havi loata te la mori, ge selu taro egiteu, ia?” 55Eala moli e Iesus vulo gele soio tegirua, eia igo totoloti egiruao. 56Tio egite tomi goio hiliti polo, egite goio la mautu isapolo, egite goio pouti ovolao.

Egiteu isahari ale masagea ge mulimuli e Iesus

(Matiu 8:19-22)

57E Iesus me la valalua la vimari tetala, egite tatuga te la gauru, la tahalo isa loio, eia veiale Iesus mago “Eau ge mulimulime soio te la galegale tomi ale eme ge goio vola.”

58Eala moli e Iesus goio baoli rivu louala mago “Egiteu la paia hou, la muli giteu oio te la hova la obobu. Egiteu la malumalu tai, la loa giteu isasasa oio, eala moli eau e Latu La Tahalo, eau la muligu ouka ale eau ge mavuta oio vola.”

59Goio, la tahalo isa lou loio, e Iesus veiala mago “Eme ge mulimuliau.”

Eala moli eia veiale Iesus mago “Eau ge pou tali muga e tete ge peho, eau ge ulai mugea, tio eau ge mulimulime.”

60Eala moli e Iesus goio koli rivuala soio mago “Korati ele. Egiteu ale so popou la maligoma, egite mai ale pehoti. Egiteu ele ge mai ale ulai rivu lou la pileleho giteu ele. Taritigi eme ge veipala moli la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.”

61Goio, la tahalo isa lou loio mago “Tahalo Uru, eau ge mulimulime, eala moli eme ge abiagu la baa veia eau ge goio muga tegiteu e valaluagu, eau ge tataro pala muga egiteu.”

62Eala moli e Iesus veiala mago “Mai isa sauti la igogolu te La Uru, eala moli eia gabutatala rivurivu lou, eia kamati koramulia veia ge pou te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index