Foirm chuardtha

Luk 19

E Sakias poga e Iesus

1E Iesus miteu guvi oio e Ieriko, eia veia ge polo moli la mautu ale, veia ge sele molia. 2Tio la tahalo isa oio te la mautu ele, la isala e Sakias, eia la mulugaluga isa tegiteu la tahalo la ilabi la takes, eia la tahalo la vuliti tai. 3Eia masaga pepehoa veia ge hilo e Iesus, eala moli la valalua me hatavivile vivi robo e Iesus, me e maurale, eia la tahalo isa boto agi, eia kama koramulia ge hilo e Iesus. 4Tio eia goio hari mamuga, eia goio sae te la obu isa uru veia ge hilo e Iesus ale eia ge polo. 5E Iesus tatuga goio karati la vuhu la obu ele, eia magiri goio taga soata, eia hiloa, eia goio veiala mago “Sakias, eme ge sivo muga, eau ge pou oio la luma taume gageie.” 6Tio e Sakias loloa mai ele, eia goio sivo hari moli sotalo, eia goio rara tavu e Iesus, eia sagege pepeho.

7Eala moli egite la valalua goio hiloa mai ele, egite goio vikara kukumuale Iesus maie mago “Ge, la tahalo ale ge vipou tomi me la tahalo la iruru, ia?”

8Eala moli e Sakias goio magiri, eia veiale Iesus mago “Tahalo Uru, hiloa, gageie eau ge lele lua la golugolu tomi taku, la uati tomi taku tai, la galela isale eau ge sugu taroa giteu la valalua ale pou la savelela. Mai la tahalo isa ge oio ale eau pala tutugoloa te la ilabi la takes, eau ge koli rivua soio tetala ge vaka vaa la uati tetalale.”

9Tio, e Iesus goio lolotia mai ele, eia goio vikara maie mago “Gageie moli La Tahalo Uru ge vimahuli egiteu la karakara tomi te Sakias. La vuhula, la tahalo ale, eia tai isa e tubule Abraham. 10Eau, e Latu La Tahalo, la igogolu taku moli veia eau ge gomai veia ge paa muli egiteu ale ruruti, ge vimahuli rivu lou egiteu.”

La vikarara la tilovo tegiteu la bilalaha savulu sasa

(Matiu 25:14-30)

11Egite la valalua me hatavivile lolo la vikararala te Iesus, egite hiloa veia eia hagagaviti oio la mautu e Ierusalem, egite veia eia ge guvi oio vola, la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ge sibitala. 12E Iesus hiloa veia egite kama matagaga mai ele, eia goio vei loua giteu la vikarara la tilovo isa maie “La tahalo isa uru, eia masusulu veia ge goio la mautu isa malau, egite ge vaogea oio vola. 13Eia abia giteu la bilalaha tetala la uati mai la bari savulusa tegiteu isasasa, eia veia giteu mago ‘La uati ale, amuto ge igogolula kara te ale eau ge beu rivu loua somai, amuto ge vaurua.’ Tio eia goio tutu tolatia giteu mai ele, eia goio tuga.

14“Eala moli egiteu la valalua tetala vile seselea, egite baha la bilalaha isa mulimuli te la pokela veia ge veiala maie mago ‘Amite kamati masaga seseleme veia eme ge muga amiteu.’

15“Eala moli la uru goio moli te la mautu ale egite ge vaogea oio vola, egite vaoge seselea, egiteu la uru vaurua veia eia ge pou la mulugaluga sesele te la gale tetala. Mulimuli ovola, eia goio beua soio tegiteu la valalua tetala, eia goio baha tavu egiteu la bilalaha tetala veia egite ge veiala la igogolu tegiteu ale egite igogolula te la uati tetalale.

16“Isa goio tetala, eia veiala mago ‘Tahalo uru, la bari la uati savulusa taume, eau visibitalatia mai la bari salatu sasa.’

17“Tio, eia veiala mago ‘Taritigi pepeho, eme la tahalo sesele. Eme baumuli tigiti la bari savulusati lou ele, tio eau ge vaurume, eme ge muga la mautu savulu sasa.’

18“Goio, ale isa lou goilo tetala, eia veiala mago ‘Tahalo uru, la bari la uati savulusa taume, eia sibitalati mai la bari savulu lima.’

19“Tio, la uru loloa mai ele, eia goio veiala mago ‘Taritigi, eme tai, eme ge baumuli la mautu ilima.’

20“Tio, goio la bilalaha isa lou goilo tetala, eia veiala mago ‘Tahalo uru, male, la bari la uati savulusa taume eialati loue, eau baumuli tatahoa, eau avu robola la kulikuli, eau sugu kokovu tatahoa. 21Eau tagame, la vuhula eau rovitia veia eme la tahalo isa ale hate tuu, eme kama igogolu, eme baha moli amiteu, amite lamolamo, galugalu, eala moli eme abi tomi la vavua la igogolu tamiteu, eme abi la uati uru taume ovola.’

22“Tio, la uru loloa mai ele, eia veiala mago ‘Eme la tahalo isa ale kama kokora pasi. La merera taume moli ge vitilo loume gageie. Eme matagagati veia eau la tahalo isa ale hate tuu, eau kama igogolu, eau baha moli amutou, amuto lamolamo, galugalu, eala moli eau abi tomi la vavua la igogolu tamutou, eau abi la uati uru taku ovola. 23Eme matagagati la vulovulogu mai ele, ilava sesele eme kama vahari la uati taku soio tegiteu la valalua la vibaumuli la uati, veia eau ge beua, eau ge abi rivu loua vikapopo la uati ilua ale ge sibitala loata ovola?’

24“Tio, eia veiala mai ele kaluvu, eia goio vulo gele tavu egiteu ale soio magirigiri ele, eia veia giteu mago ‘La bari savulusa tetalale, amuto ge abi taro leia, amuto ge abia la bilalaha ale sau tola la bari salatusa, eia ge taholea.’

25“Tio, egite goio koliala mago ‘Tahalo uru, la tahalo ale, eia taholati la uati ale uru, eme abi uru louala!’

26“Eala moli eia goio vei loua giteu mago ‘La tahalo ale tahola usu la vuliti taku, eau ge vauru loua soio tetala. Eala moli ale tahola moli ilua, eia ge tahola moli ale bakisi ele, me ale bakisi moli eia taholea, eau ge abi taro leia. 27Me egiteu ale gimeau veia eau umala ge la uru giteu, amuto ge puli egiteu somai taku, amuto ge bili egiteu omai te la lagugue.’”

E Iesus goilo la mautu e Ierusalem mai la mapala isasa

(Matiu 21:1-11; Mark 11:1-11; Ioanes 12:12-19)

28E Iesus gilemulia giteu la valalua me hatavivile mai ele kaluvu, eia goio tuga lou, goata e Ierusalem. 29Eia goio hagagavi la mautu ilua e Betpage me Betani, oio te la galele Ierusalem sesele, la mautu iluale oio hagagavi te la vai la gove ale egite toila e Oliva. Eia goio guvi te la mautu ilua bisisi ele, eia baha pala muga ilua tegite la valalua la vimari tetala, 30eia tutu tolea girua mago “Amula ge goio la mautu ale soiole, amula ge hilo isa e latule donki oiole, egite vuvu tolea soio te la obu, la tahalo isa souka pou lalai ovola. Amula ge lulu taroa ge tatea somai taku. 31Mai isa ge tahi amulua mago ‘Amula lulua veia ge vagovea?’ amula ge veia giteu mago ‘La Uru masagea.’”

32Tio, egira goio tuga moli, egira goio goluma la mautu, egira sivutia mai moli ale e Iesus veitia girua. 33Egira goio lulu e latule donki ele, egiteu ale taholea goio tahi egirua mago “Amula ge vagovea e donki bisi ele?”

34Tio, egira goio veia giteu mago “La Uru masagea.” 35Goio egira goio tuga moli, egira tata e latule donki ele soio te Iesus. Egite ava la lavalava tegiteu loata la pogala, egite goio vahiliti e Iesus, eia goio pagi sae soata ovola. 36E donki vituga molia mai ele, la valalua me hatavivile goio ava la lavalava tegiteu otalo te la gauru veia e Iesus ge polo tataho oata ovola.

37Egite goio guvi hagagavi seseleti la mautu e Ierusalem, egite goio te la gauru ale gotalo te la gove e Oliva, egiteu la valalua la vimari tetala, egite goio soko la vaisalela soata te La Tahalo Uru, egite sagege roboa te la igogolu tomi ale e Iesus igotia eia isapolo sesele, egite hilotia.

38Egite tola vagari maie mago

“La Tahalo Uru ge vibalava La Uru gatou

ale guvi omai mai la vagagari la isala.”

“Egiteu la angelo oata la mori ge vipuhi tigi tataho,

etato ge vaisale sesele La Tahalo Uru!”

39Eala moli egiteu e pariseo isahari ale magiri kabili tegiteu, egite veiale Iesus mago “Tahalo La Vimari! Eme ge mera taro egiteu la valalua la vimari taume ele, egite umala ge vigagia mai ele.”

40Eala moli e Iesus baoli rivua giteu mago “Eau veia mutou, mai egite ge makovu, egiteu la uatati ale otalo tabulibuli ele, egite ge koli egiteu, egite ge vaisale La Tahalo Uru, egite ge tola!”

E Iesus tali vurai e Ierusalem

41E Iesus goio guvi loata la varu la gove ale la gauru polo loata ovola gotalo e Ierusalem, eia goio pou, eia goio mata sotalo te la mautu e Ierusalem ele, eia tali vuraia, 42eia gabutatala rivu lou egiteu la valalua me hatavivile e Ierusalem ele, eia goio veia maie mago “Maura miteu, mai amuto ge matagaga, amuto ge sau tola tataho la vikara matagagala te La Uru ale ge vipou tataho amutou, amuto kamati ge hilo la ruruga. Eala moli amuto poke tarotia. 43La imamala mulimuli ge sibitala ale egite la gima tamutou ge tala tavu amutou, egite ge magiri robo la matapiro tomi, egite ge vaubi soio tamutou. 44Egite ge sulu sapa tomi amutou ele, isa tamutou kama ge mahuli utu. La uatati tomi tamutou ele la lumaluma tamutou ele ge vali loke taro tomi egiteu, egite ge pigi marapea. La vuhula amuto kama mata kilala tigi tavu la tilau te La Tahalo Uru, ale eia tautia veia ge vimahuli amutou ovola!”

E Iesus kumuli taro egiteu la tahalo la ilotoloto loilo la luma la lotu

(Matiu 21:12-17; Mark 11:15-19; Ioanes 2:13-22)

45E Iesus goio goluma la mautu uru e Ierusalem, eia goilo la luma la lotu, eia goio kumuli taro egiteu la valalua ale lotoloto oilo vola. 46Eia igo totolo egiteu mago “La Buk Tabu Ale Pala eia veipalatia maie ‘La luma taku, eia la luma la kilaka.’ Eala moli amuto vulotia, eia maiti la luma tegiteu la tahalo la pakalila ale egite pou kokokovu oilo vola.”

47E Iesus pou oio e Ierusalem, eia vimari egiteu la valalua me hatavivile oio te la luma la lotu te la haroharo tomi. Egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, egiteu tai la tahalo la mari, egiteu tai la ururu tomi tegiteu e Iuda, egite hate mamasi tavua, egite masaga seselea veia egite ge bilia, 48eala moli la gauru giteu ouka, la vuhula la valalua me hatavivile usu, egite laba gele tataho la vikararala tomi tetala, egite masaga pepehoa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index