Foirm chuardtha

Ioanes 9

E Iesus igo mata pulala la mata kea isasa

1Tio, goio, e Iesus tatugale, eia goma hilo la tahalo isasa, eia mata kea, e tilala pigoa la matala mata kea moli mai ele. 2Goma egite la valalua la vimari te Iesus goio tahia mago “Tahalo La Vimari, ere igo la iruru, la tahalo ale, uka e tamala me tilala, la vuhula e tilala taposea la matala mata keati mai ele?”

3Goma, e Iesus koli la tilahi tegiteu ele mago “Ale veia la tahalo aleie, uka e tamala me tilala igo la iruru, ouka, eia mai moli ele veia ge sile pala la igogolu te La Tahalo Uru oio te la tahalole. 4Ale igoie la matagaga taku bakisi soloio, etato ge igigo la igogolu te La Tahalo Uru, la vuhula sesela ale eia baheau somai eialale. Hagagaviti la maligoma ge sibitala lou, me etato tomi rovia veia mai la paga ge logoti, la valalua me hatavivile kati tuga tavu la igogolu. 5Mai ale eau so popou omai te la maututula, eau la matagaga te la maututula tomi ele.”

6Tio, eia vikara kaluvu moli mai ele, goma eia abi la magasa, goio eia kavurasi soio volao, eia bubutia te la mata la tahalole. 7Goio eia baha taro la tahalole mago “Hari, eme goio pupuru oio la vilelo la pupurula e Siloam.” Me la isa la lalu aleie, te la merera tegiteu la masovala maie “egite bahatime”. Tio eia goio pupurutio, ale eia ga beu rivua mai ele, la matala mata pulalatio.

8Tiele, egiteu la valalua la mautu tetala, me egiteu ale hililoa palao, ale eia kakaka egiteu la uatio, egite goio vitahi baololi moliti egiteu ele mago “Mave, ale soioge la tahalo moli ale popou kakaka la valalua me hatavivile la uati, ia?”

9Goma, egite vikau vulotilao, isahari tegiteu veveia maie mago “Meie, la tahalola moli ele.”

Eala moli isahari tegiteu mata pupupuhi louale, egite vei mago “Ouka, kama ge eiale, soioge isapolo, eala moli la taba la lagu girua ge isa moli ele.”

Eala moli la tahalo loio varutu molitia giteu ele mago “Me eau molie.”

10Goma, egite tahia mago “Me la matamu mata pulalati lou ele mave e?”

11Eia goio veia mulia giteu ele mago “Me la tahalo ale egite totoila e Iesuso, eia ato la magasa, me eia vivulo tomila la kaputela, eia goma bubua te la matague. Goio eia baheau soio la vilelo la pupurula, e Siloam, veia eau ge pupuru ovola, tio eau tuga soio, eau goio pupuru, eala la matagu mata pulalati loue, me eau rovi tomiti la golugolu tomi ale etato ale matagaga hililoa.”

12Goio, egite tahia mago “Me la tahalola oveiti?”

Eia koli loua giteu mago “Eau kama rovia.”

13Tio, egite puli e maura soio tegiteu e pariseo. 14Eala moli la haro alele, eia la haro tabu, ale e Iesus abi la pilika goio igo mata pulala la mata la tahalo ovolale. 15Goma egiteu e pariseo tahi loua mago “Me la matamu mata pulala mave e?”

Goio, eia vei muli loua giteu ele mago “Eia bubu la magasa la pilika oio te la matagu, eau goio vuhi taroa, eala la matagu mata pulalatie.”

16Tiele, egiteu e pariseo isahari loloa mai ele, egite goio vikara maie mago “La tahalo ale, La Tahalo Uru kama bahea somaie, la vuhula eia oio kama togo la haro tabu ge, ale eia vimahuli egiteu oio vola.”

Eala moli isahari tegiteu vei mago “Mave, eia koramuli la tahalo la iruru isa ge igoto la golu la karutula ale maie?” Tiele, la gabutatalala tegiteu kamati visauru ele, egite vaubiti la merera mai ele, egiteu la malosu ilua.

17Goio, egite tahi vulo lou la tahalo ale pala mata keale, mago “Eme ge vei mave te la tahalo ale vimatagagati la matamu ele?”

Eia goma veia giteu mago “Ale eia isa tegiteu la bilalaha te La Uru.”

18Eia sesele, la tahalo ale pala mata kea, eala moli la matala oio mata pulalati ele, eala moli egiteu e Iuda veia eia kama sesele, kara ale egite tolati e tamala me tilala soio tegiteu, me egira vikara matagaga soio tegiteu. 19Goma egite tahi egirua mago “Ale e latu mulua, ia? Soioge eme e tilala taposea eia mata kea moli maio, me ale amula ge vei mave oio tetalale? Me eia igo mave ale eia mata pulalati lou ele?”

20Goio, e tamala me tilala koli loua giteu ele mago “Eia sesele, la tahalo ale eia e latu milua sesele, me amila rovi taia veia te la piligo tetala kara igoie eia mata kea mai ele. 21Eala moli ale igoie eia mata pulalati, amila kama rovi la vuhula, me la tahalo ale igoa, amila kama rovi taia. Eia uruti, taritigi amuto ge tahia, eia ge vei mulia mutou ovola.” 22Me egira vikara moli mai ele, la vuhula egira taga egiteu e Iudao, la vuhula egiteu la mulugaluga tauti la vigagiala maie veia mai ge la tahalo isasa ge veia e Iesus eia e Kraist, egite ge pitaroa veia eia kati ge lotulotu tomi legiteu e Iuda lou. 23Tiele la vuhula eiala e tamala me tilala vei molitia giteu mai ele mago “Eia uruti, amuto ge tahia.”

24Tio, egiteu e pariseo goio tola lou la tahalo ale la matala mata kea palale, goma egite tutu toleala mago “Eme ge vei tataho moli la isa La Tahalo Uruo, la vuhula la tahalo ale e Iesus, amite rovia veia eia la tahalo ale kama kokora isale, eala eme umalati ge vaisalea te la paga ale eme veia eia igotiamu.”

25Eala moli la tahalole eia goma ule baoli molia giteu ele mago “Mai ge eia la tahalo la iruru ka ouka, alele eau kama rovia. La paga isasa moli eau rovitia eia maie, pala la matagu mata kea, me ale igoie la matagu mata pulalati loue.”

26Goio, egite tahi vulo loua mago “Eia igo sesele lava oio taume ele, goma la matamu mata pulalati mai ele, e?”

27Goma, eia koli totolo rivu loua giteu mago “Eau veitia mutoue, amuto kama masagea ge loloa. Ilava amuto masagea ge lolo loua e? Soioge amuto tai masagea veia amuto ge la valalua tetala, ia, eala amuto tahi susukuaue?”

28Goio, egite gilotiao, egite veiala mago “Me eme moli la tahalo tetalale. Amite ale la valalua la vimari te Moses moli. 29Amite rovi seselea veia La Tahalo Uru eia abi moliale Moses la vikarakarala, isa lou ouka, me la tahalo ale eia love, amite kama rovia.”

30Goma, la tahalole koli loua giteu mago “La paga ale eia isapolo sesele! Amuto kama rovia veia eia sibitala love, eala moli eia igo mata pulalati la matague. 31Etato tomi rovitia veia La Tahalo Uru eia kama ge lolo la vikararala te la tahalo la iruru isasa. Eala moli mai la tahalo isa ge lotu sesele tavu La Tahalo Uruo, me eia tilimuli tigi la gabutatalala tetalao, tio La Tahalo Uru ge lolo la vikarakarala tetalale. 32Ale sokoa alaurati karati igoie, etato souka lolo la rere la tahalo isasa veia e tilala taposea me eia mata keati maie, goio la tahalo isasa ge igo mata pulala lou la matala mai ele. 33Mai ge La Tahalo Uru kama ge baha la tahalo ale somaie, soioge eia kama ge igo la igogolu isa ale uru mai aleie.”

34Tio, egite lolo la vikararala tetala mai ele, la hate giteu mamasi seseleala, egite goio koli louala mago “A ge, e tilamu savume te la gauru, me eme tai la tahalo la iruru sesele! Ale eme masagea ge vimari amiteue, ia?” Goma egite gusi kaluvu moliala mai ele, egite goio kumuli tarotiao.

La merera la tilovo tegiteu ale mamata me egiteu ale mata kea

35Goio, e Iesus lolotia veia egite pitaroti la tahalole sogalao, eia goio pogea, me eia veiala mago “Mave, eme tautaulailoti te Latu La Tahalo, ka ouka?”

36Goma, eia veiale Iesus mago “Tahalo uru, e Latu La Tahalole ere? Eme ge veipaleagu tio eau ge tautaulailo tetalao.”

37Goio, e Iesus veiala mago “Me male eme hilotiae. La tahalo moli male amula vikarakara ge!”

38Tio, la tahalole goio veiale Iesus mago “Tahalo Uru, eau tautaulailo taumele.” Goma eia toto tulu sotalo, eia lagu tugu moliti me eia lotu tavu moliti e Iesuso.

39Goma e Iesus veiala “Eau gomai te la maututula veia ge vimatagaga la valalua me hatavivile. Tiele mai egiteu ale kama mamatao, mai egiteu ale la maligoma eia pigi robo la kalulu giteu, eau ge vimatagaga egite, me egiteu ale veia egite mamatao, eau ge vahilo legiteu la maligoma uru ale pigi robo egiteu, egite ge rovia veia egiteu la mata kea moli.”

40Eala moli egiteu e pariseo isahari oio hagagavi moli ele, egite lolo tai la vikararala aleie, egite goma tahitia mago “Mave, soioge eme veia amiteu tai mata kea, ia?”

41Goio, e Iesus veia giteu mago “Mai amuto ge mata keale, amuto la iruru ge ouka. Eala moli amuto vei tataho lou la mari tamutou veia la mata mutou oio mamatale, amuto rovi tataho la gauru, tiele amuto veitia mai ele, la merera tamutou lou eia tomu sasae la vulovulo mutou ale amuto igigoa, la vuhula amuto matagagati te la merera te La Tahalo Uru. Amutou la iruru uru oio, amutou souka mavulaha.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index