Foirm chuardtha

Ioanes 15

E Iesus eia la obu la vaen

1Goio, e Iesus vei lou isasa la vikarara la tilovo te la obu la vaen maie “Eiau, eau la kabili la obu sesele, me e Tete, eia e taho la mahuma la obu ele. 2Egite la halalagu ale kama tau la vavua giteuo, e Tete ge vali taro egiteu, eala moli egiteu la halalagu ale tau la vavua giteu, eia rauvevei egiteu veia egite ge vua pepeho lou. 3Me amutou ale taku, amuto marokati te la vikarakarala ale eau veitia mutou ovolale. 4Ioge, amuto ge pou taku, me eau ge pou tamutou. La vuhula, mai la halala la obu eia kama ogitola oio te la kabili la obulao, eia kama koramulia ge tau la vavuala. Eia mai tai ele soio tamutou, mai amuto kama ge pou taku.

5“Eau la kabili la obu, me amuto la halalagu. Ale pou taku, me eau tai pou tetalao, eia ge vua pepeho. La vuhula mai etato ge vipou baa taro, amuto kama koramulia ge igo sesele la paga isasa. 6Mai isasa eia kama pou takue, tiele e Tete ge pigi galea mai la halala la obu ale egite vali tarotia, eia ge tabuli moli ge magolu, e Tete ge tau vikapopoa ge pigia soio te la havi, eia ge karere. 7Mai amuto ge pou takue, me la vikararala taku eia ge pou tai tamutou ele, tio amuto ge kaka tavu la paga ale amuto masageao, e Tete ge sugu taro molia mutou. 8Mai amuto ge tau usu la vavua mutou, tiele, la isale Tete ge vavava ovolale. Tio amuto ge pou mai la valalua la vimari taku.

9“E Tete gogotiau, mai tai eau gogoti amutoue. Me amuto ge pou moliti oio te la gilogo taku ele. 10Mai amuto ge roromuli sesele la merera takue, amuto ge pou oio te la uluva la gilogo taku. Eia mai moli eiaue, eau roromuli sesele la merera tomi te Teteo, eala eau pou seseleti oilo te la gilogo tetalae. 11La vikararala ale, eau veitia mutou ovolae, veia la sagegela taku eia ge pou sesele tamutou ele, veia la sagegela taku tai eia ge volu sesele oilo te la tia mutou la valalua taku. 12Male, la merera taku ale tikumu sesele eia maie veia amuto ge vipuhi tigi sesele, amuto ge vigogo baoli mai ale eau gogoti amutou, eau puhi tataho sesele amutoue. 13Eala moli mai la tahalo isasa eia ge sugu taroti la mahulila tetala veia ge suli e tabarabaralao, la vulovulo la gilogo isa oukati lou veia ge kara polo ovolale. 14Amuto ge e tabarabaragu sesele, mai amuto ge igo sesele la igogolu tomi ale eau bahati amutou ovolale. 15Tiele eau kamati ge toi lou amutou veia amutou la bilalaha moli taku, la vuhula la bilalaha, eia kama rovi la gabutatalala te la mulugaluga tetala ale eia babahea oio volae, tetala la igogolu la bilalaha moli veia ge igo moli la masasagala te la mulugaluga tetala. Eala moli sokoa igoie, kara ale mulimuli, eau toiti le amutou e tabarabaragu, la vuhula la merera tomi ale eau loloa te Tete, eau veitia mutou ovolale, amuto rovi tomitia. 16Amuto kama hilovi tavuau, ouka. Eau moli, eau hilovi tavuti amutou, veia amutou ge taku. Me eau tabariti amutou soio te la igogolu la valolo taku veia amuto ge tuga, amuto ge tau la vavua mutou, me la vavua mutou eia ge tai tola. Tiele mai amuto ge kaka la paga isa te la isagu, e Tete ge abia mutou. 17La viputumulila taku eau abi loua mutou, eia maie veia amuto ge vipuhi tigi tataho me egiteu e tabarabara mutou, amuto ge pou tataho te la vigogo baolila sesele.”

La valalua ale kama rovi e Kraist ge gima egiteu la valalua tetala

18Goio, e Iesus veia giteu mago “Mai la valalua te la maututula, ale egite kama roviau, mai egite ge gima amutou ale taku, taritigi amuto ge rovia veia egite gima pala taiti eaue. 19Sesele mai amuto ge la tahalo bulalahu moli ale kama roviau, tiele egite la valalua me hatavivile te la maututula ale tilimuli moli la gabutatalala te la vovo, egite ge masaga pepeho amutou ele. Eala moli amuto kama mai egiteu, ouka, eala la valalua me hatavivile te la maututula ge gima sesele amutou, la vuhula amutou isapolo, amutou taku, eau hiloviti amutou taro la vulovulo te la maututula ale kama kokora. 20Eala moli amuto ge gabutala tigi la vikararala ale eau veitia mutou ovola maie veia la bilalaha eia kama oata te la uru tetala. Eau La Uru mutou me egite vileau, eala eia matagaga tai mai ele veia egite ge vile tai amutou ale bisisi taku. Mai egite ge loloti la vikararala takue, egite ge lolo tai la vikararala tamutou. Eala moli ouka. 21Egite ge viligi sesele amutou, ge vile amuto, la vuhula egite kama rovi e Tete veia eia baha eau somaie. Tiele egite ge gima sesele amutou, la vuhula amutou taku. 22Sesele, mai eau kama ge guvi omai veia ge vikara matagaga soio tegiteuo, tio la iruru kama ge pou tegiteu, la vuhula egite vava bububu moli, la matagaga ouka. Eala moli ale igoie egite loloti la valolo taku, la matagaga eia sibitalati tegiteu, eala moli egite kama masaga ge sau tolea, eala egiteu la iruru ale uru pepeho pouti oio tegiteuo. La gauru isa oukati lou veia ge tau robo la iruru tegiteu. 23La tahalo ale gima eaue, eia gima taiti e Tete. 24Sesele, mai eau kama ge igo la igogolu tomi ale pala egite kama hilo isasa eia igoa oio tegiteu, mai la golu la karutula ale uru sesele, mai egite kama ge hilo la igogolu taku kabili tegiteu mai ele, egite la iruru ge ouka. Ale egite hilotia, eala moli egite kama gabu tikumua, egite goio gima moli amila tomi me Tete. 25Te la vulovulo ale egite igotiae, eia igo puruti la vikararala te ururu tegiteu la valalua e Iuda lou, te la merera la viputumulila tegiteu ale pala, eia vikara matagaga te la pulolou te Kraist omai te la maututula maie: La valalua gima bulalahu moli eau, la vuhula ouka.

26“Eala moli la tahalo ale ge vivagari amutou, eia oio so vipou toitomi me Tete, tio eau ge goio ge bahea somai tamutou. Eia La Kalulu La Marokala, eia la vuhu la visuli tamutou, eia la vuhu la merera tomi ale sesele. Eia ge gomai tamutou, eia loio seseleti te Tete. Eia ge lapu matagaga la gabutatalala tamutou te la vuhu la igogolu tomi ale eau igotia. 27Eala moli amuto tai ge vikara matagaga te la vuhu la igogolu taku, amuto ge valolo la valalua me hatavivile veia amutou taku, la vuhula amuto pouti taku palati ale eau soko la igogolu ovolao, karati igoie.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index