Foirm chuardtha

La Bilalaha 11:24

24E Banabas ele, eia isa la tahalo ale taritigi, La Kalulu La Marokala eia pou tetala, me eia roromuli sesele la merera te La Tahalo Uru. Ale eia pou tomi legiteu te la lotu oio e Antiok, la valalua me hatavivile usu roromuli La Tahalo Uru, egite goilo te la lotu te Iesus.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index