Foirm chuardtha

2 Timoti 2:20

20Eau ge veiamu la vikarara la tilovo isa maie: Oilo te la luma te la tahalo la vuliti, la golugolu ovola usu. Etato kama ge hilo moli la plet, la kap me la kela bulalahu moli ale la mapa giteu kama uru, etato ge hilo tai la tuali me la vuliti tai oio te la lumale, la vuhula eia la luma te la tahalo la vuliti. Tio la golugolu ale isahari, egite loto bulalahu moli egiteu te la igogolu me la ilali. Eala la golugolu isahari lou, egite mai la vuliti moli, egite puia eia marasa sesele, veia ge vitokoromo la ilo la luma, isahari te la ilali ale uru, isahari te la tilivu la ilali tegite la moimosi, eala moli isahari lou egite kama taritigi, egite te la tilau la maroa moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index