Foirm chuardtha

Matthew 9

Ngic hige-moleine homaicne

Mrk 2:1-12; Luk 5:17-26

1Yesu ye wagewa felu lifuc falockelu yeicnac taonka hikewec.-2Hikeme yenge ngic monic hige-moleine homaicne dembengka lolu tengkelu kwesiibong. Kwesibong Yesudi ngage-ngagesingngineng nganilu ngic yanguc edowec, “Madecne, ga kwelegone madickena, bikicgone yogo biyac hegilegelegabac.”

3Inguc mime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic gocne yengungtiyac yanguc ngagesiibong, “Ngic yago ye Wapong fecnogac.”

4Inguc ngagebong Yesudi ngage-ngagengineng nganilu yanguc miwec, “Omale kwelenginang ngage-ngage sowacne ngagesigaing?- 5Na yowa weni yogo mibe tapilineholec aidaicte, ‘Bikicgone yogo biyac hegilegelegabac’ midacte me ‘Ga fangkelu hikec’ midacte? 6Ngicte Madec ye himongka bikic hegile-hegilele bole-yowa nga tapili facnogac. Aime ngengi nale bole yago ngageningte ailu yowa yogo migabac.” Inguc milu ngic hige-moleine homaicne yanguc edowec, “Ga fangkelu dembenggone tengkelu macgona hikec.”- 7Inguc mime ngic ye fangkelu macina hikewec. 8Hikeme ngic-ngigac habutowa domaibong, yenge i nganilu kwatackelu hangocebawec. Wapongti bikic hegile-hegilele bole-yowa tapiliineholec ingucne ngic-ngigac yeleme, yenge i nganilu Wapong mitengkeibong.

Yesudi Mataio wackewec

Mrk 2:13-17; Luk 5:27-32

9Yesu ye iwacni falocke hikelu takes-baba ngic+ monic wacine Mataio, ye takes-baba macka ngiyeme nganilu yanguc edowec, “Ga wele na balaibecnuc.” Inguc mime fangkelu balaibelu hikewec.

10Aime Yesu ye Mataiole macka felu nosing nolu ngiyeemewa takes-baba ailu bikickolec ngic homacnedi kwesilu Yesu nga mic-tengtengfocine yengeholec ngiyelu nosing momoc noibong. 11Nolu ngiyebong Farisaio yenge i nganilu Yesu mic-tengtengfocine yanguc uwayeleibong, “Wewedungineng ye omale takes-baba ngic nga ngic bikickolec yengeholec ngiyelu nosing nogac?”-

12Inguc mibong Yesudi yogo ngagelu yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac huc-doicngineng mikac gagaing, yenge dotala mi hikecaigaing. Hucnginengkolec, yengi sugu dotala hikecaigaing. 13Ngenge hikelu yowa yanguc fagac, yogolec ngage-ngage baning,

‘Na depec bacaigaing, ilec mi ainelegac. Ngic-ngigac kwele-sowac aiyelecaigaing, ilec ainelegac.’ (Hosea 6:6)

I yangucte, na ngic dondonne wacebanogale mi waiba, miyac. Na ngic-ngigac bikicnginengkolec wacebanogale waiba.”-

Nosing-sawe gaga

Mrk 2:18-22; Luk 5:33-39

14Dameng iwa Yohanele mic-tengtengfocine yengi kwesilu uwacnoibong, “Nonge nga Farisaio, dameng homacne nosing-sawe aicaigabeleng, nga gale mic-tengtengfocgone yenge omale nosing-sawe mi aicaigaing?”-

15Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac baba-tumang aiyelecaigac. Aime ngic ye agofocine yengeholec gaemewa yenge kwele-sowac nalic mi aidaingte, miyac. Gacgu dameng monic fikeme baba-tumangte ngic ye agofocine yengelacni baickelu hikedaicte, dameng iwabac nosing-sawe aidaingte.

16“Ngigac monic ye ngakpi esecna kpoluc susucine gbolicne monic lolu mi gbododaicte, miyac. Ye gbolicne inguc lodaictewa gbolicnedi esecne kwesulackeme yefine fikedaicte. 17Ailu ngic monicti waing gbolicne bokong esecne sic socinedi baicne iwa mi kweme haudaicte, miyac. Inguc aidaictewa waing gbolicnedi bokong esecne yogo kwouckeme sowalelu misaine wadaicte.+ Ilec waing gbolicne kwebong bokong gbolicne monicka sic socinedi baicne iwa haume yeke momoc nalic ngiyedabiyecte.”

Adu monic bagboliyewec ailu ngigac monic bamadickewec

Mrk 5:22-43; Luk 8:41-56

18Yesu ye yowa i edocebalu ngiyeme ngic micne monicti yela kwesilu ketadi holelu alang bacnolu miwec, “Na adune yakumac homayec. Gagi welelu molegone feina loengka gboliyena.” 19Inguc mime Yesu ye fangkelu yeholec hikeme mic-tengtengfocine ingucyac fangkelu ye balaibelu hikeibong.

20-21Hikeebongka ngigac monic lobenginang balaibecebalu hikewec. Ye hifa 12 sac-dale gawecte ailu kwesilu yanguc ngagewec, “Na Yesule ngakpi sugu oiyalu madickedacte.” Inguc ngagelu ngakpi daleinele muc susucine oiyawec.-

22Oiyame Yesu ye hefaliye nganilu yanguc edowec, “Ngigac, ga kwelegone madickena. Ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac.” Inguc miyemewa ngigac ye iwahac madickewec.

23Aime Yesu ye gacgu ngic micne yele macka hike feme hisonggong gee holebong ngic-ngigac habutowa hendolongngine ngagelu 24yanguc edocebawec, “Ngenge yagowacni baickening. Adu ye mi homagac, ye gung fagac.” Inguc mime yenge yowa kwekwe aicnolu gouwecnoibong. 25Gouwecnolu baickelu waibong, Yesu ye adu fawec, iwa felu adu moleina bame gboliye fangkewec. 26Aime siduc yogodi himong i saweyackewec.

Ngic yaeckang dongenginec pisickeicne

27Yesu ye mac yogo hegilelu hikeemewa ngic yaeckang dongenginec pisickeicnedi Yesu balaibelu aukwelu wackelu yanguc miiboc, “Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena!”+-

28Ye macka feme donge-pisic yaeckang yeke yela leboc yedi yanguc uwayetewec, “Na bamadicngepanogale aigabac, ngeke i ngagesingnugabiyec, me?”

Inguc mime yeki miiboc, “Oc Sugucne, noke ngagesinggugabelec.”

29Inguc miboc dongenginec bauwalu yanguc miwec, “Ngage-ngagesingnginecte noine fikengetena.” 30Inguc mime dongenginec hilaiboc. Aime wiyac fikeyetewec, i ngic monic mi edonicte mimacepawec.- 31Aime yeke hikelu siducine i miboc suguleme macsoc ngageyackeibong.

Ngic yowaine mikac

32Aime yeke hikeebocka ngic-ngigac yenge ngic monic yowaine mikac ailu alengkolec Yesula balu kwesiibong. 33Kwesibong Yesudi aleng yebiyeme ngic ye yowa miwec. Mime ngic-ngigac habutowadi i nganilu kwatackelu yanguc miibong, “Israel himongka pasi ingucne esecne monic mi fikeme nganiibeng.”-

34Inguc mibong Farisaio yengi miibong, “Ye aleng yengele micnele tapiliwa aleng yebicebalu gagac.”-

Lama-damongngine mikac

35Yesu ye taon nga mac-gogoc sasawa lolickelu kpakpaduc macnginang felu weduyelelu edocebalu ngani-damongte Siduc Madicne edocebalu miwec. Ailu ngic-ngigac huc fungine funginedi bacebame tapilingineng waicne yenge sasawa bamadicebayackewec.-36Aime ngic-ngigac habutowa yenge mimedec nga tapili-wawa ailu lama-damongngineng mikac, ingucne gaibong. Ilec ailu Yesudi nganicebalu kweleine sowaleme-37mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac yenge nosing noine ingucne homacnedi houwelu fagaing. Aime bole-ngicti sugu efecnemac gagaing.- 38Ilec ailu ngenge Sugucne, nosing fileine milockelu yanguc edodabiyeng, ‘Ga bole-madec salecebang yengi hikelu nosing noine bakpaduc aidabiyeng.’ ”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index