Foirm chuardtha

Luka 6:45

45Ngic madicne yele kwelewacni wiyac madicne ofedaicte. Nga ngic kindololoholec, yele kwelewacni wiyac sowacne ofedaicte. Yogo yangucte: Wiyac kwele-ngage-ngageina wakelu fagac, yogo hocne micti mime yegengkedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index