Foirm chuardtha

Luka 13

Bikic hegilelu kwele-hefaliyec ainoga

1Dameng iwahac ngic gocne yengi Yesu siduc yanguc aicnoibong, “Galili ngic gocne yengi depecnginengte sic lobelu Wapong hasoc holecnolu gabong, Pailatdi mime ngicfocine yengi hikelu Galili ngic wehomacebalu sacngineng yogo depecnginengte sic sacineholec kpatulebong atang aiwec.”

2Mibong Yesudi uwayelewec, “Ngic homaibong yengele bikicti Galili ngic sasawa, yengele bikic ewaligac inguc fikeyelegac, ngenge inguc ngagesigaing, me?* 3I miyac benang! Ngengebac kwelengineng mi hefaliyedaingte, ngenge sasawadi yenge homaibong, ingucneyac homayackedaingte, yogo edocngebagabac. 4Nga Siloam mac-daledi heliyelu ngic-ngigac 18 witinginang walu wehomacebawec. Ilec ngenge wenuc ngagesigaing, yengele bikicti Yerusalem ngic-ngigac sasawa gagaing, yengele ewaligac, me? 5I miyac benang! Ngengebac kwelengineng mi hefaliyedaingte ngenge sasawadi yenge homaibong, ingucneyac homayackedaingte, yogo edocngebagabac.”

Fik yocti noine monic mi aiwec, ilec nangeng yowa

6Aime Yesudi yowa monic nangeng yowa yanguc edocebawec, “Ngic monic ye fik yoc monic waing bole kwelina duweme domawec. Aime ye hikecgu noine basackelu 7waing bolele damong yanguc edolu miwec, ‘Yoc yogolec noine basackelu gabe hifa habackang biyac aigac, ailu ye omale moc domalu himong helocine nowackegac? Ilec ga yoc yogo welockelu wikedamec!’*

8“Mime waing bole damongti miwec, ‘Sugucnene, hegileng hifa yago inguchac domaemewa fungina heuckelu himong gocne helockolec lodacte.* 9Inguc aibebac lobewa noine madicne aidaicte ngama. Nga noine mi aidaictewa ga nalic helockelu wikedamec!’”

Sabatka Yesudi ngigac lobe-ngosoc bamadickewec

10Aime Sabat dameng monicka Yesu ye kpakpaduc mac monicka felu wewedu bole bame 11ngigac monic iwahac ngiyewec, ye hucte aleng monicti lobeine bakatackeme ye lobe-ngosoc gacgueme hifaine 18 biyac aiwec. Aime lobeine nalic mi badondongnagudaicte. 12Aime Yesudi ye nganilu wackeme yela weleme miwec, “Ngigac, ngagegic: Hucgone baickebe miyac aigac.” 13Milu moleine witina loemewa ngigac ye lobeine biyac dondongkeme fangke domalu Wapong mimadickewec.

14Aime kpakpaduc macte damong yedibac Yesudi Sabatka baba-madic bole bawecte aalic ngagelu ngic-ngigac yanguc edocebalu miwec, “Hadeng 6 fagac, iwa bole banoga. Ilec ngenge dameng iwa kwesibong bamadicngebadaicte, nga Sabat damengkabac miyac.”*

15Mime Sugucnedi yowaine yanguc bafaliyecnowec, “Kwesac ngic, ngenge sasawa bulumaka nga donggifocngineng misa yelenogale Sabat damengka lukecebacaigaing, ngenge macnginangkocni walu bacebalu hikecaigaing i madicne.* 16Aime ngigac yago Abrahamte gboliwacni, ye Aleng Sugucnenginengti hifa 18 biyachac hefeme gacgume Sabat damengka lukenogale aigabac, i ngagebong mi madickegac, me?”

17Aime Yesudi ngabafocine ameine inguc bafaliyeyeleme yenge gameebawec. Nga ngic-ngigac nebocine yengebac pasi feicne sasawa bame nganiibong, yogolec angacebawec.

Mastet hucinele nangeng yowa miwec

Mat 13:31-32; Mrk 4:30-32

18Aime Yesudi miwec, “Na oma wiyacka nangeng yowa mibe, ngenge Wapongte ngani-damongte silicine nalic ngage-motodaingte? 19I mastet hucine ingucne:+ Ngic monicti mastet hucine balu boleina duweme yogo sugulelu yoc bangkacne aime sawawa nango yengi welelu mangngina yafo holedaingte.”

Yiswa nangeng yowa miwec

Mat 13:33

20Inguc milu Yesudi hatacmac yanguc miwec, “Wapongte ngani-damong, i oma wiyacka yefe soc holebe ngagening: 21I yis ingucne, aime hatac flawa 20 kg balu yisholec bakuctungkelu bame sugulelu bucbuc aidaicte.”

Nu kpisicnele yowa

Mat 7:13-14,21-23

22Aime Yesu ye taonka nga macka lolickelu ngic-ngigac yengela wewedu bole balu Yerusalem hikenogale hikewec. 23Hikeemewa ngic-ngigac gocne yengi uwacnolu miibong, “Sugucne, ngic-ngigac efecnemac yen sugudi wasecne aidaingte, me?”

Mibong Yesudi yanguc bafaliyewec, 24“Ngic-ngigac homacne yengi Wapongte ngani-damongka fenogale aibibiyedaingte, inguc edocngebagabac. Ilec ailu ngenge nu kpisicna fenogale bole sanangne badabiyeng! 25Nga mac fileinedi fangkelu nu holeme ngenge lobina domalu nuwa holelu midaingte, ‘Sugucne, nu witiyenoleengka funang!’

“Mibong bafaliyengelelu midaicte, ‘Ngenge wenuwacni? Na mi ngagecngebagabac!’*

26“Inguc mime ngengi midaingte, ‘Gaholec nosing misa noibeng ailu gagi nongele yefewa domalu edocnubalu wedunoleing, nonge.’

27“Mibong, yedibac hatacmac edocngebadaicte, ‘Ngenge wenuwacni? Na mi ngagecngebagabac! Ngenge bikickolec aicaigaing, ilec ngenge nale dongewa baickening!’*

28“Aime Abraham, Aisak nga Yakobo ailu Wapongte sinaic mimi sasawa Wapongte ngani-damongka ngiyegaing nganicebadaingte. Nga ngengebac lobeina wikecngebabong haudaingte. Iwa ngenge hiyalu mic hisalangkelu gadaingte.* 29Aime ngic-ngigac yenge wenac ofe-ofeinacni nga hau-hauinacni nga not ailu sautkacni kwesilu Wapongte ngani-damongka ngiyelu noba-nosing nodaingte.* 30Ailu gocne yakumac lobeina gagaing, yengi molic-molic aidaingte, nga molic-molic gagaing, yengibac lobe aidaingte.”*

Yesudi Yerusalemte kwele-sowac aiwec

Mat 23:37-39

31Dameng iwahac Farisaio gocne yengi welelu Yesule miibong, “Herodedi ga wehomacgunogale migac, ilec ga himong yago hegilelu hikenong!”

32Inguc mibong Yesudi yanguc bafaliyeyelewec, “Ngenge hikelu kate-hoda yogo yanguc edoning, ‘Ngagegic, yakumac nga saeme aleng yebicebalu huckolec bamadicebalu, nga fangkelu bolene motodaicte.’+ 33Aime Wapongte sinaic mimi, yenge himong gocna nalic mi wehomacebadaingte, yenge Yerusalem iwa sugu wehomacebadaingte, inguc fagac. Ilec ailu yakumac nga saeme ailu fangkelu hikedacte.

34“Yerusalem, Yerusalem, ngenge Wapongte sinaic mimi wehomacebacaigaing, ailu Wapongti ngic ngengela salecebame, yenge posadi wikelu hole-homacebacaigaing. Aime kokolec nenggacinedi adu-madecfocine kwegecine bageina ekongebacaigac, na dameng homacne adu-madecfocngineng silicine ingucneyac kpaducngebanogale ngagesigabac, ngengebac yogolec takicngebagac.+ 35Ngagegaing, yakumac ngenge ngengung macngineng damongkelu gacgu ngenge hatacmac mi nganicnudaingte. Nga doma fecgu yanguc midaingte,

‘Sugucnele wacka ngic welegac, ye yambungkolec.’ (Miti Gee 118:26)

Inguc miyebongka ngenge dameng iwahac hatacmac nganicnudaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index