Foirm chuardtha

Hacutjin Casahmi Apóstol 3

Casahmi Pedru cojo Juan xi camandaja ngu cha xi maji fi

1Ngu nixtin jan ne, Pedru cojo Juan ne, quijiniji tangun xu me yungun xi matitjun chuva rë fane jyan, hora xi fi chjayuma xuta. 2Hane ngu cha xi maji fi, tsëhë xi tsehen ntsacu cha hisca hya xi catsin cha ne, hacuaha hora vëhë cjuicojo xuta rë cha cha yungun. Nchunchujun ni quiji chani rë cha ngajan tingotjo hnchua xondyojo rë yungun xi hmí Tingotjo Ndajyihi, xi sahmi cha caridad tsëhë xuta xi visehen ndatsen yungun jan. 3Hane xi cavëë cha hmu rë jan xi camatiña Pedru cojo Juan hiscan tacun cha xi cuisehen me ndatsen yungun jan ne, cafehya xu cha me cjuandaja rë me. 4Ngajan xi cavutsejenndaja me cha. Hane Pedru ne, cuitjin cachja me cojo cha:

―‍Chutsijin niji hitsë ―‍Chja xu me.

5Hane cavutsejen cha me ta, xi má rë cha ne, tjin mé xi sua me cha. 6Ngajan xi cavuya cachja nga Pedru cojo rë cha cuitjin:

―‍Tsajin camahani ná tujún. Peru xi tjin ná, tsan ne, suá ri. Jesucristu, me Nasaret ne, casua ná me ngahñu, hane vëhë xi chjá cojo ri ta, tisechin, hane tujyihiye. ―‍Cuatjin cachja xu me cojo cha.

7Sehe cafaha me tsja quixi cha hmu rë jan hane catsisatjenhnga xu me cha. Hane ngutjen ni casacuhñu rë ntsacu cha cojo ndyojo naxa rë cha. 8Xi tu cafaha Pedru tsja cha ne, cacaahnga cha, hacuaha casecun cha. Sehe cavetsihin catsujyihiya cha. Hacuaha cavisehen cha yungun xi matitjun cojo me xi cuacun jan, cjui cha, hisca chijihnga cha, taha tivaxëndaja cha Nina. 9Yëjë ni xuta xi siu ndatsen yungun jan ne, cavëë me xi cjui cha, hacuaha cahndë me xi tivaxëndaja cha Nina. 10Hane jemu quijircun rë xuta jan tsëhë xcusun xi cavatju cha camá ta, tsëhë xi ha vëë me xi ha hacui cha vëhë xi véjña cha sahmi cha caridad ngajan tingotjo yungun xi hmí Tingotjo Ndajyihi.

Cjua xi cachja Pedru cojo xuta ngajan yungun xi matitjun

11Cha xi camandaja xu jan ne, mijí cjuexin cha tsëhë Pedru cojo Juan. Hane tsëhë xi jemu quijircun rë xuta ne, cavanga me quiji me hiscan siu me xi cuacun jan, camatangun me ngajan ngu ngahma ndihya tsëhë yungun, cahndë́ xi hmí Tsëhë Salomón. 12Xi cavëë xu Pedru xi cuatjin camatangun xuta ne, cuitjin cachja me:

―‍Ngayujun ngarcun ni xuta tjë rë Israel matsejen ne, ¿mé má cuatjin fircun nuju tsëhë cha xi cuijyihi vi? ¿Mé má cuatjin jercu chutsujun niji sacuaha xi ngatsë rë cjuatacun niji suvin o ngatsë rë xi jemu ndaja chjihinrcuin Nina ne, vëhë xi camá canihñi xi camandaja cha? ¡Jéya! Hacuiin cuatjin. 13Nina rë Abraham cojo Isaac cojo Jacob, Nina rë xutachanga naja matsejen ne, casahmi jyë casahmi hnga me Jesús, me xi casahmi xa rë Nina. Hane ngatsë rë me cama cjuarcun vi. Peru ngayun matsejen ne, catuhun Jesús cojo xutaxa rë. Hane ngajan xcun gobernador Pilatu matsejen ne, hora xi meje tsismi me Jesús ne, catuun cahndë́. 14Jesús jan ne, hatuxa tjengui me Nina cojo yëjë xahasen rë me, hatuxa cjuaquixi xi sahmi me. Peru ngayun matsejen ne, canitjungun me. Hane cahndë́ rë xi chjahyun rë Pilatu xi tsismi me Jesús matsejen ne, cachjahyun rë me xi tsismi me ngu cha tsiquehen. 15Hane Jesús, me xi sua cjuahñu naja ne, ngayun catuhun me xi cahme me. Peru Nina matsejen ne, catsicuya me Jesús jan cjuahñu. Hane ngayin ne, hisca cahyin me quihndë xi tacun nga me cjuahñu. 16Cha xi cuijyihi tichutsujun vi ne, ha hyun yo cha. Casacu rë ntsacu cha ngahñu ta, tsëhë xi ngayin matsejen ne, mangutacuín cojo Jesús. Hacuaha ngatsë rë xi cuatjin mangutacuín cojo Jesús ne, vëhë casahmi xi camandaja cha sacuahatjin xi cahyun ngayujun ni.

17’Quihndë ne, ha hvë ta ngayujun ni cojo yëjë xutaxa rë yungun naja matsejen ne, hya xi catuhun Jesús xi cahme me ne, hyúun yo xi canihñu cojo. 18Peru Nina matsejen ne, cuatjin casahmi me xi cavetjucaa cjua xi cachja yëjë ni profeta cojo xutachanga naja hatsëë nixtin hya xi cachja profeta jan, tsëhë cjuañihi xi cuatju ngu me xi tsingatju naja Nina nchujun ni nguini. 19Vëhë xi meje rë xi nindeyun cjuatacun nuju, tisuhun ndiya rë Nina, cojo sa xi Nina matsejen ne, cjuahaxin me yëjë ni jyë́ nuju. 20Xi cuatjin nihñu ne, Nina ne, sua me cahndë́ xi cjuahajenda hitsë xahasen naja. Hacuaha xi cuatjin ne, tsingatju nga naja me Jesús ta, tsëhë xi ha me vëhë xi cachja Nina hisca hatsëë xi cjuaha me xa xi cuaxëtje naja me. 21Peru Jesús jan ne, meje rë xi cuejña sa me ngajan ngahnga hisca xi Nina ne, cuya sahmi ndaja nga me yëjë ni xcusun, sacuatjin xi ha cachja profeta rë me, hya xi cachja me cojo xutachanga naja cjua rë Nina hatsëë nixtin. 22Xutachanga naja Moisés matsejen ne, cuitjin cachja me ngu cjua xi catsingatju Nina tsëhë me hatsëë: “Nina ne, sahmi me xi cuetjujñi ngajñi nuju ngu xi cuma profeta sacuaha ngahan. Tetuhunrcun yëjë cjua xi cuichja me cojo nuju ta, 23sa xi yo xi cuetaharcuaain cjua rë profeta jan ne, hatuxa cueya, ha quihndë cuejñaai ngajñi naja ngayaan xuta rë Nina.” Cuahaxutjin cachja Pedru cjua rë Moisés.

24Sehe cachja sa Pedru cojo xuta cuitjin:

―‍Hacuahanitjin yëjë profeta, xi cavetsihin cojo xutachanga naja Samuel cojo xi canduvaniji sa ne, jemu cachja me tsëhë xcusun xi camá nixtin xi nechan vi. 25Cjuandaja xi cachja Nina xi sua me xutachanga naja nchujun ni nguini ne, vëhë cjuandaja xi tisua naja me quihndë. Hacuaha compromisu xi casahmi me cojo xutachanga naja matsejen ne, tisahmichihin me cojo naja quihndë. Nina ne, casahmi me compromisu jan nixtin xi cachja me cojo xutachanga naja Abraham cuitjin: “Ngatsë rë ngu xuta tjë riji ne, ngahan ne, tsinchácun yëjë ni xuta ngasunhndë.” Cuatjin cachja Nina cojo Abraham. 26Sehe ngajan xi Nina matsejen ne, hya xi cavaxijin me Jesús xi cjuaha xa rë me ne, tjun tjun ngayaan xuta tjë rë Israel catsingatju naja Nina me. Cuatjin xi tsinchacun naja me xi cuetjunxeen jima ngu ngayaan tsëhë ndiya tsehen xi tivanguen. ―‍Cuahaxutjin cachja Pedru cojo xuta.