Foirm chuardtha

Apasolo 3

Sena Semeti Nowa Onatu Olokeyatela Fala:pewa Wekeye

1Ikila nowemi oka ka:le osolo tiyapita:, Pita Yone a:ko: Kote koane suwemi kulukuluma:na:pela: hapakeye. 2Aputa: sena nowa yoyewi onatuwa olokeyatela kola kesila elapita: papokeye. Sena amowa iyawa ikila sopoke Kote koane isu tenamowemi ine sapela: tesene. Isu amo unua “Sa:le mete musukeye.” Sena amokiwa ikila sopoke sena kesale Kote koane sulu emi ha:na:na: inapitekiwa eyawa moweni mita: mete susuluse halosekeye. 3Aputa: Pita Yoneyeliwa Kote koane suwemi musuluma:na: tepita: sena amokiwa moweniwa a:ma susuluse ma:ta: tiye hayakeye.

4Aputa: Pita Yone a:tawa sena amowa kulu pota:la: ema selese, “Na:kamo pota:pa:.” 5Aputa: sena amokiwa a:ko:mo kulu potose matanese, “A:tawa nano ketea nowa nema kinapose etakeye,” esa: matana. 6Alawamona Pitayewi selese, “Neyawa moweniwa itapakeye. Alawamona nano ketea newemi telakamunusekiwa kema kinapose ekeye. Alake, neyawa kema selakeye. Yesu Keleso Na:selete sena E unu penaiyawemi ela: kewa tesi tiyapola: hamona!”

7Aputa: Pitayewi ewa tiya: iliwemi saliyapola: teisa:pekeye. Teisa:takamake komaiyama kemi e onatuwala apula: onatu tokonowalapulu hekeya telakeye. 8Aputa: ewa kipila tesi tiyapola: hekeya tesi tiyapola: hapakeye. Apula: ewa ilipe Kote koane suwemi musuluyetiye hanose Kote unua wapilise sipa:kuluse hapakeye.

9-10Aputa: sena kesale sopoke nokamoke potakamake ewa Kote unua wapilise inapita: papokeye. Potapola: iyawa sena ipi inape esa: potakamake sena onatu olokeyatela Kote koane isu tenamo sa:le mete musu emi hanosene emi helepela:la: moweni mita: susuluse haya:tesene sena alapita: papokeye. Iyawa nano ewemi timiya amo potose tuteilise kete matanawa ilima telakeye.

Kote Koane Suwemi Pitayewi Kote Sowa Waloseyawa Wekeye

11Sena amokiwa Pita Yoneyeliwemi sali elapita: potapola: sena kesale iwa sopoke tuteilise Kote koane wasawemi inapola: iwa heke tiye elapita: papokeye. Wasa amo unua “Solomone Wasakeye.”

12Pitayawa iwamo pote ima selese, “Isolaiya sena kiwa tuteilisewa ko:luse ela:? Kiyawa na:ko:mo kulu potosewa ko:yawemi ela:? Kiye matanesekiwa na:ni penaiya opola na:niwamoke o, mane hekeya na:niwamoke sena we ke tesile hapa esa: mataneseya? Alamakeye! 13- Epalahame Aisake Yakope Kote iliwamopela: apula: nini kouwa fa:namo Kotewa E tima:na: tisene Sena Yesu Keleso Emawa sosolo ununa apoyakeye. Puwanowa kiyewi Ewa kisi senama samita: tiye mikeye. Tiye mini emiwa Pailete eyawa Yesuwa iya:pa:na: matanawamona kiye selese, ‘eta: auma:na:makeye,’ esa: kiyawa Ewa fa:tapo apoyakeye. 14- Kiyawa Sena Sa:le napolo mane hekeya tisene Emawa fa:tapo apoyakeye. Aluse, kiyawa Pailetemawa sena nowa sena sana:tesene amowa kima mene silikepila:pa:, e seyakeye. 15Alawamona Sena kima kokolo kao tesene kinisene mouwa kiyewi sana kulukeye. Alawamona Ewa kuluwa Koteyewi mene teisa:pekeye. Amo papolo na:tewi kima se tiye kinakeye.

16Alanase Yesu unuwemi sena epa seli topukeye. Aluse, Yesu unuwemi sena kiyewi matana potosene epa penana:pekeye. Amowa Yesu unuwemiwana apula: Yesuwemi seli topuwemi ela: sena epa e onatuwa sopoke heka:pekeye. Amowa kiyawa sopoke potosekeye.

17Aputa: ne ma:ela: hene, neyawa matanakeye. Kiyawa eta: seli matanamake Yesuwa ke sanakeye. Aputa: kili piseiki senala:yawala eta: seli matanamake Yesuwa ke sanakeye. 18Puwano fa:nemiwa Koteyewi E sepatosene sena ili meakamoke se tiye mikeye. Emi selesekiwa E Kelesowa kapo oiya sosolo tiyaposakeye. E seya amowa napu yemiwa heneye hetetikeye. 19Alanase, napu yemiwa kiwa matana notoloyetiyapola: Kotewemi matana semetei tesaleke Eyawa kili olokeyatelawa tiye iya:taposakeye. Alusaleke, Sosoyawa penaiyawa kima tiye kinaposakeye. 20Aputa: Koteyawa kimawa Yesu Keleso sena kiwamo mene silima:na: e seyawa kima ilikepilaposakeye. 21Alawamona napuwemiwa Yesu Ewa hepene fala kemi elaposakeye. Aputa: sikapewemiwa Koteyewi nano ketea sopoke seli heketiye apola kemiwa Ewa mene inaposakeye. Puwano fa:nemiwa Kote E sepatosene sena hekeye amowa ili meakamoke sepapokeye. 22- Aputa: Mosese eyawa Kelesowamo selese, ‘Sikapewemiwa, kili Kote Sosoyawa kili maya sena semetei nowemiwa tiyapola: Ewa sepatosene sena newamuna hetetiyaposakeye. Kiyawa nano ketea sopoke Eye kima selakamowa seli ta:ta:pa:. 23- Alake, sena kesale eta:wiye E solo amowa maseli ta:tesaleke Koteyawa ewa na tiye iya:taposakeye. Iya:peyanase ewa Isolaiya sena kesalewalapuluwa maha:na: tepesakeye,’ Moseseyawa au seyakeye.

24Aputa: solo amowa sepatosene senala: Samuele ewemi tese sepatosene sena noka sikape me heteti iyawa sopoke selesekiwa napu nini we sita:yamo seyakeye. 25- Aputa: puwano fa:nemiwa sepatosene senayawa Kote Sowa selesekiwa Koteyawa kili kouwama sepapowa semetei kamowa kiwalapuluwala elakeye. Puwanowa Koteyewi Epelehamema selese, ‘Ke kouwa esa:wemiwa Neyawa sena kesale sopoke peleya: sosolo weyemi sitalaka napola:pa:na:keye.’ 26Alanase, Koteyawa E tima:na: tisene Senawa puwano kima ilikepiyakeye. Kiwamo seselese mane olokeyatela kiliwa semetei semetei esa: iya:pita: ilikepiyakeye.”

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index