Foirm chuardtha

Mátio 3:10

10Yɛ̌ chí nɛ́nɛ, sɛtɨ sɛ́chí bhʉɛrɛ́, nɛ bákway bɛkpɔt yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk ɛnɛ ɛpu nyu bɛrɨ́tɨ́ kɛpɛm tɛ ndǔ bakaŋ, mangʉɛp angó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index