Foirm chuardtha

Mák 6:22

22Mmɔ̌ Hɛródias anɛ mɔ́ngɔrɛ́ arɔk ndǔ ɛpǎ ɛyɔ, abhɛ́n nɛbhɛ́n ɛnyu ɛnɛ́ Hɛ́rɔd nɛ mankɔ̌ bhi bábhɔ́ŋɔ́ bɛyǎ maŋák. Hɛ́rɔd arɛm ntá mɔ́ngɔsɔ́ŋ wu bɛ, “Ghatí mɛ, yɛ̌ ɔ́yàŋ yi, chɔŋ nchyɛ́ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index