Foirm chuardtha

Jɔ̌n 21:12

12Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Twɔ́ nyiɛ́ ká nɛnyíɛ́.” Kɛ yɛ̌ nkoŋo amɔt kɛmɔ bɛbhɛp yi bɛ, “Ɔchí agha?” Bárɨ́ŋɨ́ bɛ chí Yesu Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index